Σε αναμονή βρίσκεται η δημοσίευση της δράσης "DIGI RETAIL’’ από τις ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε. Η δράση αφορά στην υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου, από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis*.

Δήμητρα Νταή, Consultant Business Concept Finance

Στόχος της δράσης είναι η αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογικών  εργαλείων, για την ανάπτυξή τους, με στόχο τόσο την βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών τους, όσο και την ενίσχυση του κύκλου εργασιών τους με το να απευθυνθούν σε μεγαλύτερο πλήθος δυνητικών πελατών.

 

 


Προβλέπεται ότι μέρος των αιτήσεων που θα υποβληθούν, θα αφορούν σε αλυσίδες καταστημάτων που αναπτύσσονται μέσω συστήματος franchise.

Δηλαδή επιχειρήσεις που ανήκουν σε ένα δίκτυο καταστημάτων, με την υποστήριξη των franchisor τους, θα αιτηθούν την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα με στρατηγικό στόχο την αγορά και εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού προκειμένου να αναπτύξουν /εκσυγχρονίσουν:

  • Τις εσωτερικές τους διαδικασίες (διαχείριση εμπορευμάτων, αποθήκης, προμηθευτών κ.λπ.).
  • Το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών (διαχείριση πελατολογίου, σύστημα επιβράβευσης πελατών κ.λπ.).
  • Τις προωθητικές ενέργειες.

 


{aicontactsafelink text=Αν επιθυμείτε επιπρόσθετο ενημερωτικό υλικό και ενημέρωση κάντε click!|pf=1|aics_subject=DIGI-RETAIL}

κριτηρια επιλεξιμοτητας

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το μέγεθος τους, που ασκούν δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο στους  τομείς του λιανεμπορίου. Δεν είναι επιλέξιμες, κοινοπραξίες και αστικές μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

 

προυποθεσεις  συμμετοχης

  • H επιχείρηση να έχει κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.
  • Ο ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας ή της δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα να ανήκει στον Κλάδο του Λιανεμπορίου (εξαιρείται το Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές και άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαιθρίων πάγκων και αγορών).
  • Ο δικαιούχος δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ,

ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ και δραστηριοποιείται στις περιοχές ΟΠΑΑΧ **.

  • Η Επιχείρηση και οι συνδεδεμένες ή/και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με αυτή, τα 3 τελευταία οικονομικά έτη δεν έχουν λάβει αθροιστικά επιχορηγήσεις και δάνεια με εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε που υπερβαίνουν τις 200.000 Ευρώ (Κανόνας De Minimis). (Για τα δάνεια της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε υπάρχει ειδικός αλγόριθμος για τον υπολογισμό της επιχορήγησης)
  • Η Επιχείρηση δεν είναι  προβληματική την 1η Ιουλίου 2008.
  • Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

 

 προϋπολογισμος δρασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται στα € 100.000.000,00 ο οποίος θα κατανεμηθεί στις  οχτώ (8) περιφέρειες του Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση και στις πέντε (5) περιφέρειες  Μεταβατικής Στήριξης

 

ορια επιχορηγουμενου προϋπολογισμου - ποσοστο επιχορηγησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός και το ποσοστό της επιχορήγησης, εξαρτώνται από το μέγεθος *** της επιχείρησης  και ανέρχονται από € 5.000,00 μέχρι € 500.000,00 και από 40% μέχρι 60%, αντίστοιχα.

Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπερνάει το 100% του Μ.Ο. του Κ.Ε. των τριών( ή λιγότερων) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων .

 

διαρκεια υλοποιησης

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων θα είναι  δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους.

 

επιλεξιμες ενεργειες

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στη Δράση  “Digi-Retail”  μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων επιλέξιμων ενεργειών:

• Ε(1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

• Ε(2): Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

 

επιλεξιμες δαπανες

Οι  Κατηγορίες Δαπανών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης, είναι οι ακόλουθες:

ΚΔ (1): «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού».

Ενδεικτικά παραδείγματα:

-  Ταμειακά συστήματα

-  Φορολογικοί μηχανισμοί

ΚΔ (2): «Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή «Software as a Service».

Ενδεικτικά παραδείγματα:

-  Λογισμικό ολοκληρωμένης διαχείρισης Λιανικής

-  Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

ΚΔ (3): «Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και/ ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχόμενου και ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης – προβολής ».

Ενδεικτικά παραδείγματα:

- Συνδρομές στο διαδίκτυο και φιλοξενία

- Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης

 

* O Κανονισμός Ε.Ε 1998/2006-De Minimis αναφέρει ότι οι επιχορηγήσεις μιας επιχείρησης  κατά την περίοδο των τριών τελευταίων ετών δεν δύναται να υπερβαίνουν  συνολικά το ανώτατο όριο  των € 200.000 και περιλαμβάνει ΚΑΔ που δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στη Δράση. Το σύνολο των ΚΑΔ που δεν είναι επιλέξιμοι θα αναφέρονται σε παράρτημα του οδηγού υποβολής

** Το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτεί δραστηριότητες που εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των ταμείων ΕΤΠΑ , το Ευρωπαικο Γεωργικο Ταμειο Αγροτικης Αναπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και Ευρωπαικο Ταμειο Αλιειας (ΕΤΑ). Οι  επιχειρήσεις εμπίπτουσες στα κριτηρια αυτά χρηματοδοτούνται στην παρούσα φάση αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το Προγραμμα Αγροτικης Αναπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων . Επίσης αν ο δικαιούχος δραστηριοποιείται στις περιοχές ΟΠΑΑΧ ( Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου) δεν δύναται να υποβάλλει στην παρούσα δράση.  Στον οδηγό υποβολής θα αναφέρονται τόσο οι δραστηριότητες που  εμπίπτουν στα κριτηρια διαχωρισμού πράξεων των προαναφερθέντων ταμείων όσο κα οι περιοχές ΟΠΑΑΧ.

LET'S TALK FRANCHISE