Η πτώχευση είναι μια «συλλογική διαδικασία», μια διαδικασία δηλαδή, που προβλέπεται σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας επιχειρήσεων. Όταν κηρυχθεί η πτώχευση, οι δανειστές του οφειλέτη δεν μπορούν να ασκήσουν ατομικά καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του, αλλά ενώνονται σε μια «ομάδα», τα δικαιώματα της οποίας ασκούνται από το «σύνδικο», με σκοπό τη συνολική εκποίηση της περιουσίας του οφειλέτη και την ίση μεταχείριση όλων των πιστωτών. Αποφεύγονται έτσι ο πανικός των πιστωτών, η σώρευση δικών, η σπουδή στην κατάσχεση των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τελικά η καταστροφή της επιχείρησής του.

ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΠΟΤΕ ΛΑΘΟΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ

- Albert Einstein

 

KΩΛΥΣΑΣ ΔΑΝΕΙΖΕΙΝ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΣΩΜΑΣΙΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ ΕΘΗΚΕ ΚΑΙ ΧΡΕΩΝ ΑΠΟΚΟΠΑΣ ΕΠΟΙΗΣΕ

- Σόλωνας

 

Όταν η μοναδική λύση που απομένει στον ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης είναι να κηρύξει πτώχευση, καλό είναι να περιορίσει τις απώλειες, να κινήσει τις αναγκαίες διαδικασίες το συντομότερο δυνατό και να προχωρήσει σε ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο.

Η ΕΕ τάσσεται υπέρ της ύπαρξης απλούστερων και ταχύτερων διαδικασιών για την κήρυξη πτώχευσης και ενθαρρύνει την παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας στους έντιμους επιχειρηματίες που απέτυχαν, χωρίς να τους διαχωρίζει από τους νέους επιχειρηματίες.

Η ΕΕ έχει θεσπίσει κοινούς κανόνες, που καλύπτουν ιδίως τα ακόλουθα:

>     τη δικαιοδοσία για την έναρξη διασυνοριακής διαδικασίας αφερεγγυότητας και την αναγνώριση των αποφάσεων του δικαστηρίου μιας χώρας σε ολόκληρη την ΕΕ ώστε να εμποδίζονται οι αφερέγγυοι επιχειρηματίες να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε άλλη χώρα ή να αποφεύγουν τις δικαστικές διαδικασίες σε συγκεκριμένη χώρα

>     την προστασία των εργαζομένων σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας

>     την παροχή κρατικής στήριξης για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των εταιριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Όταν μια επιχείρηση δεν μπορεί να σωθεί με την αναδιάρθρωση ή με την πώληση μετοχών της, μια γρήγορη απόφαση κήρυξης σε πτώχευση μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Με αποτελεσματικές πτωχευτικές διαδικασίες επιτυγχάνεται εύλογη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων της επιχείρησης, των επενδυτών, του προσωπικού και των ιδιοκτητών κατά την αναδιανομή του ενεργητικού της εταιρίας που κήρυξε πτώχευση, και να διασώζεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της αξίας του.

Η ΕΕ ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές να θεσπίσουν ταχείες και απλές πτωχευτικές διαδικασίες οι οποίες δεν θα διαρκούν περισσότερο από ένα έτος.

Δεδομένου ότι μόλις το 4 ως 6% των πτωχεύσεων είναι δόλιες, είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία να προσφέρεται μια δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες που απέτυχαν.

Μελέτες δείχνουν ότι η δεύτερη απόπειρα των επιχειρηματιών είναι περισσότερο επικερδής και δημιουργεί περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Οι επιχειρηματίες μαθαίνουν από τα λάθη τους και βελτιώνουν την ικανότητά τους να εκτιμούν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες.

