Αν και πάντα γίνεται λόγος για τη σημασία της τεχνογνωσίας και του σήματος ως ουσιωδών συστατικών στοιχείων του franchise, ωστόσο και τα δύο αυτά στοιχεία θα πρέπει να συμπληρώνονται από τη διαρκή υποστήριξη την οποία καλείται να παράσχει ο Δικαιοπάροχος στους Δικαιοδόχους του καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης. Συνεπώς, και η διαρκής υποστήριξη συνιστά βασικό στοιχείο της σύμβασης δικαιόχρησης αφού μέσω αυτής μεταφέρεται κατά τρόπο διαρκή η τεχνογνωσία του συστήματος στο Δικαιοδόχο, την οποία ο τελευταίος έχει ανάγκη για να εξελίξει εμπορικά την επιχείρησή του.

 

Βεβαίως, διαρκής υποστήριξη δεν σημαίνει μεταφορά τεχνογνωσίας στο Δικαιοδόχο μόνο κατά την υπογραφή της σύμβασης. Σε αυτήν την περίπτωση θα επρόκειτο για σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης (license agreement)  και όχι δικαιόχρησης.

 

Η υποχρέωση διαρκούς υποστήριξης προς το δικαιοδόχο αναφέρεται, εξάλλου, και στα επίσημα κείμενα που σχετίζονται και οριοθετούν σε ένα βαθμό τη δικαιόχρηση και συγκεκριμένα στον Ευρωπαικό Κώδικα Δεοντολογίας του franchise, ο οποίος προβλέπει ότι ο Δικαιοπάροχος πρέπει να παράσχει στους δικαιοδόχους του την αρχική εκπαίδευση και, στην συνέχεια και διαρκώς, εμπορική συνδρομή και τεχνικές καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι κατευθυντήριες, εξάλλου, του Κοινοτικού Κανονισμού του 1999 επίσης προέβλεψαν ότι πέρα από την άδεια χρήσης των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο Δικαιοπάροχος παρέχει στο δικαιοδόχο συνήθως εμπορική και τεχνική συνδρομή η οποία μαζί με την παραχώρηση άδειας χρήσης συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της εμπορικής μεθόδου που αποτελεί το αντικείμενο του franchise.

 

Η διαρκής υποστήριξη, εξάλλου, του Δικαιοπαρόχου προς τους Δικαιοδόχους του μπορεί να λάβει χώρα α) πριν από την λειτουργία της επιχείρησης δικαιόχρησης, β)κατά την έναρξη λειτουργίας αυτής και γ) καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης δικαιόχρησης.

 

α) Η διαρκής υποστήριξη πριν από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης δικαιόχρησης

 

Αυτή η υποστήριξη διαφέρει ανάλογα με το Δίκτυο και δύναται να αφορά στα ακόλουθα ζητήματα (ενδεικτικά):

-Την έρευνα για εύρεση τοποθεσίας και ακινήτου

-Την προετοιμασία φακέλλου με όλα τα έγγραφα προκειμένου να εκδοθεί από το Δικαιοδόχο η απαραίτητη άδεια κατασκευής και/ή  λειτουργίας

-Την υποστήριξη στη διαμόρφωση του καταστήματος του δικαιοδόχου με παροχή αρχιτεκτονικών σχεδίων, διακόσμησης και διαρρύθμισης του καταστήματος, προυπολογισμού επένδυσης κλπ. Σε μερικές περιπτώσεις δύναται ο δικαιοδόχος να υπογράψει μαζί με τη σύμβαση δικαιόχρησης και εργολαβικό με το οποίο ο Δικαιοπάροχος θα παραδώσει το Κατάστημα στο δικαιοδόχο ‘με το κλειδί στο χέρι’ με αντάλλαγμα κάποια αμοιβή πλέον των λοιπών αναληφθέντων οικονομικών υποχρεώσεων από τη σύμβαση δικαιόχρησης

-Την υποστήριξη για τον εφοδιασμό του Καταστήματος με το αρχικό εμπόρευμα.

 

Προσοχή όμως: σε καμμία περίπτωση η ανάμιξη – υποστήριξη αυτή του Δικαιοπαρόχου κατά το αρχικό στάδιο δεν θα πρέπει να φτάνει έως του σημείου να ενεργεί ο τελευταίος ως αντιπρόσωπος του Δικαιοδόχου ή εντολοδόχος αυτού. Ο ρόλος του Δικαιοπαρόχου είναι καθαρά συμβουλευτικός, καθόσον είναι ανεξάρτητος επιχειρηματίας όπως και ο Δικαιοδόχος, και ως τέτοιος πρέπει να παραμείνει. Άλλως, πέρα και από οτιδήποτε άλλο, κινδυνεύει ο Δικαιοπάροχος ανά πάσα στιγμή να του αναζητηθούν ευθύνες σε περίπτωση ζημίας του Δικαιοδόχου κατά την κατασκευή και διαμόρφωση του καταστήματος του τελευταίου.

 

Σε κάθε δε περίπτωση θα πρέπει να διευκρινίζεται στη σύμβαση εάν αυτή η αρχική συνδρομή εμπεριέχεται και καλύπτεται από τις παροχές της Εισόδου του δικαιοδόχου στο Δίκτυο και των χρημάτων τα οποία καταβάλει ως Δικαίωμα Εισόδου στο Δικαιοπάροχο.

