ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΩΝ

FRANCHISE CHECKLIST

 

Η ανάγκη για την κοινή αποδοχή ενός προτύπου με σκοπό την ενίσχυση των αποδόσεων της Ελληνικής Δικαιοπαρόχου Επιχείρησης, με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας μέσω της αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής καλών πρακτικών και πρότυπων συστημάτων διοίκησης, έχει τεθεί πολλές φορές από τους γράφοντες. Πριν, δε, από περίπου 10 έτη δημοσίευσαν ένα σχέδιο Προτύπου – Αναφοράς, το οποίο έχει ήδη εφαρμοσθεί σε αρκετές δεκάδες δικτύων. Στο ανά χείρας άρθρο επιχειρείται να δωθεί ένα πλαίσιο αυτοαξιολόγησης της τρέχουσας οργανωτικής κατάστασης της εκάστοτε Δικαιοπαρόχου.

 

Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί ευθύνη της ίδιας της Διοίκησης της δικαιοπαρόχου και έχει ως αποτέλεσμα την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ωριμότητας των προσεγγίσεων και συστημάτων διαχείρισης που ακολουθεί. Κατ’ αυτόν τον τρόπο καθοδηγεί τη μητρική εταιρεία αναφορικά με την ενδεδειγμένη κατανομή των πόρων της και την εστίαση των προσπαθειών της για βελτίωση. Παράλληλα, η αυτοαξιολόγηση αποτελεί, από μόνη της, ένα ικανό εργαλείο μέτρησης της  επίδοσης και της προόδου του εκάστοτε δικτύου. Το κατωτέρω κείμενο αναφοράς έχει βασισθεί στο διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, καθώς:

>        είναι απλό στην κατανόηση, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις,

>        είναι εύκολο στην χρήση,

>        έχει ελάχιστη επίπτωση στην χρήση πόρων της διοίκησης,

>        διευκολύνει την ωρίμανση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας προς την κατεύθυνση της αέναης βελτίωσης,

>        παρέχει διαχρονική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της ωριμότητας της επιχείρησης.

 

Το Ερωτηματολόγιο υποστηρίζει την αξιολόγηση της επιχείρησης για τη μετά την πιστοποίηση ή την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης εποχή και αφορά στην  ικανοποίηση των ελαχίστων απαιτήσεων. Η βαθμολόγηση της κάθε ερώτησης εξαρτάται από την ωρίμανση των ενεργειών που σχετίζονται με το συγκεκριμένο ερώτημα και κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες:

Κατηγορία Ι               Δεν έχει ξεκινήσει

Κατηγορά ΙΙ                Έχει μόλις ξεκινήσει ή εφαρμόζεται σποραδικά

Κατηγορία ΙΙΙ              Εφαρμόζεται συστηματικά

Κατηγορία ΙV                         Εφαρμόζεται πλήρως, αξιολογείται και αναθεωρείται

Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας αθροίστε το σύνολο των επιλογών ανά Κατηγορία και πολλαπλασιάστε το καθένα από τα τέσσερα υποσύνολα με τον αντίστοιχο Πολλαπλασιαστή. Διαιρέστε το άθροισμα με το 30 και λαμβάνετε την συνολική βαθμολογία με άριστα το 100!

 

Πολλαπλασιαστής

Κατηγορία Ι               0

Κατηγορά ΙΙ                33

Κατηγορία ΙΙΙ              66

Κατηγορία ΙV                         100

                                                                                               

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

CHECKPOINT 01

Η μητρική εταιρεία μέχρι σήμερα, έχει εφαρμόσει, έχει τεκμηριώσει και διατηρεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ-EN-ISO 9001:2000, το οποίο να αφορά το δίκτυο των δικαιοδόχων της;

 

CHECKPOINT 02

Η Διοίκηση της Δικαιοπαρόχου έχει ορίσει και τεκμηριώσει την πολιτική και τους στόχους της ποιότητας καθώς και τους τρόπους διάχυσής τους στο δίκτυο των δικαιοδόχων της;

 

CHECKPOINT 03

Η Διοίκηση της Δικαιοπαρόχου ανασκοπεί σε τακτά προγραμματισμένα διαστήματα το σύστημα διαχείρισης ποιότητας;

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

CHECKPOINT 04

Η Διοίκηση της Δικαιοπαρόχου προσδιορίζει, τεκμηριώνει και γνωστοποιεί τις λειτουργίες και τις υπευθυνότητες των στελεχών και δικαιοδόχων της τόσο εντός της κεντρικής διοίκησης, όσο και στο δίκτυό της;

 

CHECKPOINT 05

Εφαρμόζονται κατάλληλες μέθοδοι εσωτερικής επικοινωνίας εντός του δικτύου; Αξιολογείται η αποδοτικότητά τους;

 

CHECKPOINT 06

Έχουν προσδιοριστεί, υποστηρίζονται και αξιολογούνται οι ικανότητες και οι απαιτήσεις εκπαίδευσης του προσωπικού, τόσο της κεντρικής εταιρείας, όσο και των δικαιοδόχων;

 

CHECKPOINT 07

Προσδιορίζει και διαχειρίζεται κατάλληλα η Δικαιοδόχος το περιβάλλον εργασίας προκειμένου να προωθεί την ευαισθητοποίηση, ικανοποίηση και βελτίωση του προσωπικού της;