Η ΕΕ προτείνει λύσεις που βοηθούν τους επιχειρηματίες να αντιμετωπίσουν τις πρακτικές και ψυχολογικές δυσκολίες που ενέχει η σύσταση μιας δεύτερης επιχείρησης:

>     για κάθε νέο ξεκίνημα πρέπει να διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση

>     οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να αναθεωρήσουν την επιφυλακτική τους στάση έναντι των επιχειρηματιών που κάνουν ένα νέο ξεκίνημα

>     τα ονόματα όσων εμπλέκονται σε μη δόλιες πτωχεύσεις δεν θα πρέπει να εμφανίζονται σε καταλόγους που περιορίζουν την πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια

>     οι επιχειρηματίες που κήρυξαν στο παρελθόν μη δόλια πτώχευση δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όταν υποβάλλουν αίτηση για ανάληψη δημοσίων συμβάσεων

>     στους επιχειρηματίες που κάνουν ένα νέο ξεκίνημα πρέπει να παρέχεται επαρκής ψυχολογική και τεχνική υποστήριξη

>     πρέπει να ενθαρρύνεται η συνεργασία των επιχειρηματιών που επιθυμούν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα με πελάτες, επιχειρηματικούς εταίρους και επενδυτές

 

Ορισμένες επιχειρήσεις με μακρά παράδοση δεν θα υπήρχαν, εάν οι ιδρυτές τους είχαν εγκαταλείψει την προσπάθεια με την πρώτη αποτυχία, και θα έπρεπε να ζούμε χωρίς τις πρακτικές καθημερινές μας συσκευές, εάν οι εφευρέτες τους είχαν εγκαταλείψει τις καινοτόμες ιδέες τους μετά την πρώτη αποτυχημένη τους προσπάθεια.

Έρευνες έδειξαν ότι οι Ευρωπαίοι είναι σχετικά αρνητικοί απέναντι στην ανάληψη κινδύνου και το γεγονός αυτό μπορεί να αποτρέψει πολλούς ανθρώπους με έξυπνες επιχειρηματικές ιδέες από το να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση.

 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας στην ΕΕ. Καλύπτουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και εξασφαλίζουν περίπου 75 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Πηγή: Eurostat, Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη Σύγχρονη Πολιτική για τις ΜΜΕ με στόχο την τόνωση της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης (2005)

Οι μικρές επιχειρήσεις δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας. Κατά την περίοδο 2001-2003 δημιούργησαν ακόμα περισσότερες σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Πηγή: ΜΜΕ και επιχειρηματικότητα στην ΕΕ. Statistics in focus No. 24/2006, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε ολόκληρη την ΕΕ η τάση μακροπρόθεσμα είναι να μετακινηθούν θέσεις εργασίας από το γεωργικό και το βιομηχανικό τομέα στον τομέα παροχής υπηρεσιών.

Πηγή: Αναδιάρθρωση και Απασχόληση στην ΕΕ: Έννοιες, μετρήσεις και στοιχεία. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, 2006.

Κάθε χρόνο 150.000 περιπτώσεις επιχειρηματικής αφερεγγυότητας καταργούν 1,5 εκατ. θέσεις εργασίας.

Πηγή: Insolvencies in Europe 2006/07, survey by Creditreform

Όσοι ξεκινούν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα διακινδυνεύουν, εκτός από την καλή φήμη τους, τα χρήματα και την περιουσία τους. Οι επιχειρηματίες ανησυχούν κυρίως για τον αντίκτυπο που θα έχει στην οικογένειά τους μια ενδεχόμενη πτώχευση της επιχείρησής τους.

Πηγή: Attitudes to Bankruptcy. The Insolvency Service, London

Για να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα ταχείας ανάπτυξης, πρέπει να δεχθούμε την αποτυχία και τη χρεοκοπία και να ελαττώσουμε το οικονομικό και κοινωνικό κόστος που αυτές συνεπάγονται (αφορά νεοσύστατες επιχειρήσεις που δημιουργούν 20 ή περισσότερες θέσεις εργασίας μέσα σε πέντε χρόνια λειτουργίας)

Πηγή: The Global Entrepreneurship Monitor, High Growth Report 2007

Μελέτη για τις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν την ταχύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη έδειξε ότι οι εταιρείες οι οποίες ιδρύθηκαν από επιχειρηματίες που είχαν μια αποτυχία στο παρελθόν σημειώνουν ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, ως προς τον τζίρο και την απασχόληση, συγκριτικά με εταιρείες επιχειρηματιών που δεν είχαν βιώσει καμία τέτοια αποτυχία.

Πηγή: Setting the Phoenix Free. Boston Consulting Group, 2002

Επιχειρηματική αποτυχία δεν σημαίνει ότι κάποιος χάνει και το επιχειρηματικό πνεύμα που διαθέτει. Από έρευνες προκύπτει ότι η μεγάλη πλειονότητα των ατόμων με κάποια αποτυχημένη επιχειρηματική προσπάθεια στο παρελθόν εξακολουθεί να έχει επιχειρηματικά σχέδια.

