ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 2790/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Κανόνες εφαρμοστέοι επί των επιχειρήσεων

Γενικοί κανόνες

Κάθετοι περιορισμοί

1.2.35. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 της Επιτροπής για την εφαρμογή του άρθρου 81

παράγραφος 3 της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και

εναρμονισμένων πρακτικών.

Παραπομπές:

Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1215/1999 και 1216/1999 του Συμβουλίου που τροποποιούν,

αντιστοίχως, τον κανονισμό αριθ. 19/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του

άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕK (πρώην άρθρο 85 παράγραφος 3 της

συνθήκης ΕK) σε κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών και τον

κανονισμό αριθ. 17 του Συμβουλίου, πρώτο κανονισμό εφαρμογής των άρθρων 81 και 82

της συνθήκης ΕK - EE L 148 της 15.6.1999 και Δελτίο 6-1999, σημείο 1.2.27

Πράσινη Βίβλος για την πολιτική ανταγωνισμού και τους κάθετους περιορισμούς - COM(96)

721 και Δελτίο 1/2-1997, σημείο 1.2.46

Καταργούμενοι κανονισμοί:

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1984/83 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85

παράγραφος 3 της Συνθήκης σε κατηγορίες συμφωνιών αποκλειστικής προμήθειας - EE L

173 της 30.6.1983 και Δελτίο 6-1983, σημείο 2.1.57

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1983/83 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85

παράγραφος 3 της Συνθήκης σε κατηγορίες συμφωνιών αποκλειστικής διανομής - EE L 173

της 30.6.1983 και Δελτίο 6-1983, σημείο 2.1.57

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4087/88 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85

παράγραφος 3 της Συνθήκης σε κατηγορίες συμφωνιών franchise - EE L 359 της 28.12.1988

και Δελτίο 11-1988, σημείο 2.1.87

Σχέδιο της Επιτροπής:EE C 270 της 24.9.1999

Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στις 8 Δεκεμβρίου. Η ΟΚΕ

εκφράζει την επιθυμία να οριστεί ένα απλό και σαφώς καθορισμένο κανονιστικό πλαίσιο,

εντός του οποίου οι επιχειρήσεις να μπορούν να δραστηριοποιούνται στην αγορά και να

απολαύουν ασφάλειας δικαίου, σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο που να προσφέρει στις ΜΜΕ

συνθήκες υπό τις οποίες να μπορούν να αναπτυχθούν και να προσφέρουν συγκεκριμένα

πλεονεκτήματα στους καταναλωτές.

Έκδοση από την Επιτροπή στις 22 Δεκεμβρίου.Ο κανονισμός αυτός εντάσσεται στο πλαίσιο

της διεξοδικής επανεξέτασης της πολιτικής ανταγωνισμού στον τομέα των κάθετων

συμφωνιών η οποία δρομολογήθηκε το 1997 με την έκδοση της Λευκής Βίβλου της

Επιτροπής. Ο κανονισμός αυτός προορίζεται να αντικαταστήσει τρεις κανονισμούς στον

τομέα των συμφωνιών αποκλειστικής διανομής, αποκλειστικής αγοράς και franchise.

Αποσκοπεί στην πραγματοποίηση της μετάβασης από την παραδοσιακή προσέγγιση, που

βασίζεται σε κυρίως τυπικά κριτήρια εκτίμησης, σε μια προσέγγιση που να επικεντρώνεται

περισσότερο στην ανάλυση των οικονομικών συνεπειών των κάθετων συμφωνιών. Το

πεδίο εφαρμογής του είναι ευρύ και καλύπτει, μέχρι ένα κατώτατο όριο μεριδίου αγοράς

ύψους 30 %, όλους τους κάθετους περιορισμούς που αφορούν τελικά ή ενδιάμεσα

προϊόντα καθώς και τις υπηρεσίες, με την επιφύλαξη, ωστόσο, ορισμένων απαγορευμένων

κάθετων περιορισμών οι οποίοι, λόγω του αριθμού τους, είναι πολύ επιβλαβείς για τον

ανταγωνισμό και τους καταναλωτές. Πέρα από το κατώτατο αυτό όριο δεν υπάρχει

τεκμήριο παρανομίας αλλά οι εν λόγω συμφωνίες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο

επιμέρους εξέτασης. Ο κανονισμός αυτός έχει ως στόχο να ευνοήσει την αποκεντρωμένη

εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού και λαμβάνει επίσης υπόψη το συμφέρον των

ΜΜΕ, οι οποίες θα μπορούν να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από τη ζώνη ασφάλειας

που δημιουργήθηκε από τη νέα εξαίρεση κατά κατηγορίες.

[ EE L 336 της 29.12.1999 και COM(1999) 718 ]

LET'S TALK FRANCHISE