ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΟΚ ) αριθ. 4087/88 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 1988 για την εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε κατηγορίες συμφωνιών franchise

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό αριθ. 19/65 /ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Μαρτίου 1965 περί εφαρμογής του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών και

εναρμονισμένων πρακτικών ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, και ιδίως το άρθρο 1,

Μετά τη δημοσίευση σχεδίου του παρόντος κανονισμού ( 2 ),

Μετά από διαβουλεύσεις με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Συμπράξεων και Δεσποζουσών

Θέσεων,

Εκτιμώντας ότι :

( 1 ) Σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 19/65/ΕΟΚ, η Επιτροπή είναι αρμόδια να εφαρμόζει,

με κανονισμό, το άρθρο 85 παράγραφος 3 της συνθήκης όσον αφορά ορισμένες

κατηγορίες διμερών συμφωνιών αποκλειστικότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

του άρθρου 85 παράγραφος 1 και έχουν ως αντικείμενο την αποκλειστική διανομή ή αγορά

προϊόντων, ή περιέχουν περιορισμούς που έχουν επιβληθεί σχετικά με την παραχώρηση ή

την άσκηση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

( 2 ) Οι συμφωνίες franchise περιλαμβάνουν, βασικά, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων

βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα ή σύμβολα και

τεχνογνωσία και μπορούν να συνδυαστούν με περιορισμούς ως προς την προμήθεια ή την

αγορά προϊόντων.

( 3 ) Διακρίνονται διάφορα είδη συμφωνιών franchise, ανάλογα με το αντικείμενό τους : το

βιομηχανικό franchise αφορά τη μεταποίηση προϊόντων, το franchise υπηρεσιών αφορά

την παροχή υπηρεσιών.

( 4 ) Βάσει της πείρας που έχει αποκτήσει η Επιτροπή, είναι δυνατόν να προσδιοριστούν

ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών franchise που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του

άρθρου 85 παράγραφος 1, αλλά είναι κανονικά δυνατόν να θεωρηθεί ότι πληρούν τους

όρους του άρθρου 85 παράγραφος 3. Τούτο ισχύει στην περίπτωση συμφωνιών franchise

στις οποίες το ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη προμηθεύει προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες

σε τελικούς χρήστες. Αντίθετα, οι συμφωνίες βιομηχανικού franchise δεν καλύπτονται από

τον παρόντα κανονισμό. Οι συμφωνίες αυτές, που συνήθως αφορούν τις σχέσεις μεταξύ

παραγωγών, παρουσιάζουν χαρακτηριστικά διαφορετικά από τους άλλους τύπους

franchise, αφορούν δηλαδή άδειες κατασκευής που βασίζονται σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας

ή/και τεχνογνωσίας, σε συνδυασμό με άδειες εκμετάλλευσης σημάτων. Ορισμένες από

αυτές μπορεί να τύχουν άλλων εξαιρέσεων κατά κατηγορίες, εφόσον πληρούν τους

αναγκαίους όρους.

( 5 ) Ο παρών κανονισμός καλύπτει τις συμφωνίες franchise μεταξύ δύο επιχειρήσεων, του

δικαιοπάροχου του franchise και του δικαιοδόχου, για τη λιανική πώληση προϊόντων ή τη

παροχή υπηρεσιών προς τελικούς χρήστες, ή για συνδυασμό αυτών των δραστηριοτήτων,

όπως είναι η επεξεργασία ή η διασκευή προϊόντων για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών

των πελατών τους. Καλύπτει επίσης τις περιπτώσεις όπου η σχέση μεταξύ δικαιοπάροχου

και δικαιοδόχου δημιουργείται μέσω τρίτης επιχείρησης, του κυρίου δικαιοδόχου, δεν

καλύπτει όμως συμφωνίες franchise για τη χονδρική πώληση προϊόντων, λόγω της

έλλειψης εμπειρίας της Επιτροπής στο πεδίο αυτό.

( 6 ) Οι συμφωνίες franchise όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό μπορούν να

εμπίπτουν στο άρθρο 85 παράγραφος 1 και, συγκεκριμένα, είναι δυνατό να επηρεάζουν το

ενδοκοινοτικό εμπόριο, όταν συνάπτονται μεταξύ επιχειρήσεων από διαφορετικά κράτη μέλη

ή όταν αποτελούν τη βάση δικτύου που εκτείνεται πέρα από τα σύνορα συγκεκριμένου

κράτους μέλους.

( 7 ) Οι συμφωνίες franchise όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό συμβάλλουν

κανονικά στη βελτίωση της διανομής προϊόντων ή/και παροχής υπηρεσιών, στο μέτρο που

παρέχουν στους δικαιοδόχους τη δυνατότητα να συγκροτούν ένα ομοιόμορφο δίκτυο με

περιορισμένες μόνον επενδύσεις, πράγμα που μπορεί να ευνοεί την είσοδο νέων

ανταγωνιστών στην αγορά, ειδικότερα στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

αυξάνοντας έτσι τον οριζόντιο ανταγωνισμό. Επιτρέπουν, επίσης, σε ανεξάρτητους

εμπόρους να ιδρύουν με γρήγορο ρυθμό καταστήματα, και με περισσότερες πιθανότητες

επιτυχίας απ' όσες θα είχαν χωρίς την πείρα και τη βοήθεια του δικαιοπάροχου. Έχουν έτσι

τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται αποτελεσματικότερα τις μεγάλες επιχειρήσεις διανομής.

