Πρόστιμο ύψους 12,5 εκατ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Carrefour-Μαρινόπουλος για παραβάσεις που αφορούσαν τον καθορισμό των τιμών μεταπώλησης στο δίκτυο δικαιόχρησης (franchise), καθώς και τον περιορισμό των διασταυρούμενων πωλήσεων μεταξύ των διανομέων και των δικαιοδόχων, στα καταστήματα «5' Mαρινόπουλος». Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 12.512.848 ευρώ για τις διαπιστωθείσες αυτές παραβάσεις, καθώς η CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. καθόριζε τις τιμές μεταπώλησης στο σχετικό δίκτυο δικαιόχρησης, ενώ παράλληλα περιόριζε τις διασταυρούμενες πωλήσεις μεταξύ των διανομέων - δικαιοδόχων εντός του συστήματος (σε συνδυασμό με ρήτρες αποκλειστικής προμήθειας).

Ειδικότερα, η CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. εφάρμοζε πολιτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης, αφενός μέσω συμβατικών ρητρών που δέσμευαν τους δικαιοδόχους να ακολουθούν κατά κανόνα τις προτεινόμενες από αυτήν τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων τους, και αφετέρου μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που - κατά την πρώιμη φάση λειτουργίας του - καθιστούσε τη διαχείριση τιμών ιδιαίτερα δυσχερή και χρονοβόρα στην πράξη, επιτείνοντας έτσι τη διαρθρωτική ακαμψία των τιμών.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρέωσε την CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. να παύσει τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, καθώς και να αναδιατυπώσει (ή να απαλείψει) τους σχετικούς αντι-ανταγωνιστικούς συμβατικούς όρους. Απείλησε δε την ως άνω επιχείρηση, σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης των διαπιστωθεισών παραβάσεων, με χρηματική ποινή ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσής της. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, εφόσον η εταιρεία επιθυμεί να ασκήσει έφεση κατά της παραπάνω απόφασης στο διοικητικό εφετείο, θα πρέπει να προκαταβάλει το 20% του προστίμου (περίπου 2,5 εκατ. ευρώ).

LET'S TALK FRANCHISE