ΕΣΠΑ

Ξεκινάει σύντομα η δράση του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η δράση αφορά στη στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στην παραγωγική τους διαδικασία. Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν σε:

Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως:

  • Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού.

  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού.

  • Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος.

  • Εξοπλισμός πληροφορικής (hardware).

  • Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)

  • Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Απευθύνεται σε υφιστάμενες και νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση. Περίοδος υποβολής από 11/7/2019 έως 1/11/2019, με προυπολογισμό 4 εκατομμυρίων ευρώ.

ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ; (x)
1000 χαρακτήρες αριστερά
No Internet Connection