Franchise Payback Period

Το μεγαλύτερο πλήθος των ενδιαφερομένων αναζητά μέσω του franchise μια νέα επαγγελματική σταδιοδρομία που θα συνδυάζει την ασφάλεια που προσφέρει το δοκιμασμένο σύστημα και η υποστήριξη της μητρικής εταιρείας, με τις απολαβές και την ευελιξία του ελεύθερου επαγγελματία. Επιπλέον, αρκετοί αποφασίζουν να επενδύσουν στην αγορά και να τοποθετήσουν τα χρήματά τους μέσω franchise, στοχεύοντας σε μεγαλύτερες αποδόσεις από αυτές που προσφέρουν οι τράπεζες κ.ο.κ. Η λέξη κλειδί και το σημείο αναφοράς για τις αναλύσεις και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων είναι η Payback Period, δηλαδή το χρονικό διάστημα που θα χρειασθεί για την επιστροφή της αρχικής επένδυσης.

Αξιολογώντας μια πρόταση franchise λαμβάνουμε υπόψη μας μια σειρά από παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν άμεσα, όπως ικανότητες, αξιοπιστία, όραμα μητρικής εταιρείας, ελκυστικότητα και αποδοχή από την αγορά του concept. Κάποιοι άλλοι, από την ίδια την φύση τους αφορούν σε νούμερα και κυρίως ο παράγοντας της αξιολόγησης της επένδυσής μας.

Αναφορικά με το franchise, διαθέτοντας ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων προς επένδυση, μπορούμε να αξιολογήσουμε την απόδοση των διαθέσιμων επιλογών μας, αξιοποιώντας μια σειρά από μεθόδους:

Μέθοδος της Περιόδου Επανείσπραξης (Payback Period)

Η Περίοδος Επανείσπραξης του αρχικού κεφαλαίου αφορά στο χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την ανάκτηση ή την επανείσπραξη του αρχικού κεφαλαίου της επένδυσης. Έτσι λοιπόν, επιλέγουμε το franchise concept που μας υπόσχεται τη μικρότερη Περίοδος Επανείσπραξης. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ευρέως λόγω της απλότητάς της και συχνά αναφέρεται στον κλάδο μας ως Απόσβεση.

Μέθοδος της Ετήσιας Απόδοσης της Επένδυσης (Rate of Return)

Κάθε εναλλακτικό franchise concept αξιολογείται βάσει της ετήσιας απόδοσης του κεφαλαίου, και προκρίνεται αυτό με την μεγαλύτερη απόδοση. Η Ετήσια Απόδοση Επένδυσης (ΜΕΑ) ορίζεται ως το Καθαρό Κέρδος προς την Αρχική Επένδυση.

Μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value)

Ο υπολογισμός της ΚΠΑ των μελλοντικών ταμειακών ροών μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε μια επενδυτική απόφαση. Η ΚΠΑ συγκρίνει την παρούσα αξία των ταμειακών εισροών (όφελος) με την παρούσα αξία των ταμειακών εκροών (κόστος), με την υπόθεση ότι το να έχει κάποιος χρήματα σήμερα αξίζει περισσότερο από να έχει τα ίδια χρήματα στο μέλλον, καθώς μπορεί να αποταμιεύσει και να κερδίσει τους σχετικούς τόκους

Μέθοδος του Εσωτερικού Ποσοστού Απόδοσης (Internal Rate of Return)

Ο ΕΒΑ είναι το επιτόκιο που καθορίζει την ΚΠΑ της επένδυσης μηδενική, δηλαδή εξισώνει την παρούσα αξία όλων συνολικά των αναμενόμενων ροών μετρητών, με την αρχική δαπάνη της επένδυσης.

Μέθοδος του Δείκτη Κερδοφορίας (Profitability Index)

Ο Δείκτης Κερδοφορίας, επίσης γνωστός ως λόγος Επένδυσης - Κέρδους και λόγος Επένδυσης - Αξίας, είναι ο λόγος Απόδοσης προς Επένδυση ενός franchise concept. Αν [PI > 1], η επένδυση κρίνεται επωφελής. Αν [PI = 1], η επένδυση χαρακτηρίζεται αδιάφορη. Αν [PI < 1], η επένδυση απορρίπτεται.

Επισήμανση #1

Με τον όρο επένδυση εννοούμε στο franchise μια σειρά καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ), δηλαδή διαφορά μεταξύ εισπράξεων και πληρωμών. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας όλες τις πληρωμές όπως φόρος εισοδήματος, ασφαλιστικές εισφορές κ.ο.κ. και αυτό γιατί πολλοί franchisors «σταματούν» τις αναλύσεις τους σε επίπεδο EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), δηλ. κέρδη μιας εταιρείας προ τόκων, φόρων και των αποσβέσεων (ενσώματων και άυλων παγίων).