( 8 ) Κατά κανόνα οι συμφωνίες franchise εξασφαλίζουν, ακόμη, στους καταναλωτές και

στους άλλους τελικούς χρήστες δίκαιο μερίδιο από το όφελος που προκύπτει, δεδομένου ότι

συνδυάζουν το πλεονέκτημα του ομοιόμορφου δικτύου με τη δραστηριοποίηση εμπόρων

που ενδιαφέρονται προσωπικά για την αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Η

ομοιογένεια του δικτύου και η συνεχής συνεργασία μεταξύ δικαιοπάροχου και δικαιοδόχων

εξασφαλίζουν τη σταθερή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Η επίδραση του franchise

στον οριζόντιο ανταγωνισμό, καθώς και το γεγονός ότι οι καταναλωτές είναι ελεύθεροι να

συναλλάσσονται με οποιονδήποτε δικαιοδόχο του δικτύου εγγυώνται την εξασφάλιση

λογικού μεριδίου του προκύπτοντος οφέλους στους καταναλωτές.

( 9 ) Ο παρών κανονισμός πρέπει να ορίζει τις περιοριστικές υποχρεώσεις του

ανταγωνισμού που είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται στις συμφωνίες franchise. Τούτο

παρατηρείται ιδίως κατά την αποκλειστική παραχώρηση μιας περιοχής προς τους

δικαιοδόχους σε συνδυασμό με την απαγόρευση της ενεργούς αναζήτησης πελατών εκτός

της περιοχής αυτής, πράγμα που τους επιτρέπει να συγκεντρώνουν τις προσπάθειές τους

στην παραχωρηθείσα σ' αυτούς περιοχή. Το ίδιο ισχύει και για την αποκλειστική

παραχώρηση περιοχής σε κύριο δικαιοδόχο, σε συνδυασμό με την υποχρέωση να μη

συνάπτει συμφωνίες franchise με άλλους δικαιοδόχους εκτός της περιοχής αυτής. Όταν οι

δικαιοδόχοι πωλούν ή χρησιμοποιούν κατά την παροχή υπηρεσιών προϊόντα παραχθέντα

από τον δικαιοπάροχο ή σύμφωνα με τις οδηγίες του ή/και φέροντα το εμπορικό του σήμα,

η επιβολή στους δικαιοδόχους της υποχρέωσης να μην πωλούν ή να μη χρησιμοποιούν

κατά την παροχή υπηρεσιών ανταγωνιστικά προϊόντα, καθιστά δυνατή τη δημιουργία

συνεκτικού δικτύου σε σχέση με τα προϊόντα αυτά. Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή πρέπει να

γίνεται αποδεκτή μόνο σε σχέση με τα προϊόντα που αποτελούν το ουσιώδες αντικείμενο

της συμφωνίας franchise, ενών δεν πρέπει, σαφώς, να αφορά τα εξαρτήματα και τα

ανταλλακτικά αυτών των προϊόντων.

( 10 ) Οι προαναφερθείσες υποχρεώσεις δεν επιβάλλουν, έτσι, περιορισμούς μη

απαραίτητους για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων. Ειδικότερα, η περιορισμένη εδαφική

προστασία που παραχωρείται στους δικαιοδόχους franchise είναι απαραίτητη για την

προστασία της επένδυσής τους.

( 11 ) Είναι σκόπιμο να απαριθμούνται στον παρόντα κανονισμό ορισμένες υποχρεώσεις

που συνήθως περιέχονται στις συμφωνίες franchise και που κανονικά δεν περιορίζουν τον

ανταγωνισμό. Πρέπει, ακόμη, να προβλεφθεί ότι εάν, λόγω ειδικών οικονομικών ή νομικών

συνθηκών, εμπίμπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 85 παράγραφος 1, καλύπτονται

επίσης από την εξαίρεση. Ο κατάλογος αυτών των υποχρεώσεων, που είναι ενδεικτικός,

περιλαμβάνει, ειδικότερα, ρήτρες που είναι ουσιαστικές είτε για τη διατήρηση της κοινής

ταυτότητας και της εμπορικής φήμης του δικτύου, είτε για την προστασία της τεχνογνωσίας

και της βοήθειας που παρέχονται από τον δικαιοπάροχο έναντι των ανταγωνιστών.

