Best of Franchise!
Franchise Start Ups!
Νέα & Εξελίξεις
Διασφαλίστε την επιτυχία!

FB1  PArat

Νομικα Franchise

Οδηγίες για τη σύνταξη εγχειριδίου λειτουργίας και ενημερωτικού φακέλου

 

Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας παρέχεται από τον Δικαιοπάροχο προς τον Δικαιοδόχο και περιέχει όλη τη φιλοσοφία, εμπειρία και τον τρόπο λειτουργίας του μοντέλου με το οποίο αναπτύσσεται η εταιρεία του Δικαιοπαρόχου. Αποτελεί τον πιο σίγουρο οδηγό πλοήγησης που θα βοηθήσει τον Δικαιοδόχο να λειτουργήσει μία επιτυχημένη επένδυση.

 

 

Η δημιουργία του Εγχειριδίου Λειτουργίας είναι απόλυτα αναγκαία για τη σύσταση του Δικτύου Δικαιόχρησης διότι πρόκειται για το έγγραφο στο οποίο γίνεται λεπτομερής καταγραφή της τεχνογνωσίας του Δικαιοπαρόχου. Η περιγραφή αυτή της τεχνογνωσίας έχει σημασία για τη μεταγενέστερη διαπίστωση της εμπιστευτικότητας και της ουσιαστικότητας της τεχνογνωσίας, όπως επίσης και για το αν ο Δικαιοδόχος, αλλά και ο Δικαιοπάροχος, παραβιάζουν τις υποχρεώσεις ή απαγορεύσεις που περιέχονται σε αυτή. Το Εγχειρίδιο καταγράφει την ήδη υφιστάμενη λειτουργία των υπαρχόντων καταστημάτων με την προσθήκη τροποποιήσεων και βελτιώσεων.

Συνήθως το Εγχειρίδιο Λειτουργίας αποτελείται από τρία (3) βασικά κεφάλαια. Ακολουθεί μία συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του κάθε κεφαλαίου και των επί μέρους ενοτήτων που τα αποτελούν. Η περιγραφή αυτή είναι σε κάθε περίπτωση εντελώς ενδεικτική.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1)

 

1.         Το Σύστημα Δικαιόχρησης

>     Περιγραφή του Συστήματος.

>     Η πρωτοτυπία του αναφορικά με τα άλλα ομοειδή συστήματα.

>     Οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας του.

>     Η τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς του.

>     Οι προϋποθέσεις προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται σε αυτό.

 

2.         Η Επιχείρηση του Δικαιοπαρόχου

>     Ιστορικά στοιχεία και φιλοσοφία της εταιρείας (γιατί δημιουργήθηκε, τι ανάγκες καλύπτει).

>     Σκοπός.

>     Προϊόντα και υπηρεσίες.

>     Οργανόγραμμα στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα αρμόδια για την επίλυση των προβλημάτων του Δικαιοδόχου πρόσωπα.

 

3.         Η Αγορά

>     Εξέλιξη της αγοράς και των προϊόντων - υπηρεσιών του Συστήματος.

>     Ανταγωνισμός.

>     Οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα ανάλογα με την τοποθεσία του καταστήματος και τις τοπικές καταναλωτικές τάσεις.

 

4.         Το Κατάστημα

>     Εξοπλισμός του Καταστήματος.

- Λεπτομερής περιγραφή.

- Τρόποι και κόστος απόκτησης.

- Προμηθευτές.

- Λειτουργία.

- Διάρκεια ζωής και τρόπος χρήσης του.

>     Δημιουργία του Καταστήματος.

- Πλήρης και αναλυτική περιγραφή των σχετικών προϋποθέσεων και μεθόδων από τη χρονική στιγμή της τελικής επιλογής του σημείου εγκατάστασης μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του.

- Αναφορά στην ποιότητα των εσωτερικών χώρων.

>     Λειτουργία του Καταστήματος.

- Ωράριο λειτουργίας.

- Προσωπικό.

- Ανάγκες σε προσωπικό.

