Σκοπός του προγράμματος είναι η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς & η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής με στόχο: τη βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας τους, την εκπαίδευση του προσωπικού τους, τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και την ενίσχυση της εξωστρέφειας τους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να αιτηθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει:

 • Να απασχολούν 5 εργαζομένους (5 ΕΜΕ) και άνω
 • Να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.
 • Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011 και να μην είναι προβληματικές κατά την ημερομηνία προκήρυξης.
 • Να μην έχουν λάβει επιδοτήσεις πάνω από 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των μεταφορών) σε περίοδο μέσα σε μια τριετία (τρέχον οικονομικό έτος 2011 & τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη 2010 – 2009) (de minimis).
 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία της προκήρυξης
 • Να μην έχουν προβεί σε απόλυση εργαζομένων από την ημερομηνία προκήρυξης έως την ημερομηνία ένταξη της επιχείρησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος υποχρεούνται να υλοποιήσουν και τις δύο κατωτέρω ενέργειες:

Α) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες Συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, κ.α.

Β) Ενέργειες κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του προσωπικού, κατάρτιση συνδυασμένη με εργασία ή εκ περιτροπής εργασία και κατάρτιση.

Επικουρικά των ανωτέρω ενεργειών και στα πλαίσια του προτεινόμενου ολοκληρωμένου  σχεδίου παρέμβασης, δύναται να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) και διατήρησή τους τουλάχιστον για (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • Πληρότητα Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής
 • Πληρότητα Εκπαιδευτικού Σχεδίου
 • Δημιουργία Νέας/ων Θέσεων Εργασίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

 • Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 20.000€.
 • Επικουρικά, δύναται να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) και διατήρησή τους τουλάχιστον για (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι του ποσού των 15.000€.
 • Συνεπώς ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000 € (Δημόσια Δαπάνη).
 • Το πρόγραμμα είναι 100% επιδοτούμενο και δεν απαιτεί καμία επιβάρυνση της επιχείρηση σας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 15/11/2011 με καταληκτική ημερομηνία στις 15/01/2012.

LET'S TALK FRANCHISE