ΙΣΧΥΡΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

Οι επιχειρήσεις σήμερα, περισσότερο ίσως από ποτέ, δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται εντός ενός περιβάλλοντος σκληρού ανταγωνισμού. Είτε έχουν υιοθετήσει το franchise ως στρατηγική ανάπτυξης, είτε όχι, αναζητούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα τους προσδώσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, διαφοροποίηση και κερδοφορία.

 

Το σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον έχει δημιουργήσει δύσκολες συνθήκες ανταγωνισμού και η «δεξαμενή» της ζήτησης σχεδόν σε κάθε κλάδο έχει τελματώσει, καθώς οι νέες διαφοροποιημένες καταναλωτικές προτάσεις «απουσιάζουν» από την αγορά. Βασικό ζητούμενο αποτελεί η δημιουργία ολοκληρωμένης επιχειρηματικής στρατηγικής που οδηγεί σε κερδοφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη στο μέλλον, στρατηγική που οδηγεί την επιχείρηση μακριά από τους συνωστισμένους οικονομικούς κλάδους και της προσφέρει την δυνατότητα να «παίξει» σε «αδιεκδίκητους» και πολλά υποσχόμενους χώρους.

Τα προνόμια που προσφέρει το franchise στις δικαιοπάροχες εταιρείες διασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να υλοποιήσουν μια νέα ανατρεπτική στρατηγική που προσδίδει αξία τόσο στις ίδιες τις εταιρείες, όσο και στους καταναλωτές, απελευθερώνοντας νέα ζήτηση και καθιστώντας αυτές ικανές να κατακτήσουν την αγορά. Η δυνατότητα εκμετάλλευσης των πόρων των δικαιοδόχων (κεφάλαια και επιχειρηματικό δυναμικό), η ταχύτητα δημιουργίας νέων καταστημάτων, η ικανότητα ταχείας διαφοροποίησης των υφιστάμενων franchised καταστημάτων, η αποκεντρωμένη οργανωτική δομή, η στελέχωση της αλυσίδας από managers με ανήσυχο επιχειρηματικό πνεύμα, η επαφή με τους καταναλωτές μέσω ικανών δικαιοδόχων – στελεχών «πρώτης γραμμής», οι σοβαρές οικονομίες κλίμακος δημιουργούν τις δυνατότητες για μια νέα τολμηρή επιχειρηματική πορεία.

 

******

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν το franchise ως στρατηγική ανάπτυξης και ως υποσύνολο μιας ευρύτερης επιχειρηματικής στρατηγικής με σκοπό την επιτυχία και την βιώσιμη ανάπτυξη έχουν στην διάθεσή τους τις προϋποθέσεις για να απεγκλωβιστούν από τους τετριμμένους κανόνες και τους περιορισμούς της αγοράς.

Για τις κλασικές επιχειρήσεις οι όροι του παιχνιδιού είναι δεδομένοι, τόσο το μέγεθος της ζήτησης, όσο τα χαρακτηριστικά των προϊόντων/ υπηρεσιών. Η μοναδική επιλογή για συνεχή αναπτυξιακή πορεία και κερδοφορία αφορά στην επίτευξη διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών που δημιουργούν εξαιρετική αξία στους καταναλωτές και στη κοινωνία και αναδιαμορφώνουν τους κανόνες και τα κανάλια της ζήτησης.

Οι σύγχρονες αλυσίδες που επιζητούν ένα καλύτερο μέλλον τόσο για τη μητρική εταιρεία, όσο και για τους δικαιοδόχους και τους καταναλωτές επαναπροσδιορίζουν την θέση τους στην αγορά και σχεδιάζουν μια νέα στρατηγική, η υλοποίηση της οποίας είναι σαφέστατα αρκετά δύσκολη, αλλά στηριζόμενοι στα μοναδικά χαρακτηριστικά του franchise είναι πολύ πιο εύκολα εφικτή σε σχέση με την αντίστοιχη προσπάθεια μιας κλασικής εταιρείας.

Η κεντρική προσπάθεια για μια νέα επιτυχημένη και βιώσιμη στρατηγική αφορά στην συμπίεση του συνολικού κόστους και στην ταυτόχρονη αύξηση της αξίας που απολαμβάνει ο καταναλωτής. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που η αγορά θεωρεί δεδομένα και δεν προσθέτουν αξία οφείλουν να ελαττωθούν ή να εξαλειφθούν. Τα χαρακτηριστική που δεν προσφέρει ο ανταγωνισμός και δημιουργούν υπεραξία στον καταναλωτή οφείλουν να τονωθούν και να αποτελέσουν τα «όπλα» της νέας στρατηγικής.

