ΣΗΜΑ θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του. Ως σήμα θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού. Σήματα που δεν πληρούν τους όρους του Ν. 2239/1994 δε γίνονται δεκτά (π.χ. δεν γίνονται δεκτά σήματα που είτε στερούνται διακριτικού χαρακτήρα, είτε συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις, που είναι δηλωτικές του είδους, της ποιότητας, των ιδιοτήτων, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής, είτε συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που έχουν καταστεί συνήθη στην καθομιλουμένη ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική των συναλλαγών, είτε αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη, είτε μπορούν να παραπλανήσουν το κοινό).

Η κατάθεση σήματος στην Ελλάδα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από Δικηγόρο. Το σήμα προστατεύεται από της καταθέσεώς του, εφόσον βέβαια γίνει τελικά δεκτό. Οι ενδιαφερόμενοι για την κατοχύρωση σήματος συνιστάται προ της κατάθεσης να προβούν σε έρευνα για την ύπαρξη άλλων ιδίων ή παρομοίων σημάτων, κατοχυρωμένων τόσο σε ημεδαπό, όσο και σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου τους. Επικίνδυνη εδώ μπορεί να αποδειχθεί η πρακτική χρήσης ονομάτων για μακρύ χρόνο, χωρίς κατοχύρωση ως σήματα, διότι μπορεί να οδηγήσει σε εκπλήξεις κατά την προσπάθεια της κατοχύρωσης. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προηγείται έρευνα στα οικεία βιβλία σημάτων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τη δυνατότητα κατάθεσης της σχετικής δήλωσης. Επίσης, λόγω της πληθώρας ξενόγλωσσων σημάτων κατοχυρωμένων εθνικά, κοινοτικά και διεθνώς, έχει καταστεί σήμερα αρκετά δύσκολη η κατοχύρωση ξενόγλωσσου σήματος σε συνδυασμό με μία τάση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης να θεωρεί πολλά σήματα ως κοινόχρηστα.

Ο αιτών θα πρέπει να συνυπολογίσει το χρόνο που απαιτείται μεταξύ της καταθέσεως του σήματος και της έκδοσης της απόφασης, που ποικίλλει και με τα σημερινά δεδομένα δεν αναμένεται ποτέ μικρότερη των επτά μηνών. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί και έκδοση αποφάσεως σε χρόνο μεγαλύτερο του έτους από της καταθέσεως, αλλά αυτές είναι σπανιότατες.

Η διαδικασία κατοχύρωσης ημεδαπού σήματος είναι η ακόλουθη:

1. Υποβολή της δήλωσης κατάθεσης σήματος προς το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ειδικότερα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου-Γενική Δ/νση Εσωτερικού Εμπορίου, Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας από Δικηγόρο, μετά από ειδική πληρεξουσιότητα που χορηγείται με ιδιωτικό έγγραφο που δε χρειάζεται γνήσιο υπογραφής. Η δήλωση ακολουθείται από έγχρωμα αντίγραφα του σήματος

2. Παράβολο του Δημοσίου 120 ευρώ για την πρώτη κλάση και παράβολο 30 ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση.

3. Αν ο δικαιούχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. υποβάλλεται και καταστατικό της εταιρείας, αν είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. υποβάλλεται ΦΕΚ ή άλλο σχετικό έγγραφο νομιμοποίησης του υπογράφοντος την εξουσιοδότηση προς το Δικηγόρο. Το πληρεξούσιο απαραίτητα φέρει τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου αυτής.

Κατά την κατάθεση της δήλωσης προσδιορίζεται δικάσιμος, κατά την οποία η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων εξετάζει αυτεπαγγέλτως τη δυνατότητα κατοχύρωσης του σήματος. Προ της δικασίμου, πραγματοποιείται έλεγχος και γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα του ελέγξαντος υπαλλήλου στους ενδιαφερομένους, οι λεγόμενες «αντιρρήσεις». Στην περίπτωση που προβάλλονται «αντιρρήσεις» για την κατοχύρωση του σήματος από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, ο αιτών μπορεί να παρασταθεί κατά τη δικάσιμο, πάλι με Δικηγόρο, και να εκθέσει τις απόψεις του σε υπόμνημα. Η Επιτροπή δε δεσμεύεται ως προς τις αντιρρήσεις που μπορεί να αποτελέσουν λόγο απόρριψης του σήματος (και τούτο έχει ιδιαίτερη αξία στα κοινόχρηστα ή περιγραφικά σήματα). Εφόσον η δήλωση γίνει δεκτή με σχετική απόφαση, καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία Σημάτων του Υπουργείο. Εφόσον η δήλωση απορριφθεί, ο αιτών μπορεί να προσφύγει εντός 60 ημερών από της κοινοποιήσεως στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

 

 

LET'S TALK FRANCHISE