Franchise Νέα και Εξελίξεις

Η γνωστή εταιρεία συμβούλων franchise, η FBS - Franchise Business Services, από την άρχή του έτους, παρέχει όχι μόνο πλήρη ενημέρωση για τα συστήματα franchise που έχει αναλάβει, τα οποία ξεπερνούν τα 40, αλλά διασφαλίζει την επιτυχημένη επιλογή των ενδιαφερομένων, παρέχοντας ολοκληρωμένη προσέγγιση κατά την διαδικασία αξιολόγησης των διαφορετικών επιχειρηματικών προτάσεων, ώστε η τελική επιλογή να καλύπτει τόσο τις ανάγκες, όσο και τις δυνατότητες των ενδιαφερομένων.

Τα διάφορα χαρακτηριστικά των υποψήφιων δικαιοδόχων αναλύονται κατάλληλα και διερευνάται η πλέον ιδανική σχέση Δυνατοτήτων και Προσδοκιών. Οι Δυνατότητες των ενδιαφερομένων αφορούν στοιχεία όπως εμπειρία, ηλικία, διαθέσιμο χρόνο απασχόλησης, διαθέσιμα κεφάλαια, προσωπική ενασχόληση ή μέσω συνεταιρισμού, υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον, τεχνικές και άλλες γνώσεις. Οι, δε, Προσδοκίες αφορούν στον κατάλληλο συνδυασμό αναγκών και φιλοδοξιών, ώστε αφενός να ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις και αφετέρου να καταλήξει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος σε μια επιλογή, με όραμα και προοπτικές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η FBS- Franchise Business Services χαρακτηρίζεται από ένα πολύ μεγάλο πελατολόγιο, στο οποίο συγκαταλέγονται από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, μέχρι και εισηγμένες και θυγατρικές πολυεθνικών. Το ενεργό portofolio των συστημάτων franchise που εκπροσωπεί περιλαμβάνει αλύσίδες εστίασης όπως καφετέριες, εστιατόρια, snacks, ethnic κουζίνα, σουβλατζίδικα, φούρνους, burgers, παγωτά, αλλά και συστήματα στον κλάδο των υπηρεσιών που αφορούν στην περιποίηση αυτοκινήτων, προγράμματα loyalty, πολυεκπαιδευτήρια, αναγομώσεις, υπηρεσίες ομορφιάς, γυμναστήρια, περιποίηση νυχιών καθώς και επιχειρηματικές προτάσεις στο χώρο της λιανικής π.χ. τεχνολογία, γυναικεία αξεσουάρ, βρεφικά είδη, εσώρουχα, παιδική ένδυση και υπόδηση, γυναικεία ένδυση, δερμάτινα κ.ά.

Η επιτυχημένη πολυετής και άνω των 15 ετών εξειδίκευση της FBS- Franchise Business Services στο κλάδο της δικαιόχρησης, της έχει επιτρέψει να αποτελεί, πλέον, το "one stop shop" σε ό,τι έχει να κάνει με το franchising!

Περισσότερες Πλήροφορίες

Το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής JEREMΙE "Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Κοινοί ευρωπαϊκοί
πόροι για τις πολύ μικρές ως μεσαίες επιχειρήσεις", αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την υποστήριξη των Μικρομεσαίων και των Μεσαίων Επιχειρήσεων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Βασικός στόχος του JEREMIE είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων με τη χρήση
επιστρεπτέων ενισχύσεων (δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχές σε επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λπ. – αλλά, όχι επιχορηγήσεις). Το γεγονός ότι οι ενισχύσεις που δίνονται στις ΜΜΕ είναι επιστρεπτέες, επιτρέπει τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων που κατευθύνονται στις δράσεις αυτές.