( 12 ) Ο παρών κανονισμός πρέπει να εξειδικεύει τους όρους που πρέπει να πληρούνται για

την εφαρμογή της εξαίρεσης. Για να εξασφαλιστεί ότι δεν καταργείται ο ανταγωνισμός

όσον αφορά σημαντικό τμήμα τον προϊόντων που αποτελούν το αντικείμενο της εκάστοτε

συμφωνίας, πρέπει να εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα παράλληλων εισαγωγών και,

συνεπώς, πρέπει να είναι πάντοτε δυνατές οι αμοιβαίες παραδόσεις μεταξύ των

δικαιοδόχων. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που ένα δίκτυο franchise συνδυάζεται με άλλο

σύστημα διανομής, οι δικαιοδόχοι πρέπει να είναι ελεύθεροι να προμηθεύονται προϊόντα

από εξουσιοδοτημένους διανομείς. Για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών και την

συνακόλουθη εξασφάλιση σ' αυτούς δικαίου μεριδίου από το όφελος που προκύπτει,

πρέπει να προβλέπεται ότι ο δικαιοδόχος υποχρεούται να δηλώνει την ιδιότητά του ως

ανεξάρτητου εμπορευομένου με κάθε κατάλληλο μέσο, ώστε να μη διακυβεύει την κοινή

ταυτότητα του δικτύου franchise. Εξάλλου, στις περιπτώσεις όπου οι δικαιοδόχοι είναι

υπόχρεοι εγγυήσεων για τα προϊόντα του δικαιοπάροχου, η υποχρέωση αυτή ισχύει όσον

αφορά τα προϊόντα που έχουν παρασχεθεί από τον δικαιοπάροχο, από άλλους

δικαιοδόχους ή άλλους εγκεκριμένους πωλητές.

( 13 ) Ο παρών κανονισμός πρέπει, επίσης, να εξειδικεύει εκείνους τους περιορισμούς που

είναι δυνατόν να μην διατυπώνονται στις συμφωνίες franchise, αν πρόκειται να τύχουν

εξαίρεσης βάσει του εν λόγω κανονισμού, δεδομένου ότι οι σχετικές διατάξεις αποτελούν

περιορισμούς που εμπίμπτουν στο άρθρο 85 παράγραφος 1 και οι οποίοι δεν τεκμαίρεται

γενικώς ότι θα οδηγήσουν στα θετικά αποτελέσματα που απαιτούνται από το άρθρο 85

παράγραφος 3. Τούτο ισχύει, ειδικότερα, στην περίπτωση κατανομής της αγοράς μεταξύ

ανταγωνιζόμενων παραγωγών, στην περίπτωση όρων που καταχρηστικά περιορίζουν την

εκ μέρους του δικαιοδόχου επιλογή προμηθευτών ή πελατών, καθώς και στις περιπτώσεις

όπου ο δικαιοδόχος υφίσταται περιορισμούς στον καθορισμό των τιμών του. Ωστόσο, ο

δικαιοπάροχος πρέπει να είναι ελεύθερος να προτείνει τιμές στον δικαιοδόχο, εφόσον τούτο

δεν απαγορεύεται από την εκάστοτε εθνική νομοθεσία και στο βαθμό που δεν οδηγεί σε

συντονισμένες πρακτικές για την εφαρμογή στην πράξη αυτών των τιμών.

( 14) Οι συμφωνίες που δεν καλύπτονται αυτομάτως από την εξαίρεση επειδή

περιλαμβάνουν ρήτρες που δεν εξαιρούνται ρητά σύμφωνα με τον κανονισμό, χωρίς όμως

να εξαιρούνται ρητά από την εξαίρεση, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι μπορούν να τύχουν

της εφαρμογής του άρθρου 85 παράγραφος 3. Η Επιτροπή μπορεί γρήγορα να

διαπιστώνει εάν τούτο ισχύει στην περίπτωση συγκεκριμένης συμφωνίας. Οι συμφωνίες

αυτές λογίζεται, συνεπώς, ότι καλύπτονται από την εξαίρεση που προβλέπεται από τον

παρόντα κανονισμό, εφόσον κοινοποιούνται στην Επιτροπή και η Επιτροπή δεν

εναντιώνεται στην εφαρμογή της εξαίρεσης σε δεδομένη προθεσμία.

( 15 ) Η Επιτροπή μπορεί να άρει το ευεργέτημα της εξαίρεσης, κατά κατηγορίες, για

συγκεκριμένες συμφωνίες που εξαιρούνται μεν βάσει του κανονισμού αυτού, έχουν όμως

επιπτώσεις που δεν συμβιβάζονται με τις διατάξεις του άρθρου 85 παράγραφος 3 και,

συγκεκριμένα, όπως αυτές ερμηνεύονται βάσει της διοικητικής πρακτικής της Επιτροπής και

της νομολογίας του Δικαστηρίου. Τούτο ισχύει ιδίως όταν ο ανταγωνισμός περιορίζεται

σημαντικά λόγω της δομής της αντίστοιχης αγοράς.

( 16 ) Οι συμφωνίες που εξαιρούνται αυτομάτως σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν

χρειάζεται να κοινοποιούνται. Οι επιχειρήσεις μπορούν, ωστόσο, να ζητούν σε

συγκεκριμένες περιπτώσεις την έκδοση απόφασης σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 17

του Συμβουλίου ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της

Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

( 17 ) Οι συμφωνίες είναι δυνατόν να επωφελούνται από τις διατάξεις είτε του παρόντος

κανονισμού είτε άλλου κανονισμού, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και

εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις εφαρμογής. Δεν είναι, όμως, δυνατόν να

επωφεληθούν από συνδυασμό των διατάξεων του παρόντος κανονισμού με τις διατάξεις

άλλου κανονισμού για εξαίρεση κατά κατηγορίες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1 1. Σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 3 της συνθήκης και με την επιφύλαξη

των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, το άρθρο 85 παράγραφος 1 της εν λόγω

συνθήκης κηρύσσεται ανεφάρμοστο στις συμφωνίες franchise μεταξύ δύο επιχειρήσεων

που περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους από τους περιορισμούς που παρατίθενται στο

άρθρο 2.

