FwhiteRoboto

Ανακαλύψτε μια νέα ανατρεπτική στρατηγική ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του franchising, απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας και κατακτείστε την αγορά!

  • Last Modified: Τρίτη 24 Απριλίου 2018.

FB1  PArat

Διαδικασία κατοχύρωσης ημεδαπών σημάτων

ΣΗΜΑ θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του. Ως σήμα θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού. Σήματα που δεν πληρούν τους όρους του Ν. 2239/1994 δε γίνονται δεκτά (π.χ. δεν γίνονται δεκτά σήματα που είτε στερούνται διακριτικού χαρακτήρα, είτε συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις, που είναι δηλωτικές του είδους, της ποιότητας, των ιδιοτήτων, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής, είτε συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που έχουν καταστεί συνήθη στην καθομιλουμένη ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική των συναλλαγών, είτε αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη, είτε μπορούν να παραπλανήσουν το κοινό).

Διαβάστε περισσότερα: Διαδικασία κατοχύρωσης ημεδαπών σημάτων

Comment (0) Hits: 3977

Licensing vs Franchising

Κατά τα γενόμενα μέχρι σήμερα δεκτά από θεωρία και νομολογία, ως franchising νοείται η συμφωνία με την οποία μία επιχείρηση (δικαιοπάροχος) παραχωρεί σε μια άλλη επιχείρηση (δικαιοδόχο), έναντι οικονομικού ανταλλάγματος το δικαίωμα εκμετάλλευσης υλικών ή/και άυλων προϊόντων ή/και υπηρεσιών με σκοπό την πώλησή τους σε τελικούς καταναλωτές από τον δικαιοδόχο, αλλά και με την πρόσθετη υποχρέωση του δικαιοπαρόχου για εξασφάλιση συνεχούς εμπορικής ή/και τεχνικής βοήθειας προς τον δικαιοδόχο.

Από την άλλη, ως licensing νοείται η συμβατική μέθοδος που χρησιμοποιείται διεθνώς για την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία συνίσταται στη μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης αυτής σε τρίτους, χωρίς τη μεταβίβαση δικαιώματος κυριότητας επ'αυτής.

Διαβάστε περισσότερα: Licensing vs Franchising

Comment (0) Hits: 4664

Αθέμιτος ανταγωνισμός

Ο ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΥΣΗ/ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISING

Το τέλος κάθε σύμβασης είναι αυτονόητη συνέπειά της και άλλοτε επέρχεται ομαλά (π.χ. με λήξη του χρόνου ισχύος, με συμφωνία των μερών κλπ) οπότε ομιλούμε για λύση της σύμβασης, άλλοτε δε ανώμαλα (π.χ. με καταγγελία), οπότε ομιλούμε για λήξη της σύμβασης.

Διαβάστε περισσότερα: Αθέμιτος ανταγωνισμός

Comment (0) Hits: 2908

Αποκλειστικοί Προμηθευτές

Είναι συνήθης σχεδόν σε κάθε συμφωνία δικαιόχρησης, η ρήτρα με την οποία ο Δικαιοπάροχος επιβάλλει στους Δικαιοδόχους του να προμηθεύονται τα προϊόντα του Συστήματος, κατ' αποκλειστικότητα ή σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα, είτε απευθείας από τον ίδιο είτε από υποδεικνυόμενους από αυτόν προμηθευτές.

Διαβάστε περισσότερα: Αποκλειστικοί Προμηθευτές

Comment (0) Hits: 2801

Ανεξαρτησία δικαιοδόχων

Όπως είναι γνωστό, τα συμβαλλόμενα μέρη στη σχέση και σύμβαση franchising διατηρούν κατά πάντα χρόνο τη νομική ανεξαρτησία τους. Έτσι, παρόλο που γίνεται γενικά αποδεκτό ότι η σύμβαση δικαιόχρησης είναι σύμβαση προσχωρήσεως του ασθενέστερου μέρους, ήτοι του δικαιοδόχου, σε μια σχέση της οποίας οι κανόνες και βασικές αρχές διαμορφώνονται και υπαγορεύονται από το ισχυρότερο μέρος, ήτοι τον δικαιοπάροχο, ωστόσο ο δικαιοδόχος είναι ένας ανεξάρτητος έμπορος, ο οποίος διοικεί την επιχείρησή του με ίδιο κίνδυνο και για δικό του λογαριασμό.

Διαβάστε περισσότερα: Ανεξαρτησία δικαιοδόχων

Comment (0) Hits: 2558

Ενημερωθειτε πριν αποφασισετε!

Διαθέτουμε την πληρέστερη και πλέον αξιόπιστη βάση γνώσης για το franchising, με άρθρα αναφοράς, έρευνες, συμβουλές, νομικά θέματα, με την έγκυρη υποστήριξη του Νο1 περιοδικού για το franchise και του Παρατηρητηρίου Franchise.

Fields marked with * are required
NEED HELP? (x)
1000 χαρακτήρες αριστερά
ΔΩΡΕΑΝ Ε-ΒΟΟΚ
1000 χαρακτήρες αριστερά