ΕΣΠΑ 2021 - 2027

Σε επενδύσεις στους τομείς της Τεχνολογίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των δικτύων, της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της πρόσβασης στην απασχόληση των ανέργων, ιδίως των νέων, και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων, κ.ά. εστιάζει το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027.

Στο πλαίσιο του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού για την περίοδο 2021 – 2027, εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η 1η Εγκύκλιος που αποτελεί την εκκίνηση του επίσημου διαλόγου για το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 στο πλαίσιο του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2021-2027 και των Προγραμμάτων του.

Η πρώτη Εγκύκλιος, που καταρτίστηκε από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του Υπουργείου, απευθύνεται στους Φορείς Σχεδιασμού των Υπουργείων και των Περιφερειών καθώς και τους Κοινωνικοοικονομικούς εταίρους.

Στόχος της είναι να συμβάλλει ο κάθε φορέας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και το πεδίο δράσης του στη διαμόρφωση των εθνικών κατευθύνσεων πολιτικής με γνώμονα την οικονομία, το ευρύτερο αναπτυξιακό περιβάλλον της χώρας και τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Στην Εγκύκλιο αποτυπώνεται η εικόνα του ύψους των πόρων και του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα με βάση την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι κατά το διάστημα εκπόνησης της μια σειρά θεμάτων βρίσκονταν και εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Τα κεφάλαια που διατίθεται στην Ελλάδα, είναι 19,2 δισ. ευρώ από 17,8 δισ. ευρώ (τιμές 2018) που ήταν την περίοδο 2014-2020, ενώ για πρώτη φορά η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει μαζί με την πρόταση του συνολικού προϋπολογισμού της Ε.Ε., τόσο την κατανομή πόρων ανά κράτος μέλος όσο και διακριτή μεθοδολογία κατανομής των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) στα κράτη μέλη.

Τι προβλέπει το υπό διαπραγμάτευση πλαίσιο της ΕΕ:

Στη νέα προγραμματική περίοδο έμφαση δίνεται σε πέντε στόχους πολιτικής:

 • Μια εξυπνότερη Ευρώπη — καινοτόμος και έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός.

 • Μια πιο «πράσινη» Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

 • Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη — κινητικότητα και περιφερειακές διασυνδέσεις ΤΠΕ.

 • Μια πιο κοινωνική Ευρώπη — υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

 • Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της -βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών χάρη σε τοπικές πρωτοβουλίες.

Η πολιτική συνοχής εξακολουθεί να επενδύει σε όλες τις Περιφέρειες, λαμβάνοντας πάντα ως βάση τις 3 κατηγορίες. Οι κατηγορίες Περιφερειών που διαμορφώνονται είναι:

 • Λιγότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ <75% του μέσου ευρωπαϊκού όρου),

 • Περιφέρειες σε μετάβαση (κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 75% και 100%) και

 • Περισσότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ > 100%).

Η πρόταση της Ε.Ε. σχετικά με την πολιτική Συνοχής περιλαμβάνει ενιαίο Κανονισμό Κοινών Διατάξεων (ΚΔΔ) που διέπει την εφαρμογή των ακολούθων Ταμείων: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑλ) και για πρώτη φορά το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Ταμείο Διαχείρισης Συνόρων και Θεωρήσεων.

Πώς θα μοιραστούν τα χρήματα στις ελληνικές περιφέρειες

Με βάση την κατηγοριοποίηση στην Ελλάδα οι Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου συμπεριλαμβάνονται στις Περιφέρειες σε μετάβαση, ενώ οι 11 υπόλοιπες στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες.

