κλάδος franchising

Το franchising υπερτερεί, με κύριο χαρακτηριστικό την ευέλικτη δομή του ως θεμελιώδες συστατικό της ίδιας της φιλοσοφίας του, με τους franchisees ως αυτο-απασχολούμενους επενδυτές να χαρακτηρίζονται από αυξημένη εγρήγορση και αποδοτικότητα.

Οι βασικοί άξονες που διαμόρφωσαν τη νέα – post covid-19 - κατάσταση αφορούν στις αλλαγές των καταναλωτικών συνηθειών και στην δημιουργία νέων καταναλωτικών μοτίβων:

  • Αύξηση της τηλεργασίας, της εργασίας από το σπίτι, της μείωσης των φυσικών συναντήσεων, της αύξησης των τηλεδιασκέψεων, της χαλάρωσης των εργασιακών δικαιωμάτων, της ενδυνάμωσης κλάδων/ δραστηριοτήτων που απευθύνονται στο σπίτι

  • Αύξηση των πωλήσεων μέσω διαδικτύου, των μεγεθών και της δημιουργίας νέων εταιρειών ταχυμεταφορών, e-shops, πλατφορμών / εφαρμογών παραγγελιών

  • Μείωση του κύκλου εργασιών των φυσικών καταστημάτων, συρρίκνωση αλυσίδων με καταστήματα πρώτης προβολής, αύξηση αυτο-απασχόλησης

Ο μεγάλος νικητής είναι το διαδίκτυο, ως γενική πλατφόρμα ενημέρωσης, αγορών, διασκέδασης, που αύξησε την διείσδυσή του τόσο σε ένταση (περισσότερες αγορές, μεγαλύτερη διάρκεια ενασχόλησης, αξιοποίηση για περισσότερους λόγους), όσο και σε ηλικιακή απήχηση (με τις μεγαλύτερες ηλικίες να έχουν αυξήσει την χρήση του, αλλά και τις μικρότερες που σταμάτησαν να ανακόπτονται από τους γονείς τους).

H υγειονομική κρίση επιτάχυνε τελικά τις αλλαγές που επιφέρουν οι εξελίξεις και η διείσδυση του διαδικτύου.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναδειχθούν στο νέο περιβάλλον οφείλουν να αναδιαμορφώσουν την στρατηγική τους και να προβούν σε άμεση υλοποίηση των νέων σχεδίων τους. Απαιτείται εξορθολογισμός, μείωση εξόδων, διαφορετικό marketing, αλλαγή τρόπου σκέψης, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, καινοτομική αντίληψη.

Αποτελεί γεγονός, ότι η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από πολύ συχνότερες αλλαγές και ανακατατάξεις σε σχέση με το παρελθόν και ταυτόχρονα με πολύ μικρότερη διάρκεια ζωής, διαμορφώνοντας ένα διαφορετικό αναγκαίο πλαίσιο δράσης για κάθε επιχειρηματική οντότητα. Η αγορά μεταλλάσσεται διαρκώς και οι πιθανότητες να αντιμετωπίζουμε απρόσμενα, απρόβλεπτα και πρωτόγνωρα γεγονότα είναι αυξημένες.

Πλέον ακόμη πιο επιτακτικά, οι επιχειρήσεις οφείλουν να σχεδιάσουν και να οργανώσουν την επόμενη ημέρα, ώστε να θωρακιστούν από τις επερχόμενες αλλαγές και γιατί όχι να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες, με το franchising να αποτελεί την πλέον ασφαλή επιλογή, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης μιας διορατικής διοίκησης που διαθέτει δέσμευση και ικανότητες.

Όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να σχεδιάσουν μια νέα στρατηγική, και αφού αναλύσουν τις νέες συνθήκες της αγοράς και εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, να καταστρώσουν ένα αναλυτικό πλάνο δράσης, ώστε να προσαρμοστούν στην κρίση και - γιατί όχι - να αξιοποιήσουν μέσω καινοτομίας και διορατικότητας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.