Best of Franchise!
Franchise Start Ups!
Νέα & Εξελίξεις
Διασφαλίστε την επιτυχία!

Ποιά είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει ένα Σύστημα Δικαιόχρησης, ώστε να διασφαλιστούν η οικονομική ευρωστία και το χαμηλό ρίσκο, τόσο των δικαιοδόχων, όσο και του δικαιοπαρόχου.

 

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Η επιτυχημένη αυτή έκφραση έχει εφαρμογή και στην περίπτωση της προετοιμασίας μιας αλυσίδας για να αναπτυχθεί μέσω δικαιόχρησης. Πραγματικά η ολοκληρωμένη μελέτη και σχεδιασμός μιας αλυσίδας διασφαλίζουν την πλέον σίγουρη ανάπτυξη.

Κατά την προετοιμασία μιας αλυσίδας οφείλουμε να δρούμε τόσο δημιουργικά αναβαθμίζοντας και διαφοροποιώντας το υφιστάμενο concept όσο και τεχνοκρατικά αναπτύσσοντας την απαραίτητη υποδομή, με στόχο την σίγουρη επιτυχία. Η προετοιμασία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Δικαιόχρησης, σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία, συνίσταται σε συγκεκριμένες φάσεις και αφορά:

>        Οικονομοτεχνικές Μελέτες (π.χ. Μελέτη Σκοπιμότητας, Επιχειρηματικό Πλάνο κ.λπ.)

>        Μελέτες Μarketing (π.χ. αναδιαμόρφωση/βελτίωση concepts, σχεδιασμός εταιρικής εικόνας, Marketing Plans, Ερευνες Αγοράς, Ερευνες Ανταγωνισμού, Mystery Shopping κ.λπ.)

>        Ανάπτυξη Ενημερωτικού Φακέλου

>        Μελέτες Οperation Μanagement (π.χ. Σχεδιασμός των Εγχειριδίων Λειτουργίας των καταστημάτων, Συστημάτων Παρακολούθησης & Ελέγχου του Δικτύου κ.λπ.)

>        Καθορισμός του νομικού πλαισίου των συμβαλλομένων στην αλυσίδα

>        Κάθε καλά οργανωμένο Σύστημα Δικαιόχρησης, μας παρέχει μία πληθώρα πληροφοριών, τόσο για τη μητρική εταιρεία, όσο και για τα καταστήματα δικαιόχρησης που λειτουργούν κάτω από το σήμα της.

>        Οι πληροφορίες αυτές περιγράφονται στον Ενημερωτικό Φάκελο, που έχει προετοιμάσει η μητρική εταιρεία και περιέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω:

-        Το κατοχυρωμένο στην αρμόδια Επιτροπή Σημάτων του Υπουργείου Εμπορίου (Δ.Ε.Σ) εμπορικό σήμα, λογότυπο κ.λπ.

-        Τον καθορισμό των περιοχών αποκλειστικότητας. Σε κάθε σύστημα δικαιόχρησης δίδεται ένας «βιότοπος» με τις δικές του προδιαγραφές (π.χ. μέγεθος καταστήματος, οικονομικά στοιχεία μισθίου, περιγραφή γειτονικών καταστημάτων κ.λπ.), μέσα στον οποίο ο δικαιοδόχος θα εξασκεί την εμπορική δραστηριότητα του, και στην οποία ούτε ο δικαιοπάροχος, ούτε κανένας άλλος δικαιοδόχος δεν έχουν το δικαίωμα να εγκατασταθούν.

-        Στοιχεία για την μητρική εταιρεία, αν είναι μέλος του Συνδέσμου, πότε άρχισε την ανάπτυξη της, τι επιτυχία (ή αποτυχία) είχε, ποιος είναι ο ιδρυτής της, ποια η νομική μορφή της, ποια η οργανωτική δομή της κ.λπ.

-        Την παρουσίαση του αντικειμένου της δικαιόχρησης (concept) με ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του συστήματος και των όρων της συνεργασίας.

-        Στοιχεία για το σύστημα εκπαίδευσης, αφού η επιχειρηματική πρόταση δικαιόχρησης απευθύνεται συνήθως σε συνεργάτες, που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στο κλάδο.

-        Το Marketing Plan της αλυσίδας, το οποίο μας δείχνει το βαθμό και την θέληση, που ο δικαιοπάροχος ενδιαφέρεται να γνωστοποιήσει και να διευρύνει το μερίδιο της αγοράς, άρα και το μερίδιο στην τοπική αγορά.

-        Τις δυνατότητες υποστήριξης σε επίπεδο management, λογιστικής, νομικών συμβουλών κ.λπ.

-        Την Οικονομοτεχνική Μελέτη, με στοιχεία που περιγράφουν το αναλυτικό κόστος της επένδυσης, τον αναμενόμενο κύκλο εργασιών και τα λειτουργικά έξοδα μιας ενδεικτικής μονάδας, καθώς και τον χρόνο απόσβεσης της επένδυσης. Δεν θα πρέπει να απουσιάζει και μια ανάλυση αποδοτικότητας που θα καλύπτει την πρώτη τριετία ή πενταετία λειτουργίας της μονάδας δικαιόχρησης.

 

Επιλέγοντας μια αλυσίδα δικαιόχρησης, κάνε οι ίδιος έλεγχο για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει ή εμπορεύεται η μητρική εταιρεία. Πήγαινε σε ένα κατάστημα (κατά προτίμηση δικαιοδόχου) και κατανάλωσε, παρατήρησε τον τρόπο προσέγγισης, εξυπηρέτησης, παρουσίασης, την συσκευασία και αφού πας σπίτι σου με την «σακούλα», εξέτασε το εμπόρευμα ως «ειδικός». Αν πάλι δεν είσαι, συμβουλέψου κάποιον, που να γνωρίζει.