Best of Franchise!
Franchise Start Ups!
Νέα & Εξελίξεις
Διασφαλίστε την επιτυχία!

Οι κατευθυντήριες οδηγίες κατά UFOC που αφορούν στην παρουσίαση των Συστημάτων Franchise χρησιμοποιούνται κατά την διαμόρφωση των Ενημερωτικών Φακέλων των δικαιοπαρόχων εταιρειών. Ωστόσο, η έως τώρα πρακτική δείχνει ότι ελάχιστοι σύμβουλοι και δικαιοπάροχοι έχουν υιοθετήσει τις σχετικές οδηγίες με σκοπό την διευκόλυνση του έργου τους αναφορικά με τον «κόπο» σύνταξης ενός πλήρους ενημερωτικού φακέλου και απλά ακολουθούν τις ελάχιστες προδιαγραφές εστιασμένες κυρίως στο marketing, στην προσπάθεια δηλαδή να παρουσιάσουν όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό το εκάστοτε franchise concept.

The Uniform Franchise Offering Circular - UFOC

Η Ελληνική Πρακτική και οι ελάχιστες προϋποθέσεις

Οι κατευθυντήριες οδηγίες κατά UFOC που αφορούν στην παρουσίαση των Συστημάτων Franchise χρησιμοποιούνται κατά την διαμόρφωση των Ενημερωτικών Φακέλων των δικαιοπαρόχων εταιρειών. Ωστόσο, η έως τώρα πρακτική δείχνει ότι ελάχιστοι σύμβουλοι και δικαιοπάροχοι έχουν υιοθετήσει τις σχετικές οδηγίες με σκοπό την διευκόλυνση του έργου τους αναφορικά με τον «κόπο» σύνταξης ενός πλήρους ενημερωτικού φακέλου και απλά ακολουθούν τις ελάχιστες προδιαγραφές εστιασμένες κυρίως στο marketing, στην προσπάθεια δηλαδή να παρουσιάσουν όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό το εκάστοτε franchise concept.

Στο πλαίσιο της γενικευμένης προσπάθειας όλων των θεσμικών φορέων για ενίσχυση του θεσμού και προστασία των δικαιοδόχων από άστοχες επιλογές η σημασία του UFOC κρίνεται πλέον ως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προτρέπει – βάση του κατευθυντήριου χαρακτήρα του – στην αναφορά όλων των ουσιωδών πληροφοριών που οφείλει να κατέχει ο δυνητικός δικαιοδόχος προκειμένου να αποφασίσει βάση τεκμηριωμένων και αντικειμενικών στοιχείων. Σε συνδυασμό με την ελληνική πραγματικότητα και τις σχετικές ιδιαιτερότητες της αγοράς θεωρούμε επιβεβλημένη την αναφορά στους ενημερωτικούς φακέλους franchise μιας σειρά από στοιχεία στηριζόμενοι στις κατευθύνσεις που ορίζει το UFOC. Επιπλέον, η τυποποίηση των ενημερωτικών φακέλων και η υιοθέτηση από τον Σύνδεσμο Franchise Ελλάδος ενός προσαρμοσμένου προτύπου θεωρείται ότι θα διευκολύνει την συγκριτική ανάλυση των προτάσεων franchise από τη πλευρά των δικαιοδόχων.

 

Franchise Concept BookTM(*)

Τα περιεχόμενα

 

Σύντομο Ιστορικό Δικαιοπαρόχου

Βασικά στοιχεία δικαιοπαρόχου εταιρείας

>        Νομική μορφή

>        Κύρια και λοιπές δραστηριότητες, καδ, αφμ, δου

>        Έδρα και στοιχεία επικοινωνίας

>        Βασικοί μέτοχοι, σύντομα βιογραφικά σημειώματα

>        Υποκαταστήματα, θυγατρικές (ή και δικών της συμφερόντων άλλες εταιρείες)

>        Η πορεία του δικαιοπαρόχου (και ενδεχομένως προγενέστερες εταιρείες του) από τη χρονική στιγμή που δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά/ επαγγελματικά

>        Βασική οργανωτική δομή της δικαιοπαρόχου εταιρείας, κύρια στελέχη της με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και απαραίτητη αναφορά στον υπεύθυνο franchise και στον υπεύθυνο λειτουργίας του δικτύου

>        Υλικοτεχνικές υποδομές

 

Το franchise

>        Στρατηγική ανάπτυξης μέσω franchise

>        Το κατατεθέν εμπορικό σήμα που χρησιμοποιεί

>        Το αντικείμενο εργασιών των δικαιοδόχων με αναφορά στον καδ

>        Σύντομη αναφορά στον κλάδο/ ανταγωνισμό

>        Νομοθετικές ρυθμίσεις που διέπουν τον κλάδο

>        Η εξέλιξη του δικτύου, με αναφορά σε καταστήματα που ενδεχομένως άλλαξαν σήμα