 

ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Καθώς οι δομικές συνθήκες της αγοράς είναι δεδομένες, η κάθε προσπάθεια ανάπτυξης περιορίζεται από καθορισμένα και συγκεκριμένα όρια, που οριοθετούν τη συνολική ζήτηση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι κλασικές στρατηγικές αποβλέπουν σε αύξηση των μεριδίων της αγοράς μέσω της διοχέτευσης καταναλωτών από το ένα κανάλι (ανταγωνισμός) στο άλλο (εταιρεία). Κάθε προσπάθεια διαφοροποίησης βασίζεται στον κατακερματισμό της αγοράς σε target groups και στην αλλαγή της εικόνας της εταιρείας ή των προϊόντων με την βοήθεια του marketing και της διαφήμισης. Οι ουσιαστικά ανεπαίσθητες διαφοροποιήσεις ανακατανέμουν τον περιορισμένο πλούτο και δεν προσδίδουν πραγματική αξία στα προϊόντα και κατ’ επέκταση στους καταναλωτές και στην κοινωνία.

Η πρόκληση του μέλλοντος απαιτεί δέσμευση και συνολική επανατοποθέτηση στην αγορά, απαιτεί επιθετικές στρατηγικές που δημιουργούν το νέο μέλλον. Οι επιχειρήσεις που έχουν εμπιστευθεί το franchise έχουν τις ικανότητες να διακριθούν, καθώς:

>        Διέπονται από την φιλοσοφία του win – win

>        Είναι ευέλικτες

>        Μπορούν να υλοποιήσουν ταχύτατα

>        Έχουν λιτές και αποτελεσματικές οργανωτικές δομές

>        Έχουν «στελέχη» με επιχειρηματικό πνεύμα

>        Οι κεντρικές διοικήσεις δεν απασχολούνται με πλήθος εταιρικών καταστημάτων και έχουν προσανατολισθεί στη βελτίωση του συστήματος και των αποδόσεων

>        Οι κεντρικές διοικήσεις έχουν την γενικότερη αίσθηση της γενικής εικόνας της αλυσίδας και της αγοράς

>        Οι δικαιοδόχοι τροφοδοτούν τον κεντρικό μηχανισμό με πληροφορίες και «αίσθηση» της αγοράς και των τάσεων αυτής, με στοιχεία για τους ανταγωνιστές, καταναλωτές, διαθέσιμα προϊόντα, κ.λπ.

>        Οι Επιχειρηματίες – Δικαιοπάροχοι αναθεωρούν τα όρια της αγοράς όπου δραστηριοποιούνται έχοντας ως μοναδική προτεραιότητά τους τη νέα στρατηγική και δεν απασχολούνται με καθημερινά προβλήματα, καθώς αυτά διαχειρίζονται μέσω του συστήματος που έχει δημιουργήσει το franchise.

>        Οι Επιχειρηματίες – Δικαιοπάροχοι έχουν αίσθηση της γενικής εικόνας του κλάδου τους και δεν σπαταλούν ενέργεια σε επουσιώδεις λεπτομέρειες και ποσοτικά στοιχεία.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και αν αναλογισθούμε ότι κάθε προσπάθεια ανατροπής των καθιερωμένων μέσω αλλαγής, είτε σε κλάδους του εμπορίου, είτε σε κλάδους της παροχής υπηρεσιών, είναι εφικτή και ενδυναμώνεται τα μέγιστα μόνο με την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα, στελεχών μητρικής και δικαιοδόχων, κάθε επιτυχημένη εφαρμογή νέας στρατηγικής οφείλει να διέπεται από ένα συγκροτημένο πλαίσιο:

  1. Ένταξη της αλλαγής στη συνολική επιχειρηματική στρατηγική
  2. Επικοινωνία της αλλαγής σε ολόκληρη την αλυσίδα
  3. Επαναπροσδιορισμός των οργανωτικών δομών
  4. Προσδιορισμός ξεκάθαρης εταιρικής φιλοσοφίας και διάχυση αυτής σε όλη την εταιρεία
  5. Δέσμευση από την διοικητική ομάδα
  6. Πίστη στο Όραμα από όλο το προσωπικό
  7. Δημιουργία και ανάπτυξη νέων ικανοτήτων
  8. Συστήματα παρακολούθησης των στόχων, αναθεώρησης και συνεχής βελτίωσης

 

Κάθε νέα ολοκληρωμένη στρατηγική βασίζεται σε ένα «μίγμα» διαφορετικών στρατηγικών ενεργειών – έργων, που αποβλέπουν στην αύξηση των αποδόσεων, στην συμπίεση του κόστους, στην ενίσχυση των αναπτυξιακών στόχων, και υλοποιούνται μέσω έργων αναδιοργάνωσης, περικοπής εξόδων, εισαγωγής νέων τεχνολογιών, κ.ο.κ. και πετυχαίνουν μόνο μέσω της ορθής διαχείρισης της αλλαγής και της αυξημένης εσωτερικής επικοινωνίας. Οι σύγχρονες αλυσίδες επενδύουν στους ανθρώπους τους, στελέχη και δικαιοδόχους, και έχουν ως πρώτο μέλημά τους καταναλωτές.

 

Η Νέα Στρατηγική απαιτεί Υπέρβαση και Σύστημα, Ικανό Σχεδιασμός και Ταχεία Υλοποίηση.