2. Η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται επίσης για τις κύριες

συμφωνίες franchise στις οποίες συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις. Εφόσον συντρέχει

περίπτωση, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με τη σχέση μεταξύ

δικαιοπάροχου και δικαιοδόχου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στη σχέση

μεταξύ δικαιοπάροχου και κυρίου δικαιοδόχου, καθώς και μεταξύ κυρίου δικαιοδόχου και

δικαιοδόχου.

3. Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού νοείται ως :

α ) franchise, το σύνολο δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που

αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως,

σχέδια, δικαιώματα αντιγραφής, τεχνογνωσίες ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, προς

εκμετάλλευση για τη μεταπώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες

- β ) συμφωνία franchise, η συμφωνία με την οποία μια επιχείρηση, ο δικαιοπάροχος,

παραχωρεί στην άλλη, τον δικαιοδόχο, έναντι άμεσου ή έμμεσου οικονομικού

ανταλλάγματος, το δικαιώμα εκμετάλλευσης του franchise με σκοπό την εμπορία

συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Περιλαμβάνει τουλάχιστον

υποχρεώσεις που αφορούν :

- τη χρήση κοινής επωνυμίας ή πινακίδας καταστήματος και την ενιαία εμφάνιση των

χώρων ή και των μεταφορικών μέσων που υπάγονται στη σύμβαση,

- την κοινοποίηση από τον δικαιοπάροχο στον δικαιοδόχο τεχνογνωσίας,

- τη συνεχή παροχή εκ μέρους του δικαιοπάροχου στον δικαιοδόχο εμπορικής και τεχνικής

υποστήριξης κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας - γ ) "κύρια συμφωνία franchise", η

συμφωνία μεταξύ δύο επιχειρήσεων με την οποία η μία επιχείρηση, ο δικαιοπάροχος,

παρέχει στην άλλη, τον κύριο δικαιοδόχο, έναντι άμεσου ή έμμεσου οικονομικού

ανταλλάγματος, το δικαιώμα εκμετάλλευσης του franchise με σκοπό τη σύναψη

συμφωνιών franchise με τρίτους, τους δικαιοδόχους - δ ) "προϊόντα του δικαιοπάροχου", τα

προϊόντα που παράγονται από τον διακαιοπάροχο ή σύμφωνα με τις οδηγίες του ή/και

φέρουν την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του - ε ) "χώροι που υπάγονται στη σύμβαση", οι

χώροι που χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση του franchise ή, εφόσον η εκμετάλλευση

του franchise γίνεται εκτός των χώρων αυτών, η βάση από την οποία ο δικαιοδόχος

διαχειρίζεται τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση του franchise

(" μεταφορικά μέσα που υπάγονται στη σύμβαση ")- στ ) "τεχνογνωσία", το σύνολο των μη

κατοχυρωμένων με ευρεσιτεχνία πρακτικών πληροφοριών, που προκύπτουν από την

εμπειρία και από δοκιμές του δικαιοπάροχου και οι οποίες είναι εμπιστευτικές, ουσιαστικής

σημασίας και προσδιορισμένες - ζ ) "εμπιστευτικό", το γεγονός ότι η τεχνογνωσία, ως ενιαίο

σύνολο ή με τη συγκεκριμένη σχέση και συγκρότηση των ουσιαστικών μέτρων της, δεν είναι

ευρύτερα γνωστή ούτε εύκολα προσπελάσιμη - δεν έχει τη στενή έννοια ότι κάθε ξεχωριστό

στοιχείο της τεχνογνωσίας θα πρέπει να είναι τελείως άγνωστο ή απρόσιτο εκτός της

επιχείρησης του δικαιοδόχου - ( 1 ) ΕΕ αριθ. 35 της 10. 5. 1962, σ. 1118/62.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 359 / 28. 12. 88 η ) "ουσιαστικής

σημασίας", το γεγονός ότι η τεχνογνωσία περιλαμβάνει πληροφορίες που είναι σημαντικές

για την πώληση προϊόντων ή για την παροχή υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες και,

συγκεκριμένα, για την παρουσίαση προϊόντων προς πώληση, την επεξεργασία προϊόντων

στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών, τις μεθόδους συναλλαγής με τους πελάτες και τη

διοικητική και οικονομική διαχείριση. Η τεχνογνωσία πρέπει να είναι χρήσιμη στον

δικαιοδόχο, επιτρέποντάς του, κατά τη σύναψη της αντίστοιχης συμφωνίας, να βελτιώσει

την ανταγωνιστική του θέση, ιδίως με τη βελτίωση των επιδόσεων της επιχείρησής του, ή με

την προώθηση της εισόδου του σε κάποια νέα αγορά - θ ) "προσδιορισμένο", το γεγονός

ότι οι πληροφορίες της τεχνογνωσίας πρέπει να είναι επαρκώς αναλυτικές, έτσι ώστε να

είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν ικανοποιούνται τα κριτήρια της εμπιστευτικότητας και της

ουσιαστικότητας. Η περιγραφή της τεχνογνωσίας μπορεί να περιλαμβάνεται είτε στη

συμφωνία franchise είτε σε ξεχωριστό κείμενο, ή να έχει οποιαδήποτε άλλη ενδεδειγμένη

μορφή.

