Τι είναι το master franchise;

Πρόκειται ίσως για τη γνωστότερη μορφή ανάπτυξης μιας εταιρείας που αναπτύσσεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης εκτός συνόρων. Το εξαγωγικό franchise όπως αλλιώς ονομάζεται μπορεί να έχει εισαγωγικό ή εξαγωγικό χαρακτήρα, αναλόγως αν εισάγεται ένα οργανωμένο και ολοκληρωμένο σύστημα από το εξωτερικό για ανάπτυξη εντός της χώρας, ή αν πρόκειται π.χ. για μια ελληνική εταιρεία, η οποία επιλέγει τη μέθοδο της Κύριας Δικαιόχρησης για την υλοποίηση των αναπτυξιακών της σχεδίων και τη δημιουργία επιπρόσθετων καναλιών διανομής ή διάθεσης στο εξωτερικό.

 

Ποιές άλλες στρατηγικές και πρακτικές υπάρχουν με στόχο την ανάπτυξη στο εξωτερικό;

Οι επιλογές ανάπτυξης στο εξωτερικό είναι πολλές και εξαρτώνται από το βαθμό ελέγχου και ιδιοκτησιακού καθεστώτος που επιθυμεί να διατηρήσει ο εκάστοτε δικαιοπάροχος. Αυτό σημαίνει, ότι η απόλυτη μορφή της μηδενικής συμμετοχής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς συνδυάζεται στο Master Franchise με μικρό ποσοστό ελέγχου, ενώ όσο πιο μεγάλος γινάτια αυτός ο έλεγχος, τόσο φεύγουμε από τις μορφές της δικαιόχρησης και πλησιάζουμε ίδιες επενδύσεις. Ακριβώς στη μέση αυτής της κλίμακας βρίσκεται το JV (Joint Venture)

 

Ποιές είναι οι σύγχρονες πρακτικές κατά την ανάπτυξη στο εξωτερικό;

Οι περισσότερες εταιρίες πιεζόμενες από την παγκόσμια κρίση στρέφονται όλο και περισσότερο στην αξιοποίηση συνεργατών στο εξωτερικό και στην υιοθέτηση συστημάτων συνεργασίας με τη μέθοδο της δικαιόχρησης. Το Master Franchise αποτελεί μία από τις εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται και άλλες εναλλακτικές μορφές που αξιοποιούν είτε υπάρχοντα είτε εύκολα στη δημιουργία τους κανάλια διανομής για την διάθεση των προϊόντων.

 

Ποιές είναι οι σύγχρονες τάσεις κατά την ανάπτυξη στο εξωτερικό;

Μια νέα τάση είναι η ανάπτυξη παράλληλων συστημάτων διανομής, η οποία προσθέτει στα επιθυμητά κανάλια που αναπτύσσονται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης. Με τον τρόπο αυτό βλέπουμε όλο και περισσότερες εταιρίες να συνάπτουν στρατηγικούς συνασπισμούς μεταξύ τους, ακόμα και κατά την είσοδο τους σε μια νέα αγορά, ενώ παραδοσιακά σχήματα, τα οποία δεν επέτρεπαν εναλλακτικές μορφές διάθεσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους παρά μόνο μέσα από αυστηρώς προκαθορισμένα δίκτυα, σήμερα έχουν στραφεί σε πιο ευέλικτες μορφές και αναγνωρίζουν τη σημασία και άλλων καναλιών διανομής, ακόμα και συμβιωτικών.

 

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις, τόσο επιχειρηματικές, όσο και οργανωτικές, που οφείλουν να πληρούν οι ελληνικές επιχειρήσεις με σκοπό να αναπτυχθούν στο εξωτερικό;

Οι ελληνικές εταιρίες υστερούν κυρίως σε επίπεδο τεχνογνωσίας και υποδομής, ενώ τα προϊόντα τους μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικά και να χαίρουν μεγάλη εκτίμησης στο εξωτερικό. Όπως καταλαβαίνουμε βέβαια αυτό δεν είναι αρκετό, αφού η ελαχιστοποίηση του κόστους και κατ΄ επέκταση η αύξηση της παραγωγικότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις υποδομές στις οποίες έχει επενδύσει η εκάστοτε εταιρεία, είτε αυτές αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, είτε την υλικο-τεχνική τους υποδομή. Στα πλαίσια αυτά δεν θα πρέπει να υποτιμάμαι την αξία απόκτησης τεχνογνωσίας μέσα από την συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους (outsourcing). Τέλος, η επιτυχία ενός δικτύου στο εσωτερικό μπορεί να μην εξασφαλίζει αυτομάτως την επιτυχία και στο εξωτερικό, αποτελεί όμως βασική προϋπόθεση για να αποφασίσει κανείς να επεκταθεί και εκτός των ελληνικών συνόρων.