>        Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των καταστημάτων του δικτύου με αναφορά στα πιλοτικά/ εταιρικά

>        Χαρακτηριστικά που οφείλουν να πληρούν οι δυνητικοί δικαιοδόχοι

 

Εμπειρία Δικαιοπαρόχου

Αναφέρεται η εμπειρία της δικαιοπαρόχου εταιρείας και/ ή του επιχειρηματία σε μορφή παρουσίασης ή βιογραφικού σημειώματος με έμφαση στα σημεία που διαμορφώνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σε σχετικές τυχόν έρευνες, πατέντες, κ.λπ. που την αποδεικνύουν

 

Προσφυγές στα Δικαστήρια

>        Αναφορά σε τυχόν δικαστικές διαμάχες, δεδικασμένες ή σε εξέλιξη, που αφορούν στην δικαιοπάροχο εταιρεία

 

Business Concept

>        Target Group

>        Product/ Services Mix

>        Ανάλυση κλάδου

>        Ανάγκες Καταναλωτών

>        Στοιχεία Εταιρικής Εικόνας

>        Κάλυψη των αναγκών της αγοράς

>        Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

>        Positioning αλυσίδας

>        Κρίσιμα σημεία επιτυχίας

>        Όραμα αλυσίδας

 

Προϊόντα

>        Ανάλυση της γκάμας των προϊόντων/ υπηρεσιών που διαθέτει ο Δικαιοδόχος

>        Ανάλυση των προϊόντων/ υπηρεσιών που προμηθεύεται ο Δικαιοδόχος αποκλειστικά και μόνο από τον Δικαιοπάροχο

>        Αναφορά σε τυχόν δυνατότητες/ περιορισμούς για προϊόντα που έχει τη δυνατότητα να διαθέσει ο Δικαιοδόχος

>        Δέσμευση του δικαιοπαρόχου για αποκλειστική προμήθεια του Δικαιοδόχου

>        Αναφορά σε τυχόν έρευνες αγοράς

 

Αρχική Επένδυση

>        Εκτιμούμενο κόστος για την διαμόρφωση τυπικού καταστήματος

>        Ανάλυση και κόστος επίπλωσης

>        Ανάλυση και κόστος εξοπλισμού

>        Ανάλυση βασικών αρχιτεκτονικών προδιαγραφών και κόστος μελέτης

>        Δυνατότητα παράδοσης του καταστήματος «με το κλειδί στο χέρι»

>        Ειδικές εγκαταστάσεις

>        Εκτιμούμενος «αέρας» καταστήματος

>        Απαίτηση και προδιαγραφές μηχανογραφικού συστήματος

 

Επαγγελματική Στέγη και Γεωγραφική Αποκλειστικότητα

>        Παρουσίαση των βασικών προδιαγραφών που καθορίζουν την καταλληλότητα ενός υποψήφιου εμπορικού χώρου

>        Παρουσίαση των βασικών όρων που πρέπει να πληροί το μισθωτήριο συμβόλαιο

>        Διατύπωση της πολιτικής του Δικαιοπαρόχου αναφορικά με την γεωγραφική αποκλειστικότητα που παραχωρεί

 

Τέλη Εισόδου και Περιοδικά Δικαιώματα

>        Οικονομικές απαιτήσεις του δικαιοπαρόχου, σαφής προσδιορισμός τους και εκτενή παρουσίαση των παροχών στις οποίες αναφέρονται

 

Επιχειρηματικό Πλάνο Δικαιοδόχου

Έσοδα και Κόστος Πωλήσεων

>        Εκτιμήσεις για τυπικά καταστήματα

>        Κόστος Πωλήσεων

>        Μεικτά κέρδη

 

Έξοδα Λειτουργίας

>        Μισθοδοσία

>        Ενοίκιο

>        ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ

>        Κοινόχρηστα

>        Ασφάλειες

 

Κέρδη προ Φόρων και Αποσβέσεων

Διάρκεια Απόσβεσης

Καθαρά Παρούσα Αξία Επένδυσης

Απόδοση Επένδυσης

 

Εμπορικά Σήματα

Επισυνάπτεται το κατατεθειμένο εμπορικό σήμα του Δικαιοπαρόχου

 

Τεχνογνωσία

Αναλύεται συνοπτικά η τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει ο Δικαιοπάροχος και αναφέρονται τυχόν Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Πνευματικά Δικαιώματα, κ.λπ.

