Η δράση Digi-Retail αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων από επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, με στόχο να αξιοποιήσουν νέα τεχνολογικά εργαλεία, να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης ως προς την συμπεριφορά των καταναλωτών και τελικά να εξασφαλίσουν την μείωση του λειτουργικού τους κόστους μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής, την βελτίωση των διαδικασιών πωλήσεων μέσω προσωποποιημένης προσέγγισης των πελατών, την δυνατότητα διαφοροποίησης του παρεχόμενου προϊόντος και συνθήκες εξωστρεφούς ανάπτυξης.

Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ και αφορά στο σύνολο των γεωγραφικών περιοχών της χώρας.

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν για μία τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση, έχουν μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμης Εταιρείας, Ετερόρρυθμης Εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης, ο  υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας τους ανήκει στο Λιανικό Εμπόριο και λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ τις προβεπόμενες άδειες.

Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν δαπάνες για αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και δαπάνες που αποσκοπούν στην εξωστρέφεια, την προώθηση και την διεύρυνση του κύκλου εργασιών με χρήση αντίστοιχων τεχνολογιών.

Το ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται σε 60% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, σε 50% για τις Μεσαίες και σε 40% για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 5.000 € έως 20.000 € για τις επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό, ενώ για τις υπόλοιπες το κατώτατο όριο έντοπίζεται στις 10.000 € και φθάνει σε 80.000 € για τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, έως 150.000 € για τις Μικρές Επιχειρήσεις, έως 300.000 € για τις Μεσαίες και έως 500.000 € για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις. Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης, ενώ για την διαμόρφωσή του λαμβάνεται υπόψη ο κανόνας De Minimis.

Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση Digi-Retail θα διαρκέσει από την 14η Ιανουαρίου 2011 έως την 15η Φεβρουαρίου 2011.


{aicontactsafelink text=Αν επιθυμείτε επιπρόσθετο ενημερωτικό υλικό και ενημέρωση κάντε click!|pf=1|aics_subject=Digi-Retail}

LET'S TALK FRANCHISE