Άρθρο 2 Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 εξαίρεση εφαρμόζεται στους ακόλουθους

περιορισμούς του ανταγωνισμού :

α ) υποχρέωση του δικαιοπάροχου, όσον αφορά συγκεκριμένη περιφέρεια της κοινής

αγοράς, την περιοχή της σύμβασης :

- να μην παραχωρεί σε τρίτους το δικαίωμα να εκμεταλλεύονται μέρος ή το σύνολο

franchise,

- να μην εκμεταλλεύεται ο ίδιος το franchise aη, με παρόμοιο σύστημα, να προμηθεύει ο

ίδιος τα προϊόντα ή να παρέχει τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο του franchise,

- να μην προμηθεύει ο ίδιος σε τρίτους τα προϊόντα του δικαιοπάροχου - β ) υποχρέωση

του κύριου δικαιοδόχου να μην συνάπτει συμφωνίες franchise με δικαιοδόχους

εγκατεστημένους εκτός της, βάσει της συμβάσεως, περιοχής δικαιοδοσίας του - γ )

υποχρέωση του δικαιοδόχου να εκμεταλλεύεται το franchise μόνο με βάση τους

υπαγόμενους στη σύμβαση χώρους - δ ) υποχρέωση του δικαιοδόχου να απέχει από την

προσέλκυση πελατών εκτός της παροχής της συμβάσεως για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες

που αποτελούν το αντικείμενο του franchise - ε ) υποχρέωση του δικαιοδόχου να μην

παράγει, πωλεί ή χρησιμοποιεί, στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών, προϊόντα

ανταγωνιστικά των προϊόντων του δικαιοπάροχου που αποτελούν αντικείμενο του franchise

- όταν το franchise έχει ως αντικείμενο την πώληση ή χρήση, στα πλαίσια παροχής

υπηρεσιών, τόσο ορισμένων τύπων προϊόντων όσο και ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων

τους, η υποχρέωση αυτή είναι δυνατόν να μην επιβάλλεται όσον αφορά αυτά τα

ανταλλακτικά και εξαρτήματα.

Άρθρο 3 1. Οι ακόλουθες υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί στον δικαιοδόχο δεν

εμποδίζουν την εφαρμογή του άρθρου 1, εφόσον είναι αναγκαίες για την προστασία των

δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας του δικαιοπάροχου ή για τη

διατήρηση της κοινής ταυτότητας και φήμης του δικτύου franchise :

α ) να πωλεί ή να χρησιμοποιεί, κατά την παροχή υπηρεσιών, αποκλειστικά εκείνα τα

προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες αντικειμενικές ποιοτικές προδιαγραφές που

ορίζει ο δικαιοπάροχος - β ) να πωλεί ή να χρησιμοποιεί, κατά την παροχή υπηρεσιών,

προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί αποκλειστικά από τον δικαιοπάροχο ή από τρίτους

οριζομένους από αυτόν, όταν, λόγω της φύσεως των προϊόντων που αποτελούν

αντικείμενο του franchise, δεν είναι δυνατόν στην πράξη να ισχύουν αντικειμενικές ποιοτικές

προδιαγραφές - γ ) να μην ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, παρεμφερή εμπορική δραστηριότητα σε

περιοχή στην οποία ανταγωνίζεται με τον δικαιοπάροχο ή άλλο μέλος του δικτύου franchise

- ο δικαιοδόχος είναι δυνατόν να εξακολουθεί να υπέχει την υποχρέωση αυτή μετά τη λύση

της συμφωνίας, επί εύλογο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος,

και στην περιοχή όπου ασκούσε την εκμετάλλευση του franchise - δ ) να μην αποκτά

οικονομικά συμφέροντα στο κεφάλαιο ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, τα οποία ενδέχεται να

δώσουν στον δικαιοδόχο τη δύναμη να επηρεάσει την οικονομική τακτική αυτών των

επιχειρήσεων - ε ) να πωλεί τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο του franchise μόνο

σε τελικούς χρήστες ή σε άλλους δικαιοδόχους και μεταπωλητές, μέσω άλλων δικτύων τα

οποία προμηθεύονται από τον ίδιο τον παραγωγό τους, ή με τη συγκατάθεσή του - στ ) να

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πώληση των προϊόντων ή την παροχή των

υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο του franchise, να διαθέτει προς πώληση μια

ελάχιστη σειρά προϊόντων, να επιτυγχάνει έναν ελάχιστο κύκλο εργασιών, να

προγραμματίζει εκ των προτέρων τις παραγγελίες του, να διατηρεί ορισμένα ελάχιστα

αποθέματα και να παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο της εγγύησης των προϊόντων και της

εξυπηρέτησης των πελατών - ζ ) να καταβάλλει στον δικαιοπάροχο συγκεκριμένο ποσοστό

των εσόδων του για διαφημιστικούς σκοπούς και να πραγματοποιεί ο ίδιος διαφημίσεις, για

τη φύση των οποίων πρέπει να λαμβάνει την έγκριση του δικαιοπάροχου.

