Νέος Κανονισμός 330/2010 για τις κάθετες συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1999 για την εφραμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών καθορίζει μία κατηγορία κάθετων συμφωνιών τις οποίες η Επιτροπή θεωρούσε ότι πληρούν κατά κανόνα τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 101 παρ. 3 της Συνθήκης.

Με βάση τη συνολικά θετική εμπειρία από την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, δεδομένου ότι η ισχύς του λήγει στις 31 Μαΐου 2010, και λαμβάνοντας υπόψη την περαιτέρω πείρα που αποκτήθηκε μετά την έκδοσή του, κρίνεται σκόπιμο να εκδοθεί ένας νέος κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία.

Οι κατηγορίες συμφωνιών που μπορεί να θεωρηθούν ότι πληρούν κατά κανόνα τις προϋποθέσεις του άρθρου 101 παρ. 3 της Συνθήκης, περιλαμβάνουν κάθετες συμφωνίες για την αγορά ή την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, εφόσον αυτές συνάπτονται μεταξύ μη ανταγωνιζομένων επιχειρήσεων, μεταξύ ορισμένων ανταγωνιζομένων επιχειρήσεων ή από ορισμένες ενώσεις λιανοπωλητών αγαθών.

Περιλαμβάνει επίσης κάθετες συμφωνίες με παρεπόμενες ρήτρες σχετικά με την κτήση ή τη χρήση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο όρος «κάθετες συμφωνίες» πρέπει να περιλαμβάνει και τις αντίστoιχες εναρμονισμένες πρακτικές.

Ο νέος Κανονισμός 330/2010 «για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών» ισχύει από την 1η Ιουνίου 2010. Με την αναθεώρηση του υφιστάμενου Κανονισμού της Ε.Ε. για τους κάθετους περιορισμούς (2790/1999) και την εφαρμογή του νέου, μια σειρά από ζητήματα ανακύπτουν για τον κλάδο του franchising, από τον ορισμό του συστήματος και του know how του δικαιοπαρόχου έως τα δικαιώματα στην περιοχή και τις πωλήσεις μέσω internet.

Ο νέος Κανονισμός, αν και περιλαμβάνει κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους franchisors, δημιουργεί την ανάγκη αναπροσαρμογής των συμβάσεων δικαιόχρησης, ώστε να είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στο νέο σύνολο κανόνων.

LET'S TALK FRANCHISE