- Κριτήρια επιλογής του (βασικές αρχές)

- Διαδικαστικά (Πρόσληψη, εκπαίδευση, εμφάνιση, διαχείριση και απόλυση προσωπικού

- Τιμολογιακή πολιτική.

- Σχέσεις με τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες (πιθανή συμμετοχή σε ειδικά ασφαλιστικά προγράμματα).

>     Διαχείριση του Καταστήματος.

- Διαχείριση του ταμείου.

- Διαχείριση των υπηρεσιών.

- Κωδικοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων – υπηρεσιών.

- Τήρηση λογιστηρίου και μηχανοργάνωση.

 

5.         Οι τεχνικές πωλήσεων που θα επιτρέψουν την αύξηση του τζίρου

>     Προσέγγιση και εξυπηρέτηση πελατών.

>     Εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

>     Τρόποι αντιμετώπισης παραπόνων των πελατών.

>     Συνεχής βελτίωση μέσα από ένα σύστημα επιλογής προτάσεων για ανανέωση των παρεχόμενων προϊόντων – υπηρεσιών.

 

6.         Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δικαιοπάροχος

>     Πριν από την έναρξη λειτουργίας του Καταστήματος.

>     Υπηρεσίες για την έναρξη λειτουργίας του Καταστήματος.

>     Υπηρεσίες μετά την έναρξη λειτουργίας του Καταστήματος.

 

7.         Η Ενότητα εκπαίδευσης

>     Σκοπός.

>     Περιεχόμενο.

>     Διάρκεια.

>     Τόπος και τρόπος διεξαγωγής.

 

8.         Η Διαφήμιση

>     Τρόπος διαχείρισης από τον Δικαιοπάροχο των κονδυλίων για την εθνική διαφήμιση.

>     Περιεχόμενο της τοπικής διαφήμισης.

>     Διαφημιστικά μέσα και τρόπος εκτέλεσης.

 

9.         Οι Οικονομικοί Όροι - Η καταβολή Δικαιωμάτων

>     Δικαίωμα Εισόδου (Entry Fee).

>     Διαρκή Δικαιώματα (Royalties).

>     Υπολογισμός.

>     Χρόνος και τρόπος καταβολής.

 

10.       Οι Διαδικασίες Ελέγχου του Δικτύου από το αντίστοιχο τμήμα του Δικαιοπαρόχου.

 

11.       Η ενότητα με όλα τα τυποποιημένα έντυπα που πρέπει να υπάρχουν για εσωτερική χρήση μεταξύ των εταιρειών του Δικαιοπαρόχου και του Δικαιοδόχου για την απρόσκοπτη επικοινωνία και τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2)

1.         Απεικόνιση των σημάτων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του Δικαιοπαρόχου, χρήση και προστασία τους

2.         Πινακίδες και τρόπος τοποθέτησής τους στο Κατάστημα

3.         Λεπτομερή αρχιτεκτονικά σχέδια της εξωτερικής και εσωτερικής διαμόρφωσης του Καταστήματος

4.         Διακόσμηση προθηκών (εάν υπάρχουν)

5.         Χρωματισμοί και άλλα διακριτικά γνωρίσματα

6.         Επίπλωση

7.         Έντυπο υλικό

8.         Διαφημιστικό υλικό

9.         Υλικό συσκευασίας (εάν υπάρχει)

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3)

 

1.         Πλήρης κατάλογος των προϊόντων και υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της Δικαιόχρησης, ανάλυση των χαρακτηριστικών τους

2.         Κατάλογος προμηθευτών (εάν υπάρχουν)

3.         Τρόποι αγοράς και πώλησης (εάν υπάρχουν)

>     Παραγγελία.

>     Πληρωμή.

>     Παράδοση.

4.         Περιθώρια κέρδους

5.         Προϊοντική πολιτική

>     Τήρηση εκπτωτικής πολιτικής (προσφορών).

>     Τήρηση πιστωτικής πολιτικής.