2. Οι ακόλουθες υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί στον δικαιοδόχο δεν εμποδίζουν την

εφαρμογή του άρθρου 1 :

α ) να μην κοινολογεί σε τρίτους την τεχνογνωσία που του έχει παράσχει ο δικαιοπάροχος -

ο δικαιοδόχος είναι δυνατόν να υπέχει την υποχρέωση αυτή και μετά τη λύση της

συμφωνίας - β ) να κοινοποιεί στον δικαιοπάροχο την αποκτηθείσα κατά την εκμετάλλευση

του franchise πείρα και να του παραχωρεί, καθώς και στους άλλους δικαιοδόχους, μη

αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης της τεχνογνωσίας που προέκυψε από την πείρα αυτή - γ)

να ενημερώνει τον δικαιοπάροχο σχετικά με τις παραβιάσεις των παραχωρηθέντων

δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, να ενεργεί δικαστικά εναντίων των

παραβατών ή να παρεμβαίνει υπέρ του δικαιοπάροχου σε οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια

εναντίον των παραβατών - δ ) να μην χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία που του έχει

παραχωρήσει ο δικαιοπάροχος για σκοπούς άλλους πλην της εκμετάλλευσης του franchise

- ο δικαιοδόχος είναι δυνατόν να υπέχει την υποχρέωση αυτή και μετά τη λύση της

συμφωνίας - ε ) να παρακολουθεί, ο ίδιος ή το προσωπικό του, την επαγγελματική

κατάρτιση που διοργανώνει ο δικαιοπάροχος - στ ) να εφαρμόζει τις εμπορικές μεθόδους

που έχει επινοήσει ο δικαιοπάροχος, περιλαμβανομένων και των τυχόν μεταγενέστερων

τροποποιήσεών τους, και να χρησιμοποιεί τα παραχωρηθέντα δικαιώματα βιομηχανικής ή

πνευματικής ιδιοκτησίας - ζ ) να συμμορφώνεται με τα πρότυπα που έχει ορίσει ο

δικαιοπάροχος όσον αφορά τον εξοπλισμό και την εμφάνιση των υπαγόμενων στη

σύμβαση χώρων ή/και μεταφορικών μέσων - η ) να επιτρέπει στον δικαιοπάροχο τη

διενέργεια ελέγχων των υπαγομένων στη σύμβαση χωρών ή/και μεταφορικών μέσων, των

πωλούμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και των βιβλίων

απογραφής και των λογαριασμών του δικαιοδόχου - θ ) να μην μεταβάλλει τον τόπο

εγκατάστασης των υπαγόμενων στη σύμβαση χωρών χωρίς τη συγκατάθεση του

δικαιοπάροχου - ι ) να μην μεταβιβάζει χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιοπάροχου τα

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία franchise.

3. Όταν, λόγω ειδικών περιστάσεων, οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2

υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 85 παράγραφος 1 της συνθήκης,

απαλλάσσονται επίσης ακόμα και όταν δεν συνοδεύονται από τις απαλλασσόμενες

σύμφωνα με το άρθρο 1 υποχρεώσεις.

Άρθρο 4 Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 εξαίρεση εφαρμόζεται υπό τον όρο ότι :

α ) ο δικαιοδόχος είναι ελεύθερος να προμηθεύεται τα προϊόντα που αποτελούν το

αντικείμενο του franchise από άλλους δικαιοδόχους - στην περίπτωση που τα προϊόντα

αυτά διατίθενται επίσης μέσω άλλου δικτύου εξουσιοδοτημένων διανομέων, ο δικαιοδόχος

πρέπει να είναι ελεύθερος να προμηθεύεται τα προϊόντα από αυτούς - β ) στην περίπτωση

που ο δικαιοπάροχος υποχρεώνει τον δικαιοδόχο να παρέχει εγγυήσεις για τα προϊόντα του

δικαιοπάροχου, η υποχρέωση αυτή ισχύει για τέτοια προϊόντα που διατίθενται από

οποιοδήποτε μέλος του δικτύου franchise, ή από οποιονδήποτε άλλο διανομέα που παρέχει

τέτοιες εγγυήσεις στα πλαίσια της κοινής αγοράς - γ ) ο δικαιοδόχος υποχρεούται να

δηλώνει την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου εμπορευόμενου - η δήλωση αυτή δεν πρέπει,

πάντως, να θίγει την κοινή ταυτότητα του δικτύου franchise, που απορρέει ιδίως από την

κοινή επωνυμία ή σύμβολο και την ενιαία εμφάνιση των υπαγόμενων στη σύμβαση χώρων

ή/και μεταφορικών μέσων.