Πηγή: Starting anew: Entrepreneurial intentions and realizations subsequent to business closure Stam E., Schutjens V., 2006

Έρευνες δείχνουν ότι οι πιο ριψοκίνδυνοι είναι τελικά πιο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους

Πηγή: New Evidence from a Large, Representative, Experimentally-Validated Survey. IZA Discussion Paper NO. 1730, 2005

Η πτώχευση είναι ο χειρότερος φόβος των Ευρωπαίων προκειμένου να ξεκινήσουν μια επιχείρηση.

Πηγή: Ευρωβαρόμετρο "Επιχειρηματικότητα" No 192, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007

Το 48% των Ευρωπαίων συμφωνεί ότι "Δεν πρέπει να ξεκινά κανείς μία επιχείρηση αν υπάρχει πιθανότητα να αποτύχει", ενώ μόνο το 19% πιστεύει το ίδιο στις Ηνωμένες Πολιτείες

Πηγή: Ευρωβαρόμετρο "Επιχειρηματικότητα" No 192, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας στην ΕΕ. Καλύπτουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και εξασφαλίζουν περίπου 75 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Πηγή: Eurostat, Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη Σύγχρονη Πολιτική για τις ΜΜΕ με στόχο την τόνωση της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης (2005)

Οι μικρές επιχειρήσεις δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας. Κατά την περίοδο 2001-2003 δημιούργησαν ακόμα περισσότερες σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Πηγή: ΜΜΕ και επιχειρηματικότητα στην ΕΕ. Statistics in focus No. 24/2006, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε ολόκληρη την ΕΕ η τάση μακροπρόθεσμα είναι να μετακινηθούν θέσεις εργασίας από το γεωργικό και το βιομηχανικό τομέα στον τομέα παροχής υπηρεσιών.

Πηγή: Αναδιάρθρωση και Απασχόληση στην ΕΕ: Έννοιες, μετρήσεις και στοιχεία. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, 2006.

Κάθε χρόνο 150.000 περιπτώσεις επιχειρηματικής αφερεγγυότητας καταργούν 1,5 εκατ. θέσεις εργασίας.

Πηγή: Insolvencies in Europe 2006/07, survey by Creditreform

Όσοι ξεκινούν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα διακινδυνεύουν, εκτός από την καλή φήμη τους, τα χρήματα και την περιουσία τους. Οι επιχειρηματίες ανησυχούν κυρίως για τον αντίκτυπο που θα έχει στην οικογένειά τους μια ενδεχόμενη πτώχευση της επιχείρησής τους.

Πηγή: Attitudes to Bankruptcy. The Insolvency Service, London

Για να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα ταχείας ανάπτυξης, πρέπει να δεχθούμε την αποτυχία και τη χρεοκοπία και να ελαττώσουμε το οικονομικό και κοινωνικό κόστος που αυτές συνεπάγονται (αφορά νεοσύστατες επιχειρήσεις που δημιουργούν 20 ή περισσότερες θέσεις εργασίας μέσα σε πέντε χρόνια λειτουργίας)

Πηγή: The Global Entrepreneurship Monitor, High Growth Report 2007

Μελέτη για τις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν την ταχύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη έδειξε ότι οι εταιρείες οι οποίες ιδρύθηκαν από επιχειρηματίες που είχαν μια αποτυχία στο παρελθόν σημειώνουν ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, ως προς τον τζίρο και την απασχόληση, συγκριτικά με εταιρείες επιχειρηματιών που δεν είχαν βιώσει καμία τέτοια αποτυχία.

Πηγή: Setting the Phoenix Free. Boston Consulting Group, 2002

Επιχειρηματική αποτυχία δεν σημαίνει ότι κάποιος χάνει και το επιχειρηματικό πνεύμα που διαθέτει. Από έρευνες προκύπτει ότι η μεγάλη πλειονότητα των ατόμων με κάποια αποτυχημένη επιχειρηματική προσπάθεια στο παρελθόν εξακολουθεί να έχει επιχειρηματικά σχέδια.

Πηγή: Starting anew: Entrepreneurial intentions and realizations subsequent to business closure Stam E., Schutjens V., 2006

Έρευνες δείχνουν ότι οι πιο ριψοκίνδυνοι είναι τελικά πιο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους.