Το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο ονομάζεται Funded Risk Sharing και έχει συνολικό προϋπολογισμό € 120 εκ., από τα οποία τα € 60 εκ. θα προέρχονται από το ΕΣΠΑ και τα άλλα € 60 εκ. από τις 2 τράπεζες που έχουν επιλεγεί από το πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο προϊόν αφορά χορήγηση δανείων έως € 100.000 σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό το πολύ έως 50 άτομα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι υπό ίδρυση ή νέο ιδρυθείσες, να λειτουργούν δηλαδή το πολύ μέχρι 3 χρόνια από την υποβολή του αιτήματος δανειοδότησης. Τα δάνεια θα παρέχονται για επένδυση και επέκταση της επιχείρησης, με περίοδο αποπληρωμής από 36 έως 72 μήνες,
συμπεριλαμβανομένης και περιόδου χάριτος. Τα δάνεια θα είναι εξαιρετικά ευνοϊκά, με ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια.

Μεγάλο μέρος των αιτήσεων που θα υποβληθούν αφορούν σε αλυσίδες καταστημάτων στο χώρο των επιχειρήσεων Franchise, στους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών. Επιχειρήσεις που ανήκουν σε ένα δίκτυο καταστημάτων, με την υποστήριξη των βασικών προμηθευτών τους αιτούνται δάνεια για την κάλυψη κατασκευής καταστήματος και αγοράς εξοπλισμού καθώς και κεφαλαίου κίνησης.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει πάνω από μια προτάσεις, για την κάλυψη διαφορετικών δαπανών, χωρίς να υπερβεί στο
σύνολο των αιτήσεών της το όριο των €100.000. Κατά την υποβολή του αιτήματος:

Για το μέρος του δανείου που αφορά σε πάγιο εξοπλισμό (έως το 100% του συνολικού ύψους του δανείου):

 • προσκομίζονται προσφορές

ή/και

 • επί πιστώσει τιμολόγια με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της υποβολής της αίτησης στην Τράπεζα

Για το μέρος του δανείου που αφορά σε κεφάλαιο κίνησης (έως το 100% του συνολικού ύψους του δανείου):

 • προσδιορίζεται το αιτούμενο ποσό

Κατά την εκταμίευση:

 • προσκομίζονται στην Τράπεζα απολογιστικά τιμολόγια/δελτία αποστολής και δελτία παροχής υπηρεσιών, εντός προκαθορισμένου χρονικού ορίου, που αντιστοιχούν τόσο στις δαπάνες του πάγιου εξοπλισμού όσο και στις δαπάνες που απορρόφησαν το κεφάλαιο κίνησης

 

Προϋπολογισμός: € 120εκ.

Ύψος Δανείου: έως € 100.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Δικαιούχοι:

 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις με έως 50 άτομα προσωπικό
 • Νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις (να διαθέτουν ΑΦΜ) και με έως 12 μήνες λειτουργίας
 • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις με έως 36 μήνες λειτουργίας
 • Ανεξάρτητες Επιχειρήσεις
 • Τηρούν τον Κανονισμό De Minimis
 • Οι επιχειρήσεις Franchise είναι επιλέξιμες

Περίοδος Αποπληρωμής: έως 72 μήνες
 

Περίοδος Χάριτος: έως και 6 μήνες

Καταβολή Δόσεων: ανά τρίμηνο

Το Δάνειο καλύπτει:

 • Επενδύσεις παγίων έως και 100% του ύψους του δανείου
 • Κεφάλαιο κίνησης έως και 100% του ύψους του δανείου

Επιτόκιο Νεοϊδρυθεισών Επιχειρήσεων:

 • Με εξασφαλίσεις: 3,80% - 4,20%
 • Χωρίς Εξασφαλίσεις: 4,30% - 5,30%

Επιτόκιο Υφιστάμενων Επιχειρήσεων:

 • Με εξασφαλίσεις: 3,23% - 3,60%
 • Χωρίς Εξασφαλίσεις: 4,10% - 5,10%

Σημειώσεις:

 1. Εξασφαλίσεις: Εμπράγματες Εξασφαλίσεις
 2. Για δάνεια έως € 30.000 δε ζητούνται εξασφαλίσεις

Περίοδος Υποβολών: 23/02/2011 – 31/10/2012

Από 10 Μαρτίου ξεκινά η υποβολή προτάσεων στο νέο πρόγραμμα "Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα", το οποίο προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Στόχος του προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ, είναι η ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, μεταποιητικές, παροχής υπηρεσιών και εμπορικές, επιλεγμένων κλάδων της οικονομίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η ένδυση και η κλωστοϋφαντουργία. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση (έναρξη πριν από 1/1/2010).
 
