Στρατηγικές franchise

Η κατάκτηση και διατήρηση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στο franchise είναι κρίσιμη για την συνολική και μακροπρόθεσμη επιτυχία σας, με ένα γενικότερο πλαίσιο που περιλαμβάνει ενέργειες και δράσεις που αφορούν από την εκπαίδευση του προσωπικού των καταστημάτων και τον καθορισμό κοινών προτύπων λειτουργίας, μέχρι την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ανάλυση της εμπειρίας του πελάτη.

Η συνεχής προσήλωση στην ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών σε συνδυασμό με την προσαρμογή στις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς αποτελούν βασικά συστατικά για την επιτυχία σας ως αλυσίδα franchise, ακολουθώντας τα κατωτέρω βήματα:

1/. Καθορίστε τα πρότυπά σας

Το πρώτο βήμα είναι να καθορίσετε με σαφήνεια τι σημαίνει εξυπηρέτηση πελατών για το concept σας.

Ποιες είναι οι προσδοκίες, οι αξίες και οι συμπεριφορές που θέλετε να μεταφέρετε στους πελάτες σας; Πώς μετράτε και παρακολουθείτε την ποιότητα και την απόδοση της εξυπηρέτησης; Πώς ανταμείβετε και αναγνωρίζετε το προσωπικό σας για την παροχή άριστων υπηρεσιών;

Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε και να επικοινωνήσετε με τους δικαιοδόχους, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους σας. Έχοντας ορίσει ένα σαφές και συνεπές πρότυπο υπηρεσιών θα μπορέσετε να ευθυγραμμίσετε τις λειτουργίες, την εκπαίδευση και την κουλτούρα σας σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας σας.

Καθορίζοντας τα πρότυπα εξυπηρέτησης, είναι σημαντικό να έχετε ένα σαφές και συνεπές πλαίσιο που θα καθορίζει τις προσδοκίες, τις αξίες και τις συμπεριφορές που επιθυμείτε να μεταφέρετε στους πελάτες σας. Ακολουθούν μερικές κατευθυντήριες αρχές που μπορείτε να λάβετε υπόψη:

Εξυπηρέτηση και φιλικότητα: Καθορίστε την αναμενόμενη συμπεριφορά των υπαλλήλων σας προς τους πελάτες. Πρέπει να είναι φιλικοί, εξυπηρετικοί και πρόθυμοι να βοηθήσουν σε κάθε περίπτωση.

Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών: Καθορίστε τα πρότυπα ποιότητας για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που προσφέρετε και εκπαιδεύστε το προσωπικό σας για την επίτευξή τους.

Συνέπεια: Επιδιώξτε να διατηρείτε συνεπή επίπεδα εξυπηρέτησης και ποιότητας σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας σας.

Επίλυση προβλημάτων: Καθορίστε μια πολιτική επίλυσης προβλημάτων που να επιτρέπει στο προσωπικό σας να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι πελάτες.

Μέτρηση απόδοσης: Καθορίστε μετρήσιμους δείκτες απόδοσης, όπως την ικανοποίηση του πελάτη, τον χρόνο αναμονής, τον ρυθμό επαναλήψεων αγορών κ.λπ.

Ανταμοιβή και αναγνώριση: Ανταμείψτε το προσωπικό σας για την παροχή άριστων υπηρεσιών μέσω επιβράβευσης, αναγνώρισης και ενθάρρυνσης.