Πηγή: New Evidence from a Large, Representative, Experimentally-Validated Survey. IZA Discussion Paper NO. 1730, 2005

Η πτώχευση είναι ο χειρότερος φόβος των Ευρωπαίων προκειμένου να ξεκινήσουν μια επιχείρηση.

Πηγή: Ευρωβαρόμετρο "Επιχειρηματικότητα" No 192, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007

Το 48% των Ευρωπαίων συμφωνεί ότι "Δεν πρέπει να ξεκινά κανείς μία επιχείρηση αν υπάρχει πιθανότητα να αποτύχει", ενώ μόνο το 19% πιστεύει το ίδιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: Ευρωβαρόμετρο "Επιχειρηματικότητα" No 192, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007

 

after

Κανόνας 1:

διδαχθείτε από τα λάθη σας , αναζητήστε τρόπους να αξιοποιήσετε τα λάθη σας

Κανόνας 2:

ενεργήστε έγκαιρα, μην αφήνετε τα προβλήματα να επιδεινώνονται, είναι πιο εύκολο να τα λύνετε όταν είναι ακόμα νωρίς , η έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων μειώνει το κόστος τους για την επιχείρησή σας

Κανόνας 3:

να είστε πάντα σε επιφυλακή για τυχόν ευκαιρίες, μην τις αφήνετε ανεκμετάλλευτες, να κοιτάτε πάντα μπροστά ώστε να παραμείνετε στον αγώνα με πιθανότητες να νικήσετε, εστιάστε την προσοχή σας στην ουσία κάθε προβλήματος, μην ασχολείστε με επουσιώδεις λεπτομέρειες

Κανόνας 4:

η χειρότερη απόφαση είναι η μη απόφαση, αξιοποιήστε τη δύναμη της πρωτοβουλίας , μην αφήνετε άλλους να αποφασίζουν στη θέση σας για το μέλλον της επιχείρησής σας

Κανόνας 5:

μη σταματάτε να συζητάτε... με τους πιστωτές σας, εμπορικούς σας εταίρους, υπαλλήλους σας, συγγενείς σας. Θα χρειαστείτε την υποστήριξή τους

 

Κανόνας 6:

ελέγξτε ποιοι κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωσή σας. Βεβαιωθείτε ότι εξακολουθείτε να ενεργείτε νόμιμα, οι φρούδες ελπίδες και η άγνοια δεν θα σας προστατεύσουν από τις συνέπειες του νόμου, μπορούν να οδηγήσουν στο κλείσιμο της επιχείρησής σας νωρίτερα από όσο πιστεύατε

Κανόνας 7:

ζητήστε τη βοήθεια/τις συμβουλές επαγγελματιών, η ανάκαμψη της επιχείρησης είναι μια πρόκληση πολύ μεγαλύτερη από την καθημερινή διαχείρισή της, ζητήστε βοήθεια προτού αποτύχετε από μόνοι σας, μην αφήνετε την υπερηφάνειά σας να σας κατευθύνει

 

before

Κανόνας 8:

εντοπίστε τα δυνατά σας σημεία και τις αδυναμίες σας, βελτιώστε τα αδύνατά σας σημεία, και/ ή αναθέστε σε άλλους καθήκοντα τα οποία δεν αποτελούν το δυνατό σας σημείο, συμβουλευτείτε βιβλία αυτογνωσίας και ιστοσελίδες γύρω από την αγορά, ζητήστε τη γνώμη ατόμων που βρίσκονται στο ίδιο επιχειρηματικό περιβάλλον

Κανόνας 9:

οι ευκαιρίες απαιτούν προγραμματισμό. οι επιχειρηματικές σας ιδέες έχουν δυνατότητες ανάπτυξης; υπάρχει ζήτηση από πελάτες, τώρα και στο μέλλον; θα σας αποφέρει ικανοποιητικά κέρδη;

Κανόνας 10:

προσέξτε τους κινδύνους, είναι η εταιρεία αρκετά εύρωστη, κυρίως από οικονομική άποψη, ώστε να ξεπεράσει τις πρώτες περιόδους λιτότητας;  εντοπίστε και περιορίστε τους παράγοντες κινδύνου, όπως η εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή ή από συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες, διατηρείτε πάντα ένα αποθεματικό κεφάλαιο για τις περιπτώσεις απρόβλεπτων γεγονότων