Αντίστοιχα, τα ποσοστά συγχρηματοδότησης ανάλογα με την κατηγορία των περιφερειών (εξαίρεση τα προγράμματα Interreg) διαμορφώνονται σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής κατ’ ανώτατο όριο σε:

 • 70% για λιγότερο ανεπτυγμένες

 • 55% για περιφέρειες σε μετάβαση

 • 40% για περισσότερο ανεπτυγμένες

 • Ειδικά για τους άξονες Κοινωνικής καινοτομίας του ΕΚΤ+ το ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι 95%

 • Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για το Ταμείο Συνοχής στο επίπεδο κάθε προτεραιότητας δεν είναι υψηλότερο από 70%.

 • Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τα προγράμματα Interreg δεν πρέπει να είναι υψηλότερο από 70%.

 • Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ ονόματός της μπορούν να χρηματοδοτούνται με ποσοστό 100%.

Η άμεση διασύνδεση της Πολίτικης της Συνοχής με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποτελεί βασική πρόταση της Επιτροπής στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η διασύνδεση αυτή με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί μέσω των ειδικών συστάσεων ανά Κ-Μ (Country Specific Recommendations).

Η θεματική συγκέντρωση παραμένει ως υποχρέωση τόσο στο ΕΤΠΑ όσο και στο ΕΚΤ+ άλλα με αλλαγές σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο. Στο ΕΤΠΑ, άφορα τους Στόχους Πολιτικής 1 και 2, εξυπνότερη και πράσινη Ευρώπη. Για τα κράτη μέλη με κατά κεφαλή ΑΕΠ κάτω από το 75%, όπως η Ελλάδα, προβλέπεται ότι:

 • τουλάχιστον το 35% των πόρων του ΕΤΠΑ να διατεθεί στο Στόχο Πολιτικής 1 και

 • τουλάχιστον το 30% των πόρων του ΕΤΠΑ να διατεθεί στο Στόχο Πολιτικής 2.

Επιπλέον, το 6% των πόρων του ΕΤΠΑ θα διατεθεί για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Στο ΕΚΤ+ αντίστοιχα, στον προϋπολογισμό που αναλογεί στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης θα πρέπει να διατεθεί:

 • τουλάχιστον το 25% για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης (μειονεκτούσες ομάδες, οι οικονομικά μη ενεργοί και οι μακροχρόνια άνεργοι, κ.ά),

 • τουλάχιστον το 4% για την καταπολέμηση της υλικής στέρησης, με στόχο την προώθηση των προτεραιοτήτων και των δραστηριοτήτων του σημερινού ΤΕΒΑ (στήριξη των άπορων).

 • τουλάχιστον το 10% για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων στα κράτη μέλη με ποσοστό νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΑΚ), όπως στην Ελλάδα.

Για το σύνολο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει επιπλέον η δέσμευση ότι το 25% των πόρων να διατεθεί για δράσεις κλιματικής αλλαγής.

Στην πρόταση των Κανονισμών της Ε. Επιτροπής τίθενται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη συγχρηματοδότηση των έργων υπό τον όρο «αναγκαίοι όροι” (enabling conditions). Οι αναγκαίοι όροι της νέας προγραμματικής περιόδου, όπως και οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, αφορούν κατ΄ ουσία το απαραίτητο πλαίσιο (θεσμικό ή στρατηγικό) σύμφωνα με το οποίο θα υλοποιούνται οι αντίστοιχες δράσεις.

Η κρίσιμη διαφορά των αναγκαίων όρων σε σχέση με τις αιρεσιμότητες της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 είναι ότι θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί με την έγκριση του κάθε Προγράμματος, προκειμένου απρόσκοπτα να πραγματοποιείται η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. Για την πληρωμή δηλαδή των έργων ανά τομέα, θα πρέπει να έχουν πρώτα εκπληρωθεί όλες οι απαιτήσεις των κριτηρίων ανά αναγκαίο ορό και ειδικό στόχο στον οποίο αντιστοιχεί.

Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη, ότι η εκπλήρωση των αναγκαίων όρων πρέπει να διασφαλίζεται και καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου και θα τελεί, σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής, υπό την παρακολούθηση της Ε. Επιτροπής.