ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Αναφορικά με το πρόστιμο των €30.000 ευρώ που επιβλήθηκε στην εταιρεία μας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με την υπ’ αριθμ. 823/2023 απόφαση αυτής και αφορά στην εκπρόθεσμη κατά 33 ημέρες γνωστοποίηση της απόκτησης του αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία μας της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε. θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το πρόστιμο που επιβλήθηκε είναι το ελάχιστο προβλεπόμενο στο άρθρο 6 του Ν. 3959/2011 καθόσον πρόκειται για μία τυπική αβλεψία ήσσονος σημασίας δοθέντος ότι αφενός η καθυστέρηση διήρκησε μόλις 33 ημέρες μεσούντος του μηνός Αυγούστου 2023 κατά τον οποίο ήταν ιδιαίτερα δυσχερές έως αδύνατο να ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος οικονομικός και νομικός έλεγχος, αφετέρου η εταιρεία μας τελούσε υπό την εύλογη και εδραία πεποίθηση ότι στο από 27/07/2022 προσύμφωνο περιλαμβάνονταν όροι και διαδικασίες (νομικός και οικονομικός έλεγχος) που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ενδεχομένως σε ανατροπή της συμφωνίας και υπαναχώρηση, γεγονός που συνιστούσε ρήτρα δυνητικής μη πραγματοποίησης της συγκέντρωσης. Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι όπως κρίθηκε και από την ίδια την Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπιστώθηκε η μη συνδρομή δόλου ή σοβαρής αμέλειας στο πρόσωπο της εταιρείας μας, η οποία σε κάθε περίπτωση συνεργάστηκε άψογα με την Επιτροπή́ και ανταποκρίθηκε άμεσα σε κάθε αίτημα παροχής στοιχείων.Θέλω να ενημερωθώ αναλυτικά