ΣΒΕ

Υπόμνημα με «θέσεις και προτάσεις» με τα απαραίτητα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν την «επόμενη μέρα» για την επαναφορά της παραγωγικής βάσης της χώρας στο επίκεντρο των αναπτυξιακών πολιτικών κατέθεσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Βασικό ζητούμενο για το ΣΒΕ είναι «η μεταποιητική δραστηριότητα να τεθεί σε προτεραιότητα ενίσχυσης, ούτως ώστε η χώρα μας να συντονισθεί με την παγκόσμια εμπειρία, η οποία μας οδηγεί αναντίρρητα σε ανάπτυξη της παραγωγικής μας βάσης, ούτως ώστε η Ελλάδα να βιώνει ηπιότερες αρνητικές επιπτώσεις από τις σημερινές, εφόσον ξανασυμβεί παρόμοιας έκτασης κρίση».

Συγκεκριμένα ο ΣΒΕ προτείνει:

  • Ενίσχυση ρευστότητας
  • Διατήρηση θέσεων εργασίας - Πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών
  • Πληρωμή των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς το κράτος
  • Εξορθολογισμός και προσαρμογή του μέτρου «Αναστολής Σύμβασης Εργασίας»
  • Θεσμοθέτηση της ευελιξίας του ωραρίου εργασίας
  • Ειδική μέριμνα για την αναλογική στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων
  • Επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω επενδύσεων
  • Επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων της βιομηχανίας

Στο πλαίσιο αυτό, βασικό ζήτημα για το ΣΒΕ είναι η θεσμοθέτηση συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής με στόχους όπως η μεταποίηση ως το 2022 να εισφέρει περισσότερο από το 10% στη δημιουργία ΑΕΠ για τη χώρα μας, και, να ασκηθεί έμμεση κλαδική βιομηχανική πολιτική, κατά το πρότυπο άλλων χωρών της ΕΕ, στην οποία προτεραιότητα ενίσχυσης θα έχουν δυναμικοί και εξωστρεφείς κλάδοι της μεταποίησης, οι οποίοι παράγουν και διαθέτουν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Σε κάθε περίπτωση, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος προτείνει να υπάρξει ρεαλιστική στρατηγική, συνεκτικό σχέδιο και τα απαραίτητα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής πολιτικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, που αφενός θα καταφέρουν να την ενισχύσουν με τρόπο έμπρακτο και αφετέρου θα συμβάλλουν καταλυτικά στη μεγέθυνσή της. Έτσι, η χώρα μας θα αποκτήσει αρκετή θωράκιση για την αντιμετώπιση παρόμοιων κρίσεων όπως αυτή που ζούμε σήμερα.

No Internet Connection