Η δράση Digi-Content απευθύνεται στην βιομηχανία εμπορικού και δημιουργικού περιεχομένου για τη δημιουργία και ηλεκτρονική διανομή ψηφιοποιημένων αγαθών. Στόχος της δράσης είναι οι επιχειρήσεις να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της παρούσας οικονομικής ύφεσης καθώς και τις αλλαγές συμπεριφοράς και αναγκών εξαιτίας αυτής. Στο πλαίσιο αυτό, αποσκοπεί στην εξάσφάλιση προϋποθέσεων για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό ψηφιοποίησης περιεχομένου και ηλεκτρονικής διάθεσης υλικού από πολλαπλά κανάλια, στην εξασφάλιση συνθηκών δημιουργίας ψηφιακών υπηρεσιών ευρυζωνικού περιεχομένου και στην παροχή δυνατότητας βελτίωσης της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων αναφορικά με το περιεχόμενο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ και αφορά στο σύνολο των γεωγραφικών περιοχών της χώρας.

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν για μία τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση, έχουν μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμης Εταιρείας, Ετερόρρυθμης Εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης, ο  υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας τους ανήκει στις επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες (εκτυπώσεις, εκδόσεις, παραγωγή on line περιεχομένου, παραγωγή ταινιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων κ.α.), απασχολούν κατά την τελευταία χρήση κατ' ελάχιστο έναν εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, και λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ τις προβεπόμενες άδειες.

Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν ψηφιοποίηση περιεχομένου,  επεξεργασία, τεκμηρίωση, εμπλουτισμό, διαχείριση, μετατροπή και διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου σε πολλαπλά κανάλια, προβολή και προώθηση του ψηφιακού περιεχομένου μέσω διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση του ευρυζωνικού περιεχομένου.

Το ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται σε 50% και τα ανώτατα όρια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού έως 100.000 € για τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσειςέως 160.000 € για τις Μικρές, έως 300.000 € για τις Μεσαίες και έως 400.000 € για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις. Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης, ενώ για την διαμόρφωσή του λαμβάνεται υπόψη ο κανόνας De Minimis.

Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση Digi-Content θα διαρκέσει από την 6η Δεκεμβρίου 2010 έως την 14η Ιανουαρίου 2011.


{aicontactsafelink text=Αν επιθυμείτε επιπρόσθετο ενημερωτικό υλικό και ενημέρωση κάντε click!|pf=1|aics_subject=DIGICONTENT}

LET'S TALK FRANCHISE