Το νέο πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιειρηματικότητα" αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης κατά 50% στους τομείς των υπηρεσιών και της μεταποίησης για την επόμενη τριετία, με βασικό στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού και των οργανωτικών δομών των μικρών και πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων, καθώς και τη δημιουργία νέων.

 

Ποιοί ενισχύονται:

Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές επιχειρήσεις) που επιχειρούν ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες του προγράμματος.

 • Τα φυσικά πρόσωπα, άνω των 18 άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να μην ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (συμμετοχή σε εταιρεία) από την 1/1/2010.
 • Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν το πολύ 5 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις και να λειτουργούν νόμιμα.
 • Ισχύει ο κανονισμός De Minimis.

Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

A) Ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή/και μία καταγεγραμμένη / κατοχυρωμένη αλλά μη εμπορικά αξιοποιημένη τεχνογνωσία, σε επιχειρηματική καινοτομία.

B) Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νέων επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν:

 • την ανάπτυξη / διάθεση / εμπορευματοποίηση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών μη αξιοποιημένης γνώσης / τεχνογνωσίας,
 • την επέκταση / ριζική διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους,
 • την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και διεργασιών στην παραγωγική διαδικασία / διαδικασία παροχής υπηρεσιών τους, δια μέσου της υλοποίησης και εφαρμογής καινοτόμων ιδεών.

Επιλέξιμες δαπάνες:
Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, έχει κατά κατηγορία δαπάνης τους παρακάτω περιορισμούς, σε ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού:

 • Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις: (25%).
 • Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός: (80%).
 • Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες: (40%).
 • Κατοχύρωση - Τροποποίηση Πατεντών - Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας: (40%).
 • Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων: (25%).
 • Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης: (30%).
 • Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις, διαφημιστικές καταχωρήσεις: (20%).
 • Δαπάνες μισθοδοσίας, στελεχών υψηλών προσόντων: (10%).
 • Ανάπτυξη Πρωτοτύπων: (20%).
 • Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, συνδρομές σε δίκτυα, έξοδα μετακινήσεων) μόνο για τις υπό σύσταση και όσες δεν έχουν κλείσει 1 χρήση: (5% και έως 12.000).

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

Είδος ενίσχυσης - προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται

 • από 30.000 € έως 300.000 €, για επενδυτικά σχέδια στους τομείς μεταποίησης, παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και εξυγίανσης και
 • από 20.000 € μέχρι 200.000 € για επενδυτικά σχέδια των υπολοίπων τομέων.

Η επιδότηση ανέρχεται στο 50%, για όλη την επικράτεια.

Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 25% και τραπεζικό δανεισμό όπου απαιτείται. Δεν απαιτείται τεκμηρίωση ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού. Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται σε 2 δόσεις. Υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής 50%.

Με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ή το αργότερο 1 χρόνο μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης, η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ως δέσμευσή της με την υποβολή του Επενδυτικού Σχεδίου. Υποχρεωτικός στόχος είναι η απασχόληση, ενώ θα επιλεχθεί ένας από εμπορικές δεσμεύσεις - πωλήσεις ή κερδοφορία ή εξαγωγές.

Σε περίπτωση επίτευξης των στόχων, η επιχείρηση, εάν το επιθυμεί, θα μπορεί να ζητήσει την κατά προτεραιότητα ένταξη, σε προγράμματα του ΥΠΟΙΑΝ της επιλογής της. Το δικαίωμα αυτό θα μπορεί να ασκηθεί για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία πιστοποίησης των ανωτέρω στόχων. Σε αντίθετη περίπτωση (αρνητική αξιολόγηση) η δημόσια επιχορήγηση θα περικόπτεται κατά 10%.

LET'S TALK FRANCHISE