Ανάσα ρευστότητας για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις δίνει το πρόγραμμα της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. παρέχοντας εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

Όλγα Πετρίδου, Consultant BCF

 


Μεγάλο μέρος των αιτήσεων που υποβάλλονται αφορούν σε αλυσίδες καταστημάτων που αναπτύσσονται μέσω συστήματος franchise.

Δηλαδή, επιχειρήσεις που ανήκουν σε ένα δίκτυο καταστημάτων, με την υποστήριξη των βασικών προμηθευτών τους-franchisors, αιτούνται δάνεια για την κάλυψη δαπανών εμπορευμάτων, πρώτων υλών και υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Αυτό έχει σαν συνέπεια την ενίσχυση της ρευστότητας τόσο των ιδίων των καταστημάτων αλλά και των βασικών προμηθευτών τους-franchisors, ομαλοποιώντας έτσι τη ροή των συναλλαγών τους.


{aicontactsafelink text=Αν επιθυμείτε επιπρόσθετο ενημερωτικό υλικό και ενημέρωση κάντε click!|pf=1|aics_subject=TEMPME}

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και επέκταση της γενικής επιχειρηματικής δραστηριότητας υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση ΜΕ* & ΠΜΕ** μέσω της υποστήριξης της πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα για την άμεση κάλυψη τρεχουσών αναγκών, που αφορούν σε δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών και συνεπώς απελευθέρωση οικονομικών πόρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους.

Με το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζεται τόσο η βιωσιμότητά τους μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους όσο και η επιχειρηματικότητα σε περιφερειακό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΜΕ) εγγυάται το 80% του ποσού των δανείων που συνάπτουν οι ΜΕ και ΠΜΕ με τις τράπεζες, διασφαλίζοντας παράλληλα χαμηλό επιτόκιο, παροχή ελάχιστων ή μηδενικών εξασφαλίσεων και ομαλό τρόπο αποπληρωμής των δανείων. Έτσι, επιμερίζεται ο επιχειρηματικός κίνδυνος ανάμεσα στα τρία εμπλεκόμενα μέρη (επιχειρήσεις, πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο Εγγυοδοσίας).

 

 

Ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • Nα δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης των ΜΕ & ΠΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης για την κάλυψη οφειλών προς προμηθευτές,
  • Nα ενισχυθεί η ρευστότητα των προμηθευτών που λειτουργούν στη χώρα μας, οι οποίοι σήμερα πληρώνονται με μεγάλη καθυστέρηση,
  • Nα ελαχιστοποιηθεί το κόστος δανεισμού των ΜΕ & ΠΜΕ μέσω προκαθορισμένου χαμηλού επιτοκίου και παροχής ελάχιστων ή μηδενικών εξασφαλίσεων δανεισμού,
  • Nα διευκολυνθεί η αποπληρωμή των δανείων με την παροχή ευνοϊκών όρων (διετής περίοδος χάριτος και μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής),
  • Nα απελευθερωθούν πόροι οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν μέσω νέων τρόπων χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΕ & ΠΜΕ.

 

Προϋποθέσεις:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπό σύσταση (που διαθέτουν ΑΦΜ), νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής με έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας στην Ελλάδα, που απασχολούν (ή για τις υπό σύσταση θα απασχολήσουν) λιγότερους από 50 εργαζόμενους και εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ.

 

Επιτόκιο & Διάρκεια Δανείου

Το πρόγραμμα αφορά σε νέα τραπεζικά δάνεια με επιτόκιο euribor 6μήνου+ έως 6 μονάδες περιθώριο. Η διάρκεια των δανείων και των εγγυήσεων είναι 6 έτη, με διετή περίοδο χάριτος, κατά την οποία καταβάλλεται μόνο ο τόκος του δανείου.

 

Ύψος Δανείου

Το ύψος δανείου για το οποίο μπορεί να αιτηθεί μια επιχείρηση είναι από 5.000 έως 300.000 ευρώ. Κάθε επιχειρηματικός φορέας δύναται να καταθέσει μέχρι 6 αιτήσεις (για τη χρηματοδότηση διαφορετικής υποχρέωσης κάθε φορά), οι οποίες στο σύνολό τους δε θα υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των € 300.000.

 

Εγγύηση ΤΕΜΠΜΕ & Λοιπές Εξασφαλίσεις

Το ποσοστό κάλυψης της εγγύησης από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ανέρχεται στο 80% του ύψους του δανείου.

Για δάνεια έως € 40.000 δεν θα παρέχονται εξασφαλίσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Για δάνεια άνω των € 40.000 η Τράπεζα, δύναται να ζητήσει εμπράγματες εξασφαλίσεις που όμως δεν μπορούν να ξεπερνούν το 10% του εγκεκριμένου δανείου.

Προϋπολογισμός Προγράμματος:

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε εγγυήσεις του 1 δις ευρώ καλύπτοντας δάνεια συνολικής αξίας 1,25 δις ευρώ.

 

Διάρκεια Προγράμματος:

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται έως τις 31/12/2011, εκτός αν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός. Ειδικότερα, όμως, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προς τις τράπεζες έχει οριστεί η 31/08/2011 και παραλαβής των αιτήσεων αυτών από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. η 20/09/2011.

 

Εξέλιξη Προγράμματος:

Έως και σήμερα η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. έχει εγκρίνει 735 αιτήσεις για την παροχή εγγύησης που αντιστοιχεί σε δάνεια ύψους € 51.285.118,86. Η αξία των εγγυήσεων ανέρχεται σε € 41.028.095,09, ενώ ο μέσος όρος του ύψους των εγκεκριμένων δανείων σε € 69.775,67.

 

*ΜΕ: Μικρές Επιχειρήσεις

**ΠΜΕ: Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

LET'S TALK FRANCHISE