Επισήμανση #2

Όλοι οι μέθοδοι αξιολόγησης των επενδύσεων βασίζονται στην υπόθεση ότι οι ΚΤΡ είναι γνωστές και αυτό αφορά, επίσης, σε ένα σοβαρό ζήτημα, δηλαδή θα πρέπει να αξιολογήσετε κατά πόσο ο franchisor σας παρουσιάζει ρεαλιστικές προβλέψεις πωλήσεων και κατά πόσο τις τεκμηριώνει.

Η θεμελιώδης ερώτηση

Πριν από οποιαδήποτε ανάλυση, που θα αφορά στην αξιολόγηση είτε της μητρικής εταιρείας, είτε των προβλέψεων των οικονομικών σας αποδόσεων θα πρέπει να πιστέψετε ότι θα έχετε πελάτες, που θα σας οδηγήσουν σε πωλήσεις και κέρδη:

Ξεκινώντας το νέο κατάστημά σας…

Θα σας επισκεφθούν πελάτες;

Έχετε να προσφέρετε σε αυτούς κάτι το διαφορετικό;

Θα προσφέρετε ένα προϊόν που λείπει από την τοπική αγορά;

Έχετε αισθητά καλύτερες τιμές, γκάμα προϊόντων ή ποιότητα;

Βρήκατε καλύτερο σημείο (Location) από τους ανταγωνιστές σας;

Θα προσελκύσει πελατεία το franchise brand;

Αν εσείς ήσασταν κάτοικος της περιοχής ή συχνά διερχόμενος από αυτήν, θα προτιμούσατε να αλλάξετε τις συνήθειες σας και να ξεκινήστε να προτιμάτε το εν λόγω κατάστημα;

Πότε θα αποσβέσω;

Δηλαδή, ποιό είναι το χρονικό διάστημα που θα πάρω πίσω τα χρήματα που επένδυσα; Πώς τα υπολογίζω;

Επισήμανση #3

Αφαιρέστε από τα λειτουργικά έξοδα τον δικό σας μισθό, εφόσον θα απασχολήστε στο κατάστημά σας.

Χρησιμοποιείστε τις Ταμειακές Ροές, αφαιρώντας φόρο εισοδήματος, προκαταβολή φόρου, δικές σας ασφαλιστικές εισφορές.

Επισήμανση #4

Υπολογίζοντας την Payback Period, ως επένδυση δεν συμπεριλαμβάνουμε:

  • Αρχικό εμπόρευμα, καθώς διακόπτοντας τη λειτουργία της επιχείρησής σας, πουλάτε το τρέχον απόθεμα

  • Εγγυήσεις ενοικίων, καθώς – θεωρητικά – τις παίρνετε πίσω.

  • Άδειες υγειονομικού κ.ο.κ.

Οι ανωτέρω πληρωμές θα πρέπει να υπολογισθούν στο αρχικό κεφάλαιο που πρέπει να διαθέτετε.

Ωστόσο, συμπεριλαμβάνουμε, φυσικά, κόστος εξοπλισμού και επίπλωσης, αν και διακόπτοντας τη λειτουργία της επιχείρησής σας, θα τα πουλήσετε.

***

Η Payback Period προσδιορίζει και την επιχειρηματική αμοιβή σας.

  • Μια επένδυση 100,000 Ευρώ με Payback Period 10 έτη, σας υπόσχεται 10,000 Ευρώ ετησίως.

  • Μια επένδυση 50,000 Ευρώ με Payback Period 5 έτη, σας υπόσχεται επίσης 10,000 Ευρώ ετησίως.

Συνήθως, όσο μεγαλύτερη είναι η επένδυση, τόσο μεγαλύτερη είναι και η Payback Period.

Concepts που αφορούν νέες τάσεις, όπως στο παρελθόν παγωμένο γιαούρτι και κουλούρια, παρουσιάζουν μείωση πωλήσεων ανά έτος.

Κάθε κατάστημα έχει ένα ανώτατο πλαφόν τζίρου.

Μην περιμένετε σύντομη Payback Period. Καλύτερα να είστε προετοιμασμένοι για 5ετή απόσβεση και ας έρθει στα 2 χρόνια!

Μέσω franchise, συνήθως, έχετε μια ελάχιστη αμοιβή με αυτο-απασχόληση της τάξεως των 1,500 Ευρώ και μια μέγιστη της τάξεως των 4,500 Ευρώ.

Αν υποθέσουμε ως αμοιβή του shop manager τα 1,500 Ευρώ, μια επένδυση των 50,000 Ευρώ έχει απόσβεση το συντομότερο σε 16 μήνες και το αργότερο… ποτέ!

Πριν από οποιαδήποτε απόφαση απαντήστε στην Θεμελιώδη Ερώτηση!

Θέλω να ενημερωθώ αναλυτικά