 

Ποιά είναι τα ενδεδειγμένα βήματα που προτείνετε στους δικαιοπαρόχους με στόχο την ανάπτυξή τους στο εξωτερικό;

Προετοιμασία - Έρευνα Αγοράς - Ανάλυση αγοράς στόχου - Εκπόνηση αναλυτικού πλάνου ανάπτυξης - επέκτασης στο εξωτερικό - ευθυγράμμιση εταιρικών πολιτικών - δράσεων - διαδικασιών και ευθυγράμμιση τους με τις ποιοτικές απαιτήσεις του εκάστοτε project - απόφαση τρόπου συνεργασίας - έναρξη διαδικασιών expo marketing & expo sales

 

Αναφέρετε μερικές χαρακτηριστικές ιστορίες επιτυχίας από την εμπειρία σας;

Το 2000 η ελληνική εταιρεία Fresh Line αποφάσισε να επεκταθείς το εξωτερικό. Για περισσότερο από 18 μήνες προετοίμασε όλη την υποδομή της, δημιούργησε τις προϋποθέσεις εκείνες που θα της επέτρεπαν να λειτουργεί σε διαφορετικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα, προσέλαβε μια εταιρεία συμβούλων για την απόκτηση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και κατήρτισε ένα πενταετές πλάνο ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο. Στα πλαίσια αυτά επένδυσε ίδια κεφάλαια για την ανάπτυξη διαφόρων αγορών στην Ευρώπη, την Ασία και την Μέση Ανατολή, ενώ συμμετείχε σε πολυάριθμες διεθνείς εκθέσεις, οι οποίες της έδωσαν τη διεθνή αναγνωρισιμότητα. Στο τέλος του αναπτυξιακού αυτού πλάνου η εταιρεία είχε ξεπερνάει τα 100 καταστήματα σε περισσότερες από 15 χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώ το νέο αναπτυξιακό 2008-2013 προβλέπει τη δημιουργία 300 νέων σημείων σε όλες τις ηπείρους.

 

Ποιά είναι τα συνολικά οφέλη από μια επιχείρηση που θα επιτύχει μια αξιοσημείωτη ανάπτυξη στο εξωτερικό;

Πέρα από την διεθνή αναγνώριση, καταξίωση και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτά και στην ελληνική αγορά, η διασπορά σε περισσότερες αγορές με διαφορετικές αντιδράσεις, διασπορά του κινδύνου, ενδεχομένως και σε διαφορετικά κανάλια διανομής, ελαχιστοποιεί το κίνδυνο, ενώ παράλληλα αυξάνει το περιθώριο κέρδους της μητρικής, αφού ουσιαστικά μειώνει το κόστος πωλήσεων, περιορίζοντας το σε κόστος υποστήριξης.

 

Από τη στιγμή που θα επιτευχθεί ένα αξιόλογο πλάνο ανάπτυξης, θα χρειασθεί η μητρική εταιρεία αλλαγές στην εσωτερική δομή της και ενίσχυση των υποδομών της;

Η ενίσχυση των υποδομών θα πρέπει να αποτελεί καθημερινό στόχο για κάθε εταιρεία, ιδιαίτερα όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της. Στη περίπτωση που μια εταιρεία αποφασίσει να μπει στο αναπτυξιακό - επεκτατικό παιχνίδι στο εξωτερικό, η δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Πολλές φορές το ρόλο αυτό αναλαμβάνει κάποιο υπάρχον τμήμα της εταιρεία, το οποίο αφού αναδομηθεί και εμπλουτιστεί ενδεχομένως με άτομα ειδικής τεχνογνωσίας και γνώσης στις εξαγωγές, θα μπορεί να αναλάβει το σημαντικό ρόλο του συντονισμού και της διαχείρισης και υποστήριξης του δικτύου.

 

10.  Αξιολογείστε τη σημασία της ανάπτυξης στο εξωτερικό στο πλαίσιο της σημερινού οικονομικού πλαισίου.

Η εξαγωγή ελληνικών συστημάτων στο εξωτερικό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τις ίδιες εταιρίες, όσο και για την εθνική οικονομία εν συνόλω. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι οι προώθηση των εξαγωγών αποτελεί στόχο εθνικής προτεραιότητας. Με τους κατάλληλους χειρισμούς και τη κατάλληλη καθοδήγηση οι ελληνικές εταιρίες μπορεί να προσφέρουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προϊόντα και ιδιαιτέρως υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Αντιθέτως, μια άναρχη προσπάθεια ανάπτυξης μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικό μαρασμό της εταιρίες, οι οποίες θα κινηθούν χωρίς τη συνδρομή τεχνογνωσίας.