Σημαντικές αλλαγές φέρνει το κείμενο του νέου νόμου για την «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» που τέθηκε σε διαβούλευση έως την 24/12/2010, από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι:

 • Διευρύνονται σημαντικά οι δραστηριότητες της ελληνικής οικονομίας που υπάγονται στις διατάξεις του, ιδιαίτερα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Μένουν εκτός των διατάξεων του νόμου τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.
 • Οι φοροαπαλλαγές και τα χαμηλότοκα δάνεια υπερτερούν ως μορφή κινήτρων από τις άμεσες ενισχύσεις, ενώ εισάγονται ποσοτικοί περιορισμοί σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο 3299/04. Τα κίνητρα ενίσχυσης κεφαλαίου και επιδότησης leasing περιορίζονται στα επενδυτικά σχέδια τεχνολογικής ανάπτυξης και περιφερειακής συνοχής, ενώ για τα επενδυτικά σχέδια γενικής επιχειρηματικότητας και τα πολυετή επενδυτικά σχέδια προβλέπεται μόνο η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.
 • Κατά τον ετήσιο προγραμματισμό θα προσδιορίζεται ο συνολικός προϋπολογισμός ενίσχυσης ανά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων και ανά περιφέρεια. Οι φοροαπαλλαγές δεν θα είναι απεριόριστες όπως ίσχυε στο νόμο 3299/04, αλλά τριπλάσιες από το σύνολο των υπολοίπων ενισχύσεων, ενώ θα ισχύουν για 6 ή 8 έτη αντί των 10 ετών του νόμου 3299/04.
 • Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται 2 φορές το έτος και, αφού αξιολογηθούν με αντικειμενικά κριτήρια, θα κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά και θα εγκρίνονται μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
 • Τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται από 15% έως 50% ακολουθώντας το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.
 • Διπλασιάζονται τα ελάχιστα όρια επένδυσης ανά μέγεθος επιχειρήσεων.
 • Εισάγονται νέες ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων όπως Επιχειρηματικότητας των Νέων, Μεγάλων Επενδυτικών σχεδίων και Επενδυτικών Σχεδίων Συνέργειας και Δικτύωσης. Για τις κατηγορίες αυτές προβλέπεται ειδικό καθεστώς ενίσχυσης το οποίο θα εξειδικευτεί με υπουργικές αποφάσεις.
 • Για τα επενδυτικά σχέδια επιχειρηματικότητας των νέων (έως 39 ετών) προβλέπεται και η ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης για τα πρώτα 5 έτη της λειτουργίας της νέας επιχείρησης.


Πιο συγκεκριμένα:
Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται από το δημόσιο, έχουν τη νομική μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού και τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες ανά παραγωγικό τομέα και κλάδο είναι:

 • Αγροτικός τομέας (Γεωργία, κτηνοτροφία, Αλιεία και Δασοκομία).
 • Ορυχεία και Λατομεία (εξαιρείται η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη).
 • Μεταποιητικός τομέας (Εξαιρούνται οι τομείς της χαλυβουργίας, των συνθετικών ινών και της βιομηχανίας άνθρακα. Επίσης εξαιρείται η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά συστήματα).
 • Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες απολύμανσης.
 • Μεταφορά και αποθήκευση (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα).
 • Τουριστικός τομέας (μόνο ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4*. Εξαιρούνται τα λοιπά καταλύματα και οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και παροχής ποτών).
 • Από τον κατασκευαστικό τομέα μόνο η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές.
 • Τομέας παροχής υπηρεσιών όπου για πρώτη φορά είναι επιλέξιμοι οι παρακάτω κλάδοι:
  • Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις.
  • Εκδοτικές δραστηριότητες.
  • Τηλεπικοινωνίες.
  • Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσιών πληροφορίας.
  • Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.
  • Aλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (ειδικευμένου σχεδίου, φωτογραφικές ).
  • Δραστηριότητες απασχόλησης.
  • Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων.
  • Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους.
  • Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.
  • Επενδύσεις τουρισμού υγείας, κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, μονάδων παροχής στέγης αυτόνομης διαβίωσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
  • Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος (Γηροκομεία ).
  • Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες.
  • Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης.


Δεν είναι επιλέξιμοι οι τομείς των κατασκευών, του εμπορίου, της εκπαίδευσης και την υγείας.

Τα ποσοστά των ενισχύσεων κυμαίνονται από 15% έως 50%, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης. Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις, 300.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και 200.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε:

 • Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Αϋλες δαπάνες και δαπάνες αμοιβών συμβούλων


Τα είδη της ενίσχυσης είναι:

 • Επιχορήγηση κεφαλαίου
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Φορολογική απαλλαγή


Όλες οι ανωτέρω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, μέχρι του ανωτάτου ορίου ενίσχυσης ανά περίπτωση.

Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να χρηματοδοτούνται με δάνεια χαμηλού κόστους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Στην περίπτωση αυτή το όφελος από την ανωτέρω χρηματοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου και Οκτωβρίου, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται οποτεδήποτε. Με βάση τη βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης καταρτίζονται Πίνακες κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά τα αξιολογούμενα επενδυτικά σχέδια, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία αξιολογούνται αυτοτελώς. Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, οι Πίνακες καταρτίζονται κατά Περιφέρεια. Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια μέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων. Καθώς η έγκριση πλέον των προτάσεων, εξαρτάται από τη συγκριτική βαθμολογία αυτών σε σχέση με τις υπόλοιπες προτάσεις, καθίσταται ιδιαίτερη κρίσιμη και σημαντική η επιλογή του κατάλληλου και εξειδικευμένου συμβούλου για την άρτια σύνταξη και υποβολή του φακέλου της αίτησης.

LET'S TALK FRANCHISE