 

Δυνατότητες Χρηματοδότησης

Αναφέρονται οι δυνατότητες χρηματοδότησης της αρχικής επένδυσης και οι σχετικές δυνατότητες υποστήριξης του Δικαιοπαρόχου, π.χ. δάνεια, leasing, επιδοτήσεις

 

Υποστήριξη προς τον Δικαιοδόχο

Αναλύεται η υποστήριξη που παρέχει ο Δικαιοπάροχος σε όλα τα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του καταστήματος του Δικαιοδόχου, ενδεικτικά:

>        Εκπαίδευση

>        Υποστήριξη σε θέματα διοίκησης

>        Τεχνική υποστήριξη

>        Φοροτεχνική υποστήριξη

>        Πανελλήνια διαφήμιση

>        Τοπική διαφήμιση

 

Σύμβαση Δικαιόχρησης

>        Βασικοί όροι της σύμβασης δικαιόχρησης

>        Υποχρεώσεις & Δικαιώματα του Δικαιοδόχου

>        Υποχρεώσεις & Δικαιώματα του Δικαιοπαρόχου

>        Θέματα που αφορούν την διάρκεια, ανανέωση, καταγγελία, λύση της σύμβασης

 

Οικονομικές Καταστάσεις

Επισυνάπτονται Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης των τριών τελευταίων χρήσεων της μητρικής εταιρείας και ενδεικτικές οικονομικές καταστάσεις καταστημάτων franchise

 

Επόμενα Βήματα

>        Αναφέρονται οι διαδικασίες που αφορούν στην γνωστοποίηση προς τον Δικαιοδόχο όλων εκείνων των πληροφοριών που κρίνονται ως απόρρητες και εμπιστευτικές και παράλληλα θεωρούνται απαραίτητες για την τελική απόφαση του Δικαιοδόχου καθώς και τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν με σκοπό τη τελική συμφωνία και την έναρξη λειτουργίας του νέου καταστήματος του Δικαιοδόχου

 

Παραρτήματα

Δηλώσεις Δικαιοπαρόχου

Δηλώσεις Δικαιοδόχου

Σύμβαση Απορρήτου

Κώδικας Δεοντολογίας

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά από τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν απόρρητες πληροφορίες του Δικαιοπαρόχου και κατά την προσυμβατική σχέση αναφέρονται μόνο στην επιτρεπόμενη έκταση, όπως καθορίζει ο εκάστοτε Δικαιοπάροχος, και παράλληλα υπογράφεται σχετική έγγραφη δέσμευση και δηλώσεις και από τα δύο μέρη πριν ο δυνητικός Δικαιοδόχος παραλάβει το Franchise Concept Book, του οποίο προηγείται απλό διαφημιστικό φυλλάδιο ή παρουσίαση της πρότασης franchise. Τα επόμενα βήματα αφορούν στη πλήρη επίδειξη του Πακέτου Franchise, το οποίο παραχωρείται προς τον Δικαιοδόχο, μόνο μετά την υπογραφή της Σύμβασης Δικαιόχρησης, όπου και αποκαλύπτονται και τα υπόλοιπα - κρίσιμα για τη συνολική επιτυχία της αλυσίδας – συστατικά του Πακέτου Franchise, τα οποία μπορούν να αφορούν από θέματα σχετικά με την καταλληλότητα του εμπορικού χώρου μέχρι και μηχανογραφικές προδιαγραφές ή εμπορικές πολιτικές. Το αναμφισβήτητο γεγονός αφορά στην διαπίστωση ότι κάθε Δικαιοπάροχος οφείλει να έχει συγκεντρώσει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και να τις παραχωρεί προς μελέτη σε δυνητικούς δικαιοδόχους, τους οποίους έχει κρίνει αρχικά ως αξιόλογους και πραγματικά ενδιαφερομένους για συνεργασίας, λαμβάνοντας κάθε σχετική προφύλαξη νομιμοποιώντας τα δικαιώματά του. Από την άλλη οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τόσο τη λογική, όσο και το δικαίωμα των δυνητικών δικαιοδόχων να μελετήσουν κάθε απαραίτητο στοιχείο, αφού βέβαια δεσμευθούν για τις προθέσεις τους και για την τήρηση του σχετικού απορρήτου. 

 

 

(*) Το όνομα/ σήμα FranchiseConceptBook αφορά στην πρότυπη εργασία που έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιεί η εταιρεία συμβούλων FBSFranchiseBusinessServices καθώς και στη δομή/ περιεχόμενο των ενημερωτικών φακέλων που διαμορφώνει για λογαριασμό των πελατών της - δικαιοπαρόχων εταιρειών.