Άρθρο 5 Η παρεχόμενη με το άρθρο 1 εξαίρεση δεν εφαρμόζεται εφόσον :

α ) οι επιχειρήσεις παρασκευής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών που είναι όμοια ή που

θεωρούνται από τους χρήστες ως ισοδύναμα βάσει των χαρακτηριστικών τους, της τιμής

και της σκοπούμενης χρήσης τους, συνάπτουν αμοιβαίες συμφωνίες franchise όσον

αφορά τέτοια προϊόντα ή υπηρεσίες - β ) με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2

στοιχείο ε ) και του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β ), ο δικαιοδόχος εμποδίζεται από το

να προμηθεύεται προϊόντα ποιότητας ισοδύναμης με εκείνη των προσφερομένων από τον

δικαιοπάροχο - γ ) με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 στοιχείο ε ), ο

δικαιοδόχος υποχρεώνεται να πωλεί ή να χρησιμοποιεί, στα πλαίσια της παροχής

υπηρεσιών, προϊόντα παραγόμενα από τον δικαιοπάροχο ή από τρίτους, οριζομένους από

τον δικαιοπάροχο, και ο δικαιοπάροχος αρνείται, για λόγους άλλους από την προστασία

των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας του ή τη διατήρηση της κοινής

ταυτότητας και της φήμης του δικτύου franchise, να ορίσει ως εξουσιοδοτημένους

κατασκευαστές τρίτους προτεινόμενους από τον δικαιοδόχο - δ ) ο δικαιοδόχος εμποδίζεται

από το να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την παραχωρηθείσα τεχνογνωσία μετά τη λύση της

σχετικής συμφωνίας, και εφόσον η τεχνογνωσία αυτή έχει γίνει ευρύτερα γνωστή ή εύκολα

προσπελάσιμη, εκτός αν αυτό έχει συμβεί λόγω αθέτησης υποχρέωσης εκ μέρους του

δικαιοδόχου - ε ) ο δικαιοδόχος περιορίζεται από τον δικαιοπάροχο, άμεσα ή έμμεσα, ως

προς τον καθορισμό των τιμών πώλησης των προϊόντων ή υπηρεσιών που αποτελούν το

αντικείμενο του franchise, με την επιφύλαξη της δυνατότητας του δικαιοπάροχου να

συνιστά τιμές πώλησης - στ ) ο δικαιοπάροχος απαγορεύει στον δικαιοδόχο να αμφισβητεί

την εκγυρότητα των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αποτελούν

μέρος του franchise, με την επιφύλαξη της δυνατότητας του δικαιοπάροχου να καταγγέλει

τη συμφωνία στην περίπτωση αυτή - ζ ) οι δικαιοδόχοι υποχρεώνονται να μην παρέχουν,

στα πλαίσια της κοινής αγοράς, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο

του franchise προς τελικούς χρήστες λόγω του τόπου διαμονής τους.

Άρθρο 6 1. προβλεπόμενη στο άρθρο 1 εξαίρεση εφαρμόζεται επίσης στις συμφωνίες

franchise που πληρούν τους όρους του άρθρου 4 και περιλαμβάνουν υποχρεώσεις

περιοριστικές του ανταγωνισμού, οι οποίες δεν καλύπτονται από το άρθρο 2 και το άρθρο

3 παράγραφος 3 και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5, υπό τον όρο ότι οι

συμφωνίες αυτές κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού

αριθ. 27 της Επιτροπής ( 1 ) και η Επιτροπή δεν εναντιώνεται στην εξαίρεση αυτή σε

προθεσμία έξι μηνών.

2. Η εξάμηνη προθεσμία αρχίζει να τρέχει από την ημερομηνία παραλαβής της

κοινοποίησης από την Επιτροπή. Πάντως, στην περίπτωση κοινοποίησης με συστημένη

επιστολή, ως έναρξη της προθεσμίας θεωρείται η ένδειξη της ημερομηνίας στη σφραγίδα

του ταχυδρομείου του τόπου αποστολής.

3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζετα μόνον εφόσον :

α ) στην κοινοποίηση ή σε συνοδευτικό της έγγραφο γίνεται ρητή αναφορά στο παρόν

άρθρο και β ) τα παρεχόμενα με την κοινοποίηση στοιχεία είναι πλήρη και συμφωνούν με τα

γεγονότα.

4. Το ευεργέτημα της παραγράφου 1 είναι δυνατόν να ζητηθεί όσον αφορά συμφωνίες

που έχουν κοινοποιηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, με την

κατάθεση αίτησης προς την Επιτροπή με ρητή αναφορά στο παρόν άρθρο και στην

κοινοποίηση. Η παράγραφος 2 και η παράγραφος 3 στοιχείο β ) εφαρμόζονται

τηρουμένων των αναλογιών.

5. Η Επιτροπή είναι δυνατόν να εναντιωθεί στην εξαίρεση. Εναντιώνεται στην εξαίρεση εάν

της υποβληθεί σχετικό αίτημα από κράτος μέλος σε προθεσμία τριών μηνών από τη

διαβίβαση στο κράτος μέλος της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Το

αίτημα αυτό πρέπει να θεμελιώνεται σε επιχειρήματα σχετικά με τους κανόνες ανταγωνισμού

της συνθήκης.