Oι κατηγορίες δαπανών που χρηματοδοτούνται αφορούν:
 • Ενέργειες προβολής και προώθησης σε αγορές στόχους (εκθέσεις, δειγματισμούς, ξενόγλωσσο έντυπο υλικό, διαφημίσεις κλπ).
 • Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης, προϊόντων και συσκευασίας.
 • Εξοπλισμό τελικών σταδίων παραγωγής (συσκευασίας, ετικετοποίησης κλπ).
 • Ενέργειες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
 • Ενέργειες τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης.
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.

Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 30.000 έως 250.000 ευρώ.

 

Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κυμαίνεται ως εξής:

 • 45% για μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταποίησης ή υπηρεσιών.
 • 50% για σχέδια συνεργασίας μιας μικρομεσαίας εμπορικής επιχείρησης και μιας ομάδας μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • 40% για επιχειρηματικά σχέδια συνεργασίας μικρομεσαίων εμπορικών και μεγάλων μεταποιητικών επιχειρήσεων.

 

 
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων ολοκληρώνεται στις 24 Μαΐου 2011.

 

 

Το νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιό της στο Μαρκόπουλο Αττικής παρουσίασε, στις 22/2/2011, η Media Strom σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων των νέων της εγκαταστάσεων. Σε μία εξαιρετικά δυσμενή για τη χώρα οικονομική συγκυρία, κατά την οποία οι μεγάλες επενδύσεις στον κλάδο της στρωματοποιΐας  πραγματοποιούνται σε χώρες των Βαλκανίων, η Media Strom επενδύει στην Ελλάδα και στηρίζει την ελληνική οικονομία, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ύπνου των Ελλήνων.

Περισσότερες Πληροφορίες

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε επένδυση 25.000.000 ευρώ, στο νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιό της στο Μαρκόπουλο Αττικής, που αποτελεί πρότυπο για τα Ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα. Η συγκεκριμένη επένδυση είναι η μεγαλύτερη, έως σήμερα, στον κλάδο της στρωματοποιΐας και μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, ενώ θα οδηγήσει σε πολλαπλά οφέλη για τους Έλληνες πολίτες και καταναλωτές, όπως:

 • Αύξηση της απασχόλησης κατά 22% , με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, χωρίς αύξηση των τιμών, αφού το νέο εργοστάσιο έχει εξοπλιστεί με μια μοναδική γραμμή παραγωγής στρωμάτων, αποτελούμενη από τα καλύτερα μηχανήματα των κορυφαίων κατασκευαστών στον κόσμο, για να εξασφαλίζει άριστη συμπεριφορά και σταθερή απόδοση στο χρόνο για κάθε στρώμα.
 • Προσφορά κορυφαίας ποιότητας στρωμάτων σε τιμές ανταγωνιστικές και προσιτές σε όλους, αφού ο καλός ύπνος είναι πολύτιμο αγαθό και δικαίωμα όλων των ανθρώπων.

 


media1 media2 media3

 


Το νέο εργοστάσιο της εταιρείας, ήδη, στεγάζει τις πλέον σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής στρωμάτων  και συμπληρωματικών προϊόντων ύπνου, καθώς και το άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο R&D για τη δοκιμή της αντοχής, της ορθοπεδικότητας & της  ανατομικότητας των στρωμάτων.