 

CHECKPOINT 08

Εφαρμόζει η Δικαιοπάροχος συστήματα για την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού;

 

ΥΠΟΔΟΜΗ - ΠΟΡΟΙ

CHECKPOINT 09

Η Δικαιοπάροχος προσδιορίζει και διασφαλίζει την υποδομή και τους αναγκαίους πόρους για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της;

 

CHECKPOINT 10

Εφαρμόζει η Δικαιοπάροχος συστήματα για την διαχείριση της πληροφορίας;

 

CHECKPOINT 11

Εφαρμόζει η Δικαιοπάροχος συστήματα για την περιβαλλοντική διαχείριση;

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

 

CHECKPOINT 12

Εφαρμόζει η Δικαιοπάροχος μεθόδους και μηχανισμούς αποτελεσματικής και σταθερής επικοινωνίας με τους πελάτες;

 

CHECKPOINT 13

Εφαρμόζει η Δικαιοπάροχος μέθοδο ή σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των προσδοκιών και /ή των απαιτήσεων των πελατών και της αγοράς;

 

ΣΧΕΣΕΙΣ  ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

CHECKPOINT 14

Διαθέτει η Δικαιοπάροχος σύστημα επιλογής, αξιολόγησης και επαναξιολόγησης των προμηθευτών/ συνεργατών της;

 

CHECKPOINT 15

Έχει δημιουργήσει η Δικαιοπάροχος Αρχείο Εγκεκριμένων Προμηθευτών με στόχο να αξιοποιεί και να προτείνει στο δίκτυό της τους καλύτερους προμηθευτές και συνεργάτες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη διαθεσιμότητα και την καλύτερη σχέση ποιότητας προς τιμή;

 

CHECKPOINT 16

Συγκαταλέγονται στο Αρχείο Εγκεκριμένων Προμηθευτών, εξειδικευμένοι συνεργάτες, όπως αρχιτέκτονες, κατασκευαστές, διαφημιστικές, δικηγόροι, οικονομοτεχνικοί σύμβουλοι, κ.α;

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

CHECKPOINT 17

Έχει ορίσει η Δικαιοπάροχος τις κρίσιμες διεργασίες της και την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών καθώς και την εξουσιοδότηση για τον χειρισμό τους;

 

CHECKPOINT 18

Υπάρχει προγραμματισμός και έλεγχος του σχεδιασμού και ανάπτυξης του προϊόντος; Πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η ανασκόπηση, η αναθεώρηση, η επαλήθευση και η έγκριση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του προϊόντος;

 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

CHECKPOINT 19

Η Δικαιοπάροχος προγραμματίζει και ελέγχει τα στάδια των διεργασιών παραγωγής των προϊόντων και/ή υπηρεσιών της σύμφωνα με τους σκοπούς, τους πόρους και τις διαδικασίες της;

 

CHECKPOINT 20

Κατά το στάδιο της διαδικασίας παραγωγής και παράδοσης, προσδιορίζεται, διαχειρίζεται, αποθηκεύεται και προστατεύεται κατάλληλα το προϊόν;

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

CHECKPOINT 21

Ελέγχει η Δικαιοπάροχος τα όργανα και τις συσκευές μέτρησης, αν διαθέτει τέτοια;

 

CHECKPOINT 22

Ελέγχει η Δικαιοπάροχος την αξιοπιστία των προγραμμάτων πληροφορικής όταν χρησιμοποιούνται για να μετρούν είτε τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων, είτε αποδόσεις των δικαιοδόχων;

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

CHECKPOINT 23

Εφαρμόζει η Δικαιοπάροχος κάποια μέθοδο μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης των πελατών;

 

CHECKPOINT 24

Διαθέτει η Δικαιοπάροχος κατάλληλες μεθόδους μέτρησης και αξιολόγησης της λειτουργίας όλων των διαδικασιών της;

 

CHECKPOINT 25

Στην περίπτωση ύπαρξης μη συμμορφούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, διαθέτει η Δικαιοπάροχος μεθόδους προσδιορισμού, ανάλυσης και λήψης αποφάσεων;

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

CHECKPOINT 26

Προκύπτουν προτάσεις βελτίωσης τόσο από στελέχη της μητρικής εταιρείας, όσο και από το δίκτυο;

 

CHECKPOINT 27

Προβαίνει η Δικαιοπάροχος σε διορθωτικές η/και προληπτικές ενέργειες για την πρόληψη και περιορισμό των αιτιών των μη συμμορφώσεων;

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

CHECKPOINT 28

Είναι ευαισθητοποιημένη η Δικαιοπάροχος σχετικά με το περιβάλλον; Εφαρμόζει σχετική κοινοτική νομοθεσία; Υπάρχουν αποτελέσματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος;

 

CHECKPOINT 29

Έχει συμμετάσχει και αξιολογηθεί η Δικαιοπάροχος με σκοπό τη βράβευση ή τη διάκρισή της στο παρελθόν, σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο;

 

CHECKPOINT 30       

Υπάρχουν στοιχεία που τεκμηριώνουν την καινοτομική ικανότητα και δραστηριότητα της Δικαιοπαρόχου;