Νίκος Αυλώνας

Διευθύνων Σύμβουλος Κέντρου Αειφορίας CSE

Όλο και περισσότερες εταιρίες αναζητούν νέες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις, ως οντότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζουν και επηρεάζονται από τα εκάστοτε χρονικά και χωρικά δεδομένα και καλούνται μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να αναγνωρίσουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον συμβάλλοντας στην Πράσινη Ανάπτυξη Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του έτους για την ελληνική αγορά και διεξήχθη από το Ερευνητικό Εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE ) αποτυπώνει μια εμφανή στροφή του καταναλωτικού κοινού και την «απαίτησή» του για «πράσινο» επιχειρείν και «πράσινα» προϊόντα. Ακόμη και εν μέσω κρίσης οι Έλληνες φαίνεται να ενισχύουν τις επιχειρήσεις που είναι ευαισθητοποιημένες ως προς το περιβάλλον, καθώς το 92,8% του δείγματος αντιμετωπίζει θετικά τέτοιες πρωτοβουλίες.

Η υιοθέτηση «πράσινων» λύσεων και πρωτοβουλιών από τις επιχειρήσεις δεν ενισχύει απλώς τη θετική τους εικόνα προς το καταναλωτικό κοινό και το σύνολο των συμμετόχων τους, αλλά δίνουν τη δυνατότητα να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος. Ο σχεδιασμός Ολοκληρωμένης Στρατηγικής (Carbon Footprint Strategy) για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, έχει ως απώτερο στόχο τη συνεχή μείωση των εκπομπών ρύπων σε ετήσια βάση αλλά και την πιστοποίηση του οργανισμού ως κλιματικά ουδέτερο μέσω της αντιστάθμισης των εκπομπών του. Η Πιστοποίηση ‘’ CARBONNEUTRAL ‘’ υλοποιείται μέσω της διαδικασίας της  αντιστάθμισης άνθρακα , με ένα χρηματικό πόσο το οποίο αντιστοιχεί στην ποσότητα των εκπομπών που παράγονται από αυτό το πρόσωπο, εταιρεία ή οργανισμό. Τα έργα αυτά είναι συνήθως έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά κ.ά.) και/ ή έργα εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, τα οποία αντικαθιστούν ή μειώνουν την ρυπογόνο ενέργεια που παράγεται από την καύση ορυκτών καυσίμων (όπως πετρέλαιο, λιγνίτης, λιθάνθρακας κ.ά. Η Πιστοποίηση ‘CARBONNEUTRAL ‘’ προϊόντων αλλά και εταιρειών γίνεται από τον Ελβετικό αναγνωρισμένο οργανισμό  myclimate, για τον οποίο αποκλειστικός συνεργάτης στην Ελλάδα είναι το Κέντρο Αειφορίας (CSE )

Σε μια τέτοια πρωτοβουλία έχει προχωρήσει η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE), σχεδιάζοντας Ολοκληρωμένη Στρατηγική (Carbon Footprint Strategy) για τη μείωση των εκπομπών ρύπων που προέρχονται από την ετήσια λειτουργία της με βάση του Green House Gas protocol που έχει ως επακόλουθο τη μείωση των εξόδων λειτουργίας της. Η ΓΕΦΥΡΑ αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, κατέφυγε στην εφαρμογή στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, με στόχο τη μείωση για το 2009 του ανθρακικό της αποτυπώματος κατά 68 τόνους (ποσοστό 4% επί του συνόλου των εκπομπών ρύπων που εκλύονται) και την εξοικονόμηση κόστους που υπολογίζεται στις 14.642 € ανά έτος (ποσοστό 9,43 % επί του συνόλου).

Παράλληλα ένα από τα πιο γνωστά ελαιόλαδο που εξάγει η ΓΑΙΑ πιστοποιήθηκε από το Kέντρο Αειφορίας CSE ως CARBON NEUTRAL κερδίζοντας πολλές διεθνείς διακρίσεις στην Ελλάδα και εξωτερικό.

Κατά τη δημιουργία «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής σημεία προκειμένου να αποφύγουν κατηγορίες για «greenwashing»:

  • Έμφαση στα περιβαλλοντικά κριτήρια, σαφώς συνδεδεμένα με το προϊόν, υπηρεσία ή στρατηγική ΕΚΕ
  • Επαρκείς & θεμελιωμένες πληροφορίες ή πιστοποίηση αξιόπιστου και ανεξάρτητου μέρους, για την αποφυγή παρερμηνείας από τον καταναλωτή
  • Αποφυγή ψευδών και άνευ σημασίας πληροφοριών, καθώς και παραπλανητικών «ψεύτικων» ετικετών.

Η σημασία της δημιουργίας κλιματικά ουδέτερων προϊόντων και υπηρεσιών(Carbon Neutral ) έγκειται στην ορθολογική και ολοκληρωμένη χάραξη εταιρικής στρατηγικής για τη μείωση εκπομπών ρύπων, που ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την ειλικρινή και έμπρακτη δέσμευση των επιχειρήσεων απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται. Αυτές οι ενέργειες, σαφώς ενισχύουν την εταιρική εικόνα του οργανισμού, αλλά δεν πραγματοποιούνται με κύριο γνώμονα την προβολή του. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ενεργειών που βασίζονται καθαρά στην προώθηση κάποιου προϊόντος, τοποθετώντας μια «πράσινη ετικέτα», χωρίς να υποστηρίζονται από δράσεις που έχουν ως επίκεντρο τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος ή την ενημέρωση και επαγρύπνηση του καταναλωτικού κοινού.

Σκοπός, λοιπόν, της χάραξης στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, ενσωματωμένης στα πλαίσια της ολοκληρωμένης στρατηγικής του οργανισμού, είναι η ουσιαστική δέσμευσή του για την εφαρμογή ενεργειών που βοηθούν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής . Σημαντικό είναι να τονιστεί, ότι ειδικά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, οι τέτοιες ενέργειες μπορούν να μειώσουν το λειτουργικό κόστος μιας επιχείρησης. Απώτερος στόχος είναι η προαγωγή της ‘’Πράσινης ανάπτυξης’’  και η εφαρμογή της στη δομή μιας εταιρίας, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην οικονομική ευρωστία της επιχείρησης καθώς και την ανάδειξη του περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνου προσώπου της.

 

Kέντρο Αειφορίας (CSE ) Το Κέντρο Αειφορίας CSE ως Ελληνική επιχείρηση πρωτοστατεί σε όλες αυτές τις προαναφερόμενες τάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε περισσότερες από 18 χώρες που έχει αναπτύξει δραστηριότητες τα τελευταία τέσσερα χρόνια .Σήμερα το Κέντρο Αειφορίας CSE έχει αναγνωρισθεί στις 3 μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές εξειδικευμένες εταιρείες στον χώρο του έχοντας εκπονήσει με επιτυχία δεκάδες έργα σχετικά με την  ανάπτυξη Στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης , Πράσινου Marketing και Περιβαλλοντικών λύσεων που ταυτόχρονα προσφέρουν μείωση κόστους Παράλληλα είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει τον διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο του ‘’CSR Practitioner ‘’ μέσω των καινοτομικών εκπαιδευτικών του προγραμμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες 2108085565 ,www.cse-net.org