Σύμφωνα με την απόφαση 1253/2010 της ΡΑΕ, «Στα Διασυνδεδεμένα με το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή Σύστημα νησιά, επιτρέπεται ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 150 kWp». Η απόφασή της θα τεθεί σε εφαρμογή με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ σχετικά με την τροποποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών.

Η αξιοποίηση των ως προβλεπόμενων περιθωρίων ισχύος για κάθε διασυνδεδεμένο νησί θα πραγματοποιηθεί έως εξαντλήσεώς τους, με βάση τη διαδικασία δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ν. 3851/2010.

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων προς τον αρμόδιο διαχειριστή θα ξεκινήσει εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ σχετικά με την τροποποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών. Επισημαίνεται ότι, μέχρι σήμερα, στα διασυνδεδεμένα νησιά επιτρεπόταν η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών έως 10KW.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές για υποβολή αιτήσεων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς έως 150KW θα πρέπει να είναι έτοιμοι ώστε να υποβάλουν άμεσα την αίτηση για έγκριση, αμέσως μετά τη σχετική ανακοίνωση της Υπουργού Περιβάλλοντος.

Επίσης σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, πριν την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης που συνάπτει ο αρμόδιος Διαχειριστής με Παραγωγό, ο Παραγωγός οφείλει να προσκομίσει:

  1. εγγυητική επιστολή ποσού Π το οποίο υπολογίζεται σε Ευρώ (€) ως το γινόμενο της ονομαστικής ισχύος του σταθμού (σε kW) επί 150 (€ / kW) και
  2. επιστολή κατ' αρχήν ενδιαφέροντος τράπεζας ή άλλου πιστωτικού Ιδρύματος για τη χρηματοδότηση της επένδυσης.


Εξαιρούνται από την υποχρέωση παροχής εγγυήσεων παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ:
α) που εγκαθίστανται σε κτιριακές εγκαταστάσεις,
β) που είχαν αξιολογηθεί από τη Ρ.Α.Ε. ως προς την οικονομική τους δυνατότητα βάσει του κριτηρίου της περίπτωσης (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 και οι σχετικοί φάκελοι είχαν διαβιβασθεί στην αρμόδια υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για διενέργεια προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης,
γ) για τους οποίους έχει υπογραφεί σύμβαση σύνδεσης πριν την έναρξη ισχύος του ν.3851/2010,
δ) που είχαν εξαιρεθεί από την υποχρέωση έκδοσης άδειας παραγωγής πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3851/2010.

LET'S TALK FRANCHISE