6. Η Επιτροπή μπορεί οποτεδήποτε να άρει την εναντίωσή της στην εξαίρεση. Ωστόσο,

στην περίπτωση που η εναντίωση διατυπώθηκε μετά από σχετικό αίτημα κράτους μέλους,

πρέπει για την άρση της να προηγηθεί διαβούλευση με τη Συμβουλευτική Επιτροπή

Συμπράξεων και Δεσποζουσών Θέσεων.

7. Εάν η εναντίωση αρθεί επειδή οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις απέδειξαν ότι πληρούνται οι

όροι του άρθρου 85 παράγραφος 3, η εξαίρεση ισχύει από την ημερομηνία της

κοινοποίησης.

8. Εάν η εναντίωση αρθεί επειδή οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις τροποποίησαν τη

συμφωνία έτσι ώστε να πληρούνται οι όροι του άρθρου 85 παράγραφος 3, η εξαίρεση

ισχύει από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των τροποποιήσεων.

9. Εάν η Επιτροπή εναντιωθεί στην εξαίρεση και δεν αρθεί η εναντίωση αυτή, τα

αποτελέσματα της κοινοποίησης διέπονται από τις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 17.

Άρθρο 7 1. Οι παρεχόμενες βάσει του άρθρου 6 πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για

τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

2. Η Επιτροπή και οι αρχές των κρατών μελών, καθώς και οι υπάλληλοι και οι άλλοι

λειτουργοί τους, δεν κοινολογούν τις πληροφορίες εκείνες που απέκτησαν δυνάμει του

παρόντος κανονισμού και οι οποίες καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του

επαγγελματικού απορρήτου.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εμποδίζουν τη δημοσίευση πληροφορίων γενικής φύσεως ή

ερευνών που δεν περιέχουν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή ενώσεις

επιχειρήσεων.

Άρθρο 8 Η Επιτροπή μπορεί να άρει το ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα

με το άρθρο 7 του κανονισμού αριθ. 19/65/ΕΟΚ, εφόσον διαπιστώσει ότι, σε συγκεκριμένη

περίπτωση, μια συμφωνία που έτυχε εξαίρεσης βάσει του παρόντος κανονισμού παράγει,

ωστόσο, ορισμένα αποτελέσματα που δεν συμβιβάζονται με τους όρους του άρθρου 85

παράγραφος 3 της συνθήκης, ειδικότερα δε όταν προβλέπεται προστασία της περιοχής του

δικαιοδόχου και :

α ) η πρόσβαση στη σχετική αγορά και τον εκεί ασκούμενο ανταγωνισμό περιορίζεται σε

σημαντικό βαθμό από το σωρευτικό αποτέλεσμα παράλληλων δικτύων παρόμοιων

συμφωνιών, που έχουν συνάψει ανταγωνιζόμενοι κατασκευαστές ή διανομείς - β ) τα

προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της συμφωνίας franchise δεν

αντιμετωπίζουν, σε ουσιώδες τμήμα της κοινής αγοράς, αποτελεσματικό ανταγωνισμό από

προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι όμοια ή που θεωρούνται από τους χρήστες ως ισοδύναμα,

βάσει των χαρακτηριστικών, της τιμής και της σκοπούμενης χρήσης τους - γ ) οι

συμβαλλόμενοι, ή ένας από αυτούς, εμποδίζουν τους τελικούς χρήστες, λόγω του τύπου

διανομής των τελευταίων, να προμηθεύονται, απευθείας ή μέσω μεσαζόντων, τα προϊόντα

ή τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο του franchise εντός της κοινής αγοράς, ή

όταν χρησιμοποιούν τις διαφορές των προδιαγραφών που αφορούν αυτά τα προϊόντα και

υπηρεσίες στα διάφορα κράτη μέλη για να απομονώσουν αγορές - δ ) οι δικαιοδόχοι

ασκούν εναρμονισμένες πρακτικές σχετικά με τις τιμές πώλησης των προϊόντων ή των

υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο του franchise - ε ) ο δικαιοπάροχος χρησιμοποιεί

το δικαίωμά του να ελέγχει τους υπαγόμενους στη σύμβαση χώρους και μεταφορικά μέσα,

ή αρνείται τη συγκατάθεσή του όσον αφορά τα αιτήματα του δικαιοδόχου για αλλαγή

τόπου εγκατάστασης των χώρων αυτών ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων και των

υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία franchise, για λόγους άλλους από την

προστασία της τεχνογνωσίας του δικαιοπάροχου, τη διατήρηση της κοινής ταυτότητας και

φήμης του δικτύου franchise και τον έλεγχο του κατά πόσον ο δικαιοδόχος τηρεί τις

υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της συμφωνίας.

Άρθρο 9 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 1989.

Εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1999.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε

κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 1988.

Για την Επιτροπή Peter SUTHERLAND Μέλος της Επιτροπής ( 1 ) ΕΕ αριθ. 36 της 6. 3. 1965, σ

. 533/65.

( 2 ) ΕΕ αριθ. C 229 της 27. 8. 1987, σ. 3.

( 3 ) ΕΕ αριθ. 13 της 21. 2. 1962, σ. 204/62.

LET'S TALK FRANCHISE