 

 β) Η διαρκής υποστήριξη κατά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης δικαιόχρησης

 

Αρκετό χρονικό διάστημα πριν την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος του Δικαιοδόχου, ο Δικαιοπάροχος θα συνδράμει το Δικαιοδόχο κυρίως ως προς την διαφημιστική προβολή προκειμένου για το ‘άνοιγμα’ του καταστήματος από τον τελευταίο.

 

Επιπλέον, συνήθως ο Δικαιοπάροχος λίγες μέρες πριν την έναρξη λειτουργίας του Καταστήματος του Δικαιοδόχου και με το σκοπό αυτής, αποστέλλει εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του προκειμένου να βοηθήσουν και εκπαιδεύσουν το δικαιοδόχο και το τυχόν προσωπικό του ενώ και κατά τα εγκαίνια ή την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους καταστήματος του δικαιοδόχου παρευρίσκεται ο ίδιος ή εκπρόσωποί του .

 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διευκρινίζονται μέσα στο κείμενο της σύμβασης οι επιμέρους παροχές προς το δικαιοδόχο στα πλαίσια της διαρκούς αυτής υποστήριξης καθώς και το ποιος βαρύνεται με τα ανακύπτοντα έξοδα για τις παροχές αυτές (π.χ. μετακινήσεων, διατροφής κλπ).

 

γ)   Η διαρκής υποστήριξη κατά τη διάρκεια της σύμβασης

 

Η διαρκής υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης είναι εξίσου ουσιώδης και απαραίτητη κυρίως γιατί η τεχνογνωσία του Δικαιοπαρόχου είναι εξελίξιμη. Η διαρκής αυτή υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει:

-         Υποστήριξη στην εμπορική διαχείριση με τη μορφή συμβουλών για θέματα εφοδιασμού, παραγγελιοληψίας, διαχείρισης αποθεμάτων, μεθόδους πώλησης, παρουσίασης προιόντων κλπ

-         Υποστήριξη σε θέματα διαφήμισης, marketing κλπ

-         Υποστήριξη σε θέματα οικονομικά, διοικητικά, νομικά, μηχανοργάνωσης, λογιστικής, φορολογικά κλπ

Ως αντάλλαγμα εξάλλου για την ανωτέρω υποστήριξη ο Δικαιοπάροχος λαμβάνει στα συμφωνηθέντα χρονικά διαστήματα (συνήθως κάθε μήνα) μόνιμα δικαιώματα (royalties) από το Δικαιοδόχο.

 

Η έλλειψη διαρκούς υποστήριξης από το δικαιοπάροχο δύναται να δικαιολογήσει καταγγελία της σύμβασης με υπαιτιότητα του τελευταίου. Για το λόγο αυτό σκόπιμο είναι ο εκάστοτε δικαιοπάροχος να διατηρεί αποδεικτικά στοιχεία για την παροχή της διαρκούς αυτής υποστήριξης προς το δικαιοδόχο όπως για παράδειγμα έγγραφες αναφορές επισκέψεων στο δικαιοδόχο, ενημερωτικές επιστολές κλπ

Βεβαίως, σε συνέχεια των ανωτέρω οδηγούμαστε αναγκαστικά στο συμπέρασμα ότι, προκειμένου ο εκάστοτε Δικαιοπάροχος να παράσχει στους δικαιοδόχους του διαρκή υποστήριξη θα πρέπει σε ένα πρώτο στάδιο να γνωρίζει καλά το αντικείμενο με το οποίο δραστηριοποιείται. Έτσι, μπορούν να αποκλειστούν  δικαιοπάροχοι μόνο ‘στο όνομα’ που χωρίς καν να γνωρίζουν αυτό που κάνουν επιλέγουν την ανάπτυξη με τη μέθοδο του franchise προκειμένου για την προσωπική τους προβολή . Επιπλέον, ευνόητο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια τεχνογνωσία η οποία θα μεταφερθεί στους δικαιοδόχους και η οποία θα εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου και την ανάπτυξη του Δικτύου. Έτσι, όταν η συνεργασία μεταξύ δύο επιχειρηματιών χρήζεται franchise χωρίς να είναι στην πραγματικότητα (όταν μπορεί να υποκρύπτεται μια σύμβαση διανομής, ή ακόμα και μια απλή σύμβαση προμηθείας κλπ), δεν υπάρχει στην ουσία ποτέ πιθανότητα να εξελιχθεί η τεχνογνωσία μέσα από τη διαρκή υποστήριξη γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει τεχνογνωσία και ο Δικαιοδόχος δεν μπορεί να αναμένει τίποτα από αυτό το Σύστημα.

Συμπερασματικά επομένως, θα ήταν εσφαλμένο να υποβαθμιστεί η σημασία της διαρκούς υποστήριξης προς τους δικαιοδόχους καθώς δίχως αυτή δεν είναι δυνατό να συνεχίσει στην ουσία η συνεργασία μεταξύ των δύο επιχειρηματιών (δικαιοπαρόχου –δικαιοδόχου) με επωφελή και για τους δύο τρόπο οπότε και αρχίζουν να δημιουργούνται προβλήματα που βλάπτουν και τις δύο πλευρές εξίσου.

Σκόπιμο είναι, λοιπόν, και ο Δικαιοπάροχος να βρίσκεται σε εγρήγορση σχετικά με την εξέλιξη της τεχνογνωσίας του και τη μεταφορά του στο Δικαιοδόχο μέσα από καθημερινές πρακτικές αλλά και ο Δικαιοδόχος να μεριμνά αφενός για την αναλυτική αναφορά των εκφάνσεών της μέσα στη σύμβαση αφετέρου για την αναζήτησή της καθόλη τη διάρκεια αυτής.

LET'S TALK FRANCHISE