αναπτυξη μέσω franchise

Έχοντας ως προϋπόθεση αφενός ένα δυνατό concept και αφετέρου τις ικανότητες και την δέσμευση του επιχειρηματία, μελλοντικού CEO μιας δυνατής αλυσίδας, για να αναπτυχθεί μια επιχείρηση μέσω franchise θα πρέπει να διαθέτει μια σειρά από χαρακτηριστικά…

  • Επιτυχημένο πιλοτικό κατάστημα.

  • Διαφοροποιημένο concept.

  • Λογική επένδυση.

  • Γενικότερη απήχηση στην αγορά που θεμελιώνει τον απαραίτητο τζίρο, που οδηγεί στην κερδοφορία.

  • Συνολικό περιθώριο κέρδους που να δημιουργεί κερδοφορία τόσο στη μητρική εταιρεία, όσο και στους franchisees, μέσω κεντρικών συμφωνιών ή μέσω ιδιόκτητης παραγωγής.

  • Ύπαρξη τεχνογνωσίας και ικανότητες που αναβαθμίζονται συνέχεια, μέσω της σωστής στελεχιακής υποδομής.

  • Δέσμευση επιχειρηματία για υποστήριξη των franchisees.

  • Διαθέσιμο κεφάλαιο για τις αρχικές επενδύσεις.