Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, κατασκευών, υπηρεσιών και χοντρικού εμπορίου. Οι επιχειρήσεις του κλάδου που επιθυμούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις με ορίζοντα τριετίας, έχουν μια μοναδική ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν έως 50%, για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας (προώθηση, εκθέσεις, πιστοποιήσεις, βελτίωση εικόνας προϊόντος κλπ.).

Ποιοι ενισχύονται:
 • Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μία τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, με ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ πριν από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.
 • Υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις με ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ πριν από την 1/1/2008.
 • Επιπλέον πρέπει να έχουν την μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές, με βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας, να μην είναι προβληματικές, να έχουν τις νόμιμες άδειες λειτουργίας και να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑ.

Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:
 • Η αύξηση της εξωστρέφειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Η τόνωση της επιχειρηματικότητας και των συνεργασιών των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
 • Η αύξηση της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους με το εξωτερικό τους περιβάλλον.
 • Ο αναπροσανατολισμός της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητάς τους, μέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών.
 • Η υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον.

Επιλέξιμες δαπάνες:
Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, έχει κατά κατηγορία δαπάνης τους παρακάτω περιορισμούς, σε ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού:
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός : Δαπάνες οι οποίες αφορούν μόνο τα τελικά στάδια της παραγωγής (έως 50%).
 • Δαπάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών (έως 40%).
 • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας (έως 100%).
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής και προώθησης σε αγορές - στόχους (έως 100%).
 • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (έως 40% και έως 50.000 ευρώ).
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (έως 50%).
 • Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (έως 10%).

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Είδος ενίσχυσης - προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 30.000 έως 2.500.000 €, αρκεί να μην υπερβαίνει το 50% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κλιμακώνεται από 40% μέχρι 50% ως εξής:
 1. Μεμονωμένες Μικρές ή Μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς της Μεταποίησης, Κατασκευών ή Υπηρεσιών: 45%
 2. Μικρές ή Μεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα του Εμπορίου σε συνεργασία με μία τουλάχιστον επιχείρηση της περίπτωσης Α: 45% - 50%.
 3. Μεγάλες επιχειρήσεις στους τομείς της Μεταποίησης, Κατασκευών ή Υπηρεσιών σε συνεργασία με δύο τουλάχιστον επιχειρήσεις της περίπτωσης Α: 40% για τις μεγάλες και 45% - 50% για τις ΜΜΕ.
 4. Συνεργασία τουλάχιστον 3 επιχειρήσεων της περίπτωσης Α: 45% - 50%.

Η ίδια συμμετοχή θα είναι τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού.
LET'S TALK FRANCHISE