Στο εγγύς μέλλον αναμένεται η ολοκλήρωση ενός ακόμη κτιριακού συγκροτήματος με  τις τελευταίου τύπου υπηρεσίες logistics, οι οποίες  θα επιτρέπουν την πλήρη αυτοματοποίηση στην αποθήκευση, αναζήτηση εμπορευμάτων και φόρτωση για διανομή, καθώς και τα νέα γραφεία της εταιρείας, συνολικού κόστους επένδυσης 15.000.000 ευρώ.

Ο Πρόεδρος της εταιρείας, κύριος Ιωάννης Νιάρχος, στην ομιλία του ανέφερε πως: «Είμαστε υπερήφανοι που κάναμε πραγματικότητα το όνειρο μιας ζωής, με τη δημιουργία αυτού του εργοστασίου, που είναι το κορυφαίο στην Ευρώπη και ένα από τα πιο σύγχρονα σε όλον τον κόσμο. Αναμφίβολα, αποτελεί απόδειξη του γεγονότος ότι η MEDIA STROM είναι ταγμένη στην υπηρεσία του καλού ύπνου και κατά συνέπεια  όλες οι ενέργειες της στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων».

Παράλληλα, το νέο εργοστάσιο σηματοδοτεί μία νέα εποχή για τη Media Strom, καθώς η μεγαλύτερη παραγωγική δυνατότητα του νέου εργοστασίου θα δώσει στην εταιρεία τη δυνατότητα να επεκτείνει σημαντικά την εξαγωγική της δραστηριότητα σε χώρες της Ευρώπης  και της Μ. Ανατολής.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ομιλία του ο Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας, κύριος Γιώργος Νιάρχος: «Η μεγαλύτερη παραγωγική δυνατότητα του νέου εργοστασίου μας  και, φυσικά, πάντα με την υποστήριξη των εργαζομένων, προσφέρει τη δυνατότητα να επεκτείνουμε σημαντικά την εξαγωγική μας δραστηριότητα σε χώρες της Ευρώπης και της Μ. Ανατολής . Όραμά μας είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η Media Strom να καταστεί μία από τις μεγάλες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις».

Η MEDIA STROM  είναι ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης του κλάδου, με πωλήσεις 37 εκ. ευρώ όταν η δεύτερη εταιρεία ακολουθεί με 18 εκ. ευρώ. μια απόσταση που συνεχώς αυξάνεται, χάρη στα πρωτοποριακά προϊόντα και τις καινοτομικές υπηρεσίες που η εταιρεία θέτει συνεχώς στη διάθεση των καταναλωτών.

Σήμερα, περισσότεροι από 2.500.000 άνθρωποι ξυπνούν με χαμόγελο πάνω σε ένα στρώμα Media Strom. Η διαχρονική εμπιστοσύνη των καταναλωτών, διατηρεί την εταιρεία στην πρώτη θέση στον κλάδο όλα αυτά τα  χρόνια.


Λίγα λόγια για την εταιρεία

Η Αθηναϊκή Στρωματοποιία ιδρύθηκε το 1967 και είναι η κορυφαία ελληνική εταιρεία στρωματοποιίας.  Στα 44 χρόνια δραστηριοποίησής της έχει συνδέσει το όνομά της με τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στη στρωματοποιία, εδραιώνοντας την ηγετική της θέση στην αγορά με πωλήσεις 37 εκ. ευρώ, όταν η δεύτερη εταιρεία ακολουθεί με 18 εκ. ευρώ. μια διαφορά που συνεχώς διευρύνεται, χάρη στα πρωτοποριακά προϊόντα και  τις καινοτομικές υπηρεσίες που η εταιρεία θέτει συνεχώς στην διάθεση των καταναλωτών.  Σήμερα η εταιρεία διαθέτει ένα δίκτυο 60 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα,  το οποίο και επεκτείνει με ραγδαίους ρυθμούς, μέσω franchising.

Η κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου δημιούργησε πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα, που επιτρέπει  πλέον στη MEDIA STROM να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στο εξωτερικό, εξάγοντας στην Ευρώπη αλλά και στις χώρες της Μ. Ανατολής.

LET'S TALK FRANCHISE