Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων της οικονομίας (πλην ορισμένων εξαιρέσεων) και κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) οι οποίες πληρούν αθροιστικά  τις εξής προϋποθέσεις:

 • Έχουν συσταθεί και λειτουργούν μετά την 1.1.2005 .
 • Είναι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες σύμφωνα με το Ορισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως,
 • Απασχολούν έως 10 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.),
 • Εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό έως Ευρώ 2 εκατ.
 • Έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως προς την Τράπεζα ορίζεται η 31.8.2012 εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.

Σκοπός δανείου

 • η κάλυψη επενδυτικών σχεδίων αποκτήσεως ή/και δημιουργίας πάγιων (υλικών & άυλων) περιουσιακών στοιχείων (αγορά επαγγελματικής στέγης, απόκτηση  επαγγελματικού εξοπλισμού κ.λπ.) και
 • η κάλυψη αναπτυξιακών αναγκών, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων υλών, αγαθών, υπηρεσιών κ.λπ.). Εξαιρείται το εργασιακό κόστος (μισθοί και ημερομίσθια) ενοίκια και λοιπό λειτουργικό κόστος.

Ύψος δανείου

Ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται από Ευρώ 5.000 έως Ευρώ 25.000.

Διάρκεια δανείου

Η διάρκεια του δανείου είναι από 48 έως 60 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος 12 μηνών (μόνο ως προς το κεφάλαιο).

Επιτόκιο

 • Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από το Alpha Προνομιακό Επιτόκιο, σήμερα 5,90%, πλέον περιθωρίου από 1,75 έως 5,00 εκατοστιαίων μονάδων, ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.
 • Λόγω συμμετοχής της Τραπέζης στο συγχρηματοδοτικό μηχανισμό JEREMIE το ανωτέρω επιτόκιο εφαρμόζεται μόνο στο 50% του δανείου, καθώς το υπόλοιπο 50% παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τρόπος εξυπηρετήσεως

Με ισόποσες τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Εκτός από τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται από την Τράπεζα για την αξιολόγηση και έγκριση του δανείου, προσκομίζονται επιπλέον τα κατωτέρω για την υποβολή  αιτήσεως στο JEREMIE:

 • Βεβαίωση ενάρξεως εργασιών, από την αρμόδια ΔΟΥ.
 • Έντυπα Ε3 της επιχειρήσεως, της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως ή και άλλα στοιχεία αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που τηρούν Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας και διανύουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.
 • Για νέες επιχειρήσεις, που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση, θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ενεργητικό δεν θα υπερβούν τα Ευρώ 2 εκατ.
 • Έντυπο Ε7 που αφορά την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας, για τις περιπτώσεις που απασχολείται προσωπικό, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση εφόσον η επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό.
 • Παραστατικά δαπανών καλυπτόμενων από το χορηγούμενο δάνειο.
 • Νόμιμα  παραστατικά όπως τιμολόγια πωλήσεως επί πιστώσει, συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής,  Τιμολόγια ή Δελτία παροχής υπηρεσιών επί πιστώσει τα οποία φέρουν ημερομηνία όχι προγενέστερη των 30 ημερών από την επίσημη υποβολή της αιτήσεως δανειοδοτήσεως.
 • Εξοφλητική απόδειξη για τα ανωτέρω παραστατικά, το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου.
 • Συνοπτικό σχέδιο δράσεως ενισχυόμενης επιχειρήσεως με το οποίο τεκμηριώνεται ο σκοπός λήψης του δανείου και τη επέκταση δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως.
 • Υπεύθυνη Δήλωση της επιχειρήσεως, φέρουσα στοιχεία σωρεύσεως ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (καθεστώς de minimis).
 • Δήλωση ιδιότητας ΜΜΕ
 • Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία η επιχείρηση δεσμεύεται ότι:
 • όλα τα κατά ως άνω υποβληθέντα έγγραφα, παραστατικά και δηλούμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή,
 • δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στις  τράπεζες,
 • κατά την εκταμίευση του δανείου η επιχείρηση είναι και θα παραμείνει Μικρομεσαία ως την ομαλή και πλήρη αποπληρωμή του δανείου
LET'S TALK FRANCHISE