Κανόνας 11:

προγραμματίζετε και παρακολουθείτε τις επιχειρηματικές σας υποθέσεις, ώστε να καταναλώνετε χρόνο και χρήμα στα σωστά πράγματα, να εντοπίζετε έγκαιρα τη στιγμή που πρέπει να αλλάξετε ριζικά τη στρατηγική σας

Κανόνας 12:

δεν πετυχαίνουν όλα με την πρώτη, πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις αγωνίστηκαν σκληρά στα πρώτα τους βήματα, οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες μπορεί να μην έχουν το αλάθητο, ανταποκρίνονται όμως έγκαιρα στις απρόσμενες εξελίξεις. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει κατάλληλος προγραμματισμός

Κανόνας 13

αξιοποιήστε την εμπειρία των άλλων, συζητήστε με όσους περισσότερους επιτυχημένους επιχειρηματίες μπορείτε... και με όσους περισσότερους έχουν αποτύχει, κάντε όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορείτε, προκειμένου να μάθετε από τα λάθη τους

Κανόνας14:

εξασφαλίστε την παροχή υποστήριξης, μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια, η οικογένειά σας εγκρίνει τα σχέδιά σας; χρησιμοποιήστε κάθε διαθέσιμη συμβουλευτική υπηρεσία για νεοσύστατες επιχειρήσεις, αναπτύξτε τόσο επαγγελματικές όσο και προσωπικές διασυνδέσεις

 

Πηγή: http://ec.europa.eu

 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

 

Πελάτες

Απώλεια τακτικών πελατών

Μεγάλα ανεξόφλητα τιμολόγια, απώλειες επισφαλούς χρέους.

Συσσώρευση παραπόνων πελατών

 

Αγορά, ανταγωνισμός

Πιο έντονος ανταγωνισμός, νέοι ανταγωνιστές

Μειούμενο μερίδιο αγοράς

Φθίνουσες πωλήσεις

Αυξανόμενη πίεση των τιμών

 

Προμηθευτές

Φθίνουσα αξιοπιστία όσον αφορά την παράδοση

Οι προμηθευτές δεν προσφέρουν ικανοποιητικούς όρους

Επιμονή στην προκαταβολική πληρωμή

 

Δανειστές

Προσφέρουν επαχθέστερους όρους

Απαιτούν συχνότερες εκθέσεις επιχειρηματικής ανάπτυξης

Απαιτούν περισσότερες εγγυήσεις

Περιορισμένη πίστωση

Άλλοι

Επικριτικές αναφορές των μέσων ενημέρωσης στην εταιρεία

Παράπονα από ιδιοκτήτες/ κατοίκους γειτονικής περιοχής ή από ομάδες συμφερόντων για την προστασία του περιβάλλοντος, τα δικαιώματα του καταναλωτή κ.τ.λ.

 

Διοίκηση

Η προσέγγιση του τύπου "Μα πάντα έτσι διοικούσαμε"

Μη ξεκάθαρες ευθύνες και αρμοδιότητες

Επανειλημμένη αναβολή αποφάσεων

Έλλειψη συντονισμού στη διοίκηση

Λήξη επενδυτικής φοροαπαλλαγής χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο

 

Προσωπικό

Αδυνατεί να καλύψει καίριες θέσεις

Οι εργαζόμενοι δεν αποδίδουν το μέγιστο των ικανοτήτων τους

Οι εργαζόμενοι συζητούν εσωτερικά προβλήματα με πελάτες/συνεργάτες της επιχείρησης

Αυξημένη εναλλαγή του προσωπικού στις θέσεις εργασίας

Ολοένα μεγαλύτερα ποσοστά απουσιασμού

 

Έλεγχος επιδόσεων

Μη ενημερωμένα ή και ανύπαρκτα στοιχεία για την ανάπτυξη της εταιρείας

Τα διαθέσιμα στοιχεία στερούνται δομής και δεν είναι κατατοπιστικά

 

Οικονομικά

Μειώνονται τα αποθέματα ρευστών διαθεσίμων

Χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά το ανώτατο όριο πίστωσης

Η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να επωφεληθεί από τις εκπτώσεις έγκαιρης πληρωμής

Η έγκαιρη εξόφληση των τιμολογίων γίνεται όλο και πιο δύσκολη