6.         Ανανέωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων - υπηρεσιών

 

Το Εγχειρίδιο αποτελεί ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών του Δικαιοδόχου για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής του, δεδομένου ότι περιέχει σε γραπτή μορφή την ολοκληρωμένη μέθοδο λειτουργίας μίας επιχείρησης Δικαιόχρησης. Στην πράξη ο Δικαιοδόχος θα κάνει χρήση του Εγχειριδίου στο στάδιο της αρχικής του εκπαίδευσης και κατόπιν θα το χρησιμοποιεί ως πρακτικό οδηγό για την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Συνεπώς το Εγχειρίδιο θα πρέπει να είναι εξαντλητικά περιεκτικό και να καλύπτει με κάθε λεπτομέρεια όλες τις πτυχές της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης του Δικαιοπαρόχου. Ακόμη θα πρέπει ο Δικαιοπάροχος να το ενημερώνει διαρκώς και αμέσως μόλις επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή ή βελτίωση στο Σύστημα Δικαιόχρησης, έτσι ώστε να αποτελεί συνεχώς ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του Δικαιοδόχου. Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης Δικαιόχρησης και δίδεται στον Δικαιοδόχο μόνο κατά χρήση.

Δεδομένου ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνογνωσίας, η οποία καταχωρείται και περιγράφεται λεπτομερώς στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας, είναι η πρωτοτυπία της, το Εγχειρίδιο Λειτουργίας μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ως πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και να τύχει προστασίας κατά τον Ν. 2121/93 για την Πνευματική Ιδιοκτησία. Επίσης, η τεχνογνωσία του Δικαιοπαρόχου προστατεύεται με βάση τις ρυθμίσεις της Σύμβασης Δικαιόχρησης περί μη ανταγωνισμού και εχεμύθειας και με τον Ν. 146/14 για τον Αθέμιτο Ανταγωνισμό.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

Δικηγόρος, LL.M. HARVARD (Η.Π.Α.)

Μέλος της επιτροπής franchising, της Διεθνούς Ένωσης Δικηγορών και της Ένωσης Αμερικανών Δικηγορών, Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδας

Η στρατηγική επιτυχούς προώθησης δικτύου δικαιόχρησης  με master franchise

 

Σήμερα που το franchise βρίσκεται ήδη σε ανάπτυξη και πολλά Συστήματα γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα, δίνεται, πλέον, η δυνατότητα στον Επιχειρηματία - Δικαιοπάροχο να δοκιμάσει το κύρος και τις δυνατότητες του Συστήματός του πέρα από τα σύνορα της χώρας του.

 

Ο εκάστοτε επιχειρηματίας που έχει αποφασίσει να επεκταθεί και στο εξωτερικό θα κληθεί εν πρώτοις να προσδιορίσει με ποιο επιχειρηματικό πλαίσιο επιθυμεί να επισφραγίσει την νέα αυτή εμπορική του δραστηριότητα. Από την άλλη μεριά, και ο -κατά τόπους- υποψήφιος συνεργάτης στο εξωτερικό θα κληθεί να εκτιμήσει το είδος της επιχείρησης την οποία είναι ικανός να αναπτύξει με επιτυχία, καθώς, επίσης, και τη φύση της σχέσης την οποία θεωρεί την καταλληλότερη για τη συνεργασία του με τον ξένο επιχειρηματία.

Δεν θα πρέπει, εξάλλου, να παραβλέπεται ότι η προοπτική της επέκτασης της τεχνογνωσίας, και του Συστήματος γενικότερα, στο εξωτερικό καθιστά άμεση την ανάγκη εξασφάλισης και προστασίας του Συστήματος αυτού στην ξένη χώρα από οποιαδήποτε προσβολή τρίτων. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε σήμα χρησιμοποιούμενο από το Δίκτυο εντός Ελλάδας θα πρέπει εγκαίρως και πριν την υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας να καταχωρηθεί και στην Αρμόδια Αρχή της ξένης αυτής χώρας αλλά και να διενεργηθεί εν γένει καθετί αναγκαίο για την προστασία όλων των δικαιωμάτων (πνευματικής –βιομηχανικής ιδιοκτησίας) των οποίων είναι δικαιούχος ο Master Franchisor. 

Ένας αριθμός παραγόντων, μερικοί από τους οποίους είναι αντικειμενικού χαρακτήρα (όπως η αγορά, οι πολιτιστικές εκφάνσεις και το νομικό περιβάλλον) και άλλοι υποκειμενικού (όπως η ίδια η φύση της επιχείρησης, η εμπειρία των μερών, πώς προτίθενται να οργανώσουν τα θέματα ευθύνης και διανομής κερδών και η έκταση του ελέγχου την οποία θα πρέπει ο επιχειρηματίας που επιθυμεί να επεκτείνει το Δίκτυό του διεθνώς να ασκήσει στον τοπικό επιχειρηματία στο εξωτερικό), θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την απόφαση ανάπτυξης με Master Franchise. Συγκεκριμένα:

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

(προς επεξεργασία κυρίως από το Master Franchisor)

1. Η αγορά

Η κατάσταση της αγοράς στην οποία προτίθεται να εισχωρήσει ο επιχειρηματίας είναι θεμελιώδους σημασίας. Οι παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, εν προκειμένω, αφορούν στον τύπο της οικονομίας της επιλεγείσας χώρας, στον πληθωρισμό της, στα ποσοστά επιτοκίων, στην ευκολία με την οποία ο τοπικός επιχειρηματίας μπορεί να χρηματοδοτήσει την επένδυσή του, στον ρόλο των Τραπεζών καθώς και σε τυχόν άλλες οικονομικές διευκολύνσεις, ή ακόμα και στην ύπαρξη ενδεχομένως άλλων πηγών τεχνογνωσίας και «αναγνωρισμένων» σημάτων τα οποία θα μπορούσαν να περιορίσουν τη μοναδικότητα του νεοεισαχθέντος Συστήματος στην επιλεγμένη χώρα αλλά και, τέλος, στην γενικότερη συμπεριφορά των τοπικών αρχών.

Συνήθως, βέβαια, σε μια προσπάθεια διεθνούς επέκτασης μέσω master franchise ο Δικαιοπάροχος (Master Franchisor) καλλιεργεί σχέση εμπιστοσύνης με τον τοπικό επιχειρηματία, ο οποίος αναλαμβάνει να τον ενημερώσει για τα ανωτέρω θέματα που στοιχειοθετούν το χαρακτήρα της αγοράς.

 

2. Πολιτιστικές εκφάνσεις

Ένας αριθμός πολιτιστικών παραγόντων δύνανται να επηρεάσουν καθοριστικά την απόφαση του επιχειρηματία για το είδος της εμπορικής συνεργασίας το οποίο θα πρέπει να εφαρμόσει στην ξένη χώρα. Έτσι, εάν δεν υπάρχει επιχειρηματική παράδοση στην ξένη χώρα, τότε το πιο κατάλληλο εμπορικό πλαίσιο ενδέχεται να είναι αυτό το οποίο θα επιτρέπει στον επιχειρηματία να ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο στην δραστηριότητα της επιχείρησής του εκεί και να εξασφαλίζει ότι τα τοπικά στελέχη θα είναι επαρκώς εκπαιδευμένα και ικανά να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Η σημασία, άλλωστε, των πολιτιστικών εκφάνσεων, όπως π.χ. οι τοπικές εμπορικές συνήθειες αλλά και το θρησκευτικό περιβάλλον, είναι επίσης μεγάλη καθώς δύνανται να επηρεάσουν καθοριστικά το εάν ένα προϊόν ή υπηρεσία ή σήμα ή διακριτικός τίτλος θα γίνουν αποδεκτά ή όχι στην ξένη χώρα.

 

3. Το νομικό περιβάλλον

Το νομικό καθεστώς στην ξένη χώρα είναι επίσης ιδιαίτερης σημασίας καθώς και αυτό θα αναδείξει το κατάλληλο νομικό μανδύα τον οποίο θα λάβει η επιχειρηματική επέκταση στο εξωτερικό. Για την βιώσιμη, επομένως, ανάπτυξη του θεσμού του franchise στην ξένη χώρα, θα πρέπει να υφίσταται σε αυτή επαρκής νομοθεσία τουλάχιστον περί εμπορικών συμβάσεων, εταιρικού δικαίου και πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζει και η ύπαρξη ή μη ιδιαίτερων νομοθετικών ρυθμίσεων περί ανάγκης καταχώρησης ή υποβολής της σύμβασης franchise στην αρμόδια τοπική αρχή προς έγκριση, η ύπαρξη περιοριστικών ρυθμίσεων ελέγχου, φορολογικών ρυθμίσεων και απαλλαγών που απορρέουν από  τυχόν υπάρχουσες διμερείς συνθήκες.

 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

(προς επεξεργασία κυρίως από τον τοπικό επιχειρηματία - υποψήφιο δικαιοδόχο)

  1. 1.    Η φύση της επιχείρησης

Προκειμένου να επιλεγεί η μέθοδος του Master Franchise ως η καταλληλότερη για την επέκταση στο εξωτερικό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποιες συγκεκριμένες παράμετροι σε σχέση με το υπό ανάπτυξη Σύστημα. Κατ’ αρχάς, το επιχειρηματικό concept θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένα επιτυχημένο. Θα πρέπει στη συνέχεια να είναι πρωτότυπο και διακριτό, ενώ θα πρέπει να είναι με επιτυχή τρόπο μεταβιβάσιμο σε τρίτους. Περαιτέρω, τα προβλεπόμενα κέρδη από την εν λόγω επιχείρηση για τον τοπικό επιχειρηματία-δικαιοδόχο στην ξένη χώρα θα πρέπει να είναι επαρκή ώστε ο τελευταίος να μπορεί και ο ίδιος να αποκομίσει κάποια οφέλη από την επιχείρηση, αφού προηγουμένως έχει πληρώσει στον Δικαιοπάροχο τα προκαθορισμένα μόνιμα δικαιώματα.

 

  1. 2.    Η εμπειρία των μερών

Πρέπει να τονιστεί ότι η διαχείριση αλυσίδας ιδιόκτητων σημείων πώλησης και διάθεσης διαφέρει από τη διαχείριση Δικτύου σημείων πωλήσεως μέσω Master Franchise. Έτσι, εάν ο Δικαιοπάροχος ως επιχειρηματίας δεν έχει εμπειρία στο franchising, είναι σκόπιμο να προχωρήσει σταδιακά ξεκινώντας με τη λειτουργία από τον ίδιο πιλοτικού καταστήματος.Είναι επίσης σκόπιμο εάν ο επιχειρηματίας δεν έχει επαρκείς γνώσεις για το Master Franchise, να ενημερωθεί επαρκώς κατ’αρχήν στη χώρα του πριν ξεκινήσει να επεκτείνεται στο εξωτερικό.

Αντίθετα, για τον τοπικό επιχειρηματία, δεν είναι τόσο απαραίτητη η εμπειρία του στο θεσμό του Master Franchise, όσο η εμπειρία του στη διαχείριση αλυσίδων επιχειρήσεων.

 

  1. 3.    Η κατανομή της ευθύνης και η διανομή των κερδών

Στην επιχειρηματική ανάπτυξη μέσω του θεσμού του franchising, η κατανομή της ευθύνης διαφέρει από τον ένα τύπο franchise στον άλλο. Έτσι, λόγω ακριβώς του χαρακτήρα του Master Franchise, η ευθύνη του Master Franchisee είναι επαυξημένη. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ανωτέρω Δικαιοδόχος στην ξένη χώρα θα είναι σχεδόν εξ’ολοκλήρου υπεύθυνος για την ανάπτυξη του Δικτύου στη χώρα του, την παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης στους δικαιοδόχους αυτού και για την ενίσχυση και διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Master Franchisor.

Η διαφοροποίηση αυτή στην ευθύνη αντικατοπτρίζεται και στα έσοδα καθενός από τα μέρη. Έτσι, όσο πιο μεγάλη ευθύνη έχει ένα μέρος τόσο πιο πολλά έσοδα θα πρέπει να παρακρατεί. Στην περίπτωση του Master Franchise, ο Master Franchisee θα πρέπει να έχει επαρκή έσοδα ώστε να μπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ως προς το Σύστημα ενώ παράλληλα να αποκομίζει και ο ίδιος οφέλη.

 

  1. 4.    Έκταση του ελέγχου

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στην επιχειρηματική επέκταση με τη μέθοδο του franchise ο βαθμός του ελέγχου είναι μεγαλύτερος από ότι στις συμβάσεις παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης ή στις συμβάσεις διανομής. Ειδικά όμως στο Master Franchise, ο έλεγχος αυτός από τον Μaster Franchisor στον εκάστοτε Δικαιοδόχο είναι μικρότερος καθώς η επέμβαση του πρώτου στη δραστηριότητα του τελευταίου είναι πολύ μικρή παρόλο που ως ένα βαθμό εξακολουθεί να υπάρχει.

 

Συμπερασματικά, εάν η προοπτική της επέκτασης στο εξωτερικό με την μέθοδο του Master Franchise εξακολουθεί να κρίνεται ως αισιόδοξη, μετά και από την επεξεργασία των ανωτέρω παραγόντων, τότε όλα συνηγορούν υπέρ της διεθνούς ανάπτυξης του Συστήματος, η οποία όταν συντελείται προσεκτικά και «μελετημένα», επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή τη διεθνή αναγνώριση.

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

Δικηγόρος, LL.M. HARVARD (Η.Π.Α.)

Μέλος της επιτροπής franchising, της Διεθνούς Ένωσης Δικηγορών και της Ένωσης Αμερικανών Δικηγορών, Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδας

YΠΑΠΑΝΤΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Δικηγόρος, D.E.S.S. (LYON III, FRANCE)

 

INTERNET, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ FRANCHISING

 

Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας η επίδραση του Internetκαι του ηλεκτρονικού εμπορίου τόσο στην τακτική των επιχειρήσεων όσο και στη συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού είναι ιδιαίτερα σημαντική.

 

Σε καθημερινή σχεδόν βάση βομβαρδιζόμαστε με άρθρα που δημοσιεύονται στον ειδικό αλλά και στον κοινό τύπο στα οποία συζητείται και αναλύεται η επιχειρηματική χρήση του Internet για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Πολλές παραδοσιακές επιχειρήσεις που αρχικά ήταν απρόθυμες στο να υιοθετήσουν τη νέα τεχνολογία σήμερα ανταγωνίζονται η μία την άλλη για το ποια θα εισέλθει πρώτη στον «παράδεισο» του Διαδικτύου. Μία πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α έδειξε ότι ο αριθμός των πωλήσεων διαμέσου του Internet αυξάνεται με ρυθμό 300% ανά έτος και πιθανότατα ο τζίρος τους το 2000 θα υπερβεί τα 200 δις δολάρια. Οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου και αυτές της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών απήλαυσαν πρώτες τα οφέλη της σύγχρονης τεχνολογίας. Σήμερα εισέρχονται πολύ δυναμικά στον στίβο του διαδικτύου και άλλες επιχειρήσεις όπως είναι αυτές της παροχής ψυχαγωγίας, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υγείας.

            Οι επιχειρήσεις που δεν επέλεξαν ακόμη το franchising ως μέθοδο επιχειρηματικής ανάπτυξης θα πρέπει, υπό το πρίσμα των νέων ραγδαίων εξελίξεων, να αποφασίσουν κατά πόσο το franchising αποτελεί ένα βιώσιμο σύστημα διανομής με δεδομένη την σημαντικότατη επίδραση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Εδώ το σπουδαιότερο πλεονέκτημα του franchising συνίσταται στο ότι αποτελεί μία ταχύτερη και λιγότερο κοστοβόρα μέθοδο διείσδυσης στην αγορά καθόσον ουσιαστικά χρησιμοποιούνται τα κεφάλαια και το ανθρώπινο δυναμικό των Ληπτών.

            Οι επιχειρήσεις που ήδη αναπτύσσονται με franchising αντιμετωπίζουν τη σημαντική πρόκληση να επωφεληθούν των πλεονεκτημάτων που παρέχει η διαρκώς εξελισσόμενη αγορά του Internet έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τη συνεχώς αυξανόμενη πίεση των ανταγωνιστών τους χωρίς όμως να επηρεασθεί αρνητικά ο πυρήνας της επιχειρηματικής τους δομής. Η χρήση του Internet προσφέρει τις ακόλουθες τρεις σημαντικές δυνατότητες στους Δότες: α) τη δυνατότητα εξεύρεσης υποψήφιων ληπτών, β) τη δυνατότητα άμεσης και ταχείας επικοινωνίας με τους λήπτες των δικτύων τους και γ) τη δυνατότητα προώθησης των πωλήσεων τους στους καταναλωτές. Στις Η.Π.Α σήμερα ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών που αναπτύσσονται με franchising έχουν δημιουργήσει τις δικές τους σελίδες στο Internet με βασικές πληροφορίες αναφορικά με το Σύστημα Franchising που έχουν δημιουργήσει. Ακόμη η επικοινωνία του Δότη με τους Λήπτες του δικτύου του διαμέσου του Internet αποτελεί σήμερα κοινή πρακτική στις Η.Π.Α. Αλλά και οι Λήπτες των δικτύων franchising μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους με τον ίδιο τρόπο.

            Οι δύο πρώτες δυνατότητες χρήσης του Internet έχουν γίνει γενικά αποδεκτές από τον κόσμο του franchising. Όσον όμως αφορά την τρίτη δυνατότητα χρήσης, δηλ. την προώθηση στον τελικό χρήστη των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών ενός Συστήματος Franchising, αυτή δημιουργεί σημαντικότατα προβλήματα στους Δότες δεδομένου ότι έρχεται σε αντίθεση τόσο με τη συνήθη ρήτρα των Συμβάσεων Franchising περί απαγόρευσης στους Λήπτες του Δικτύου Franchising της διενέργειας ενεργητικών πωλήσεων εκτός της παραχωρηθείσας σε αυτούς συμβατικής περιοχής, όσο και με την επίσης συνήθη ρήτρα της υποχρεώσεως του Δότη να μην προμηθεύει ο ίδιος προϊόντα ή να παρέχει τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο του franchise μέσα στην ίδια όπως παραπάνω περιοχή.

            Ποια Συστήματα Franchising είναι πιθανό να επηρεασθούν περισσότερο και ποια λιγότερο από τη χρήση του Internet; Οι επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων είναι περισσότερο ευάλωτες ενώ οι επιχειρήσεις εστίασης όπως και αυτές των ινστιτούτων αισθητικής θα επηρεασθούν πολύ λιγότερο.                   Πάντως γενικά το Internet δεν πρόκειται να εξαφανίσει το Franchising καθώς οι απευθείας πωλήσεις στους καταναλωτές διαμέσου του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι αδύνατο να καλύψουν όλες τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού. Όμως είναι βέβαιο ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις franchising θα χρησιμοποιούν το Internet για να έλθουν σε επαφή τόσο με τους καταναλωτές όσο και με τους Λήπτες των δικτύων τους αλλά και με τους υποψήφιους λήπτες.

Δημήτρη Στεφ. Κωστάκη, δικηγόρου στον Άρειο Πάγο

Ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα επιτυχημένο δίκτυο franchise είναι το όνομά του (brand name). Το όνομα αυτό είναι, συνήθως, εύηχο, εύκολα αναγνωρίσιμο, καταξιωμένο και με μεγάλη διακριτική ικανότητα, με αποτέλεσμα να διαφοροποιεί το δίκτυο από άλλα όμοια ή παρόμοια και να σηματοδοτεί την ποιότητα των προϊόντων ή/ και των υπηρεσιών του.

Περισσότερα: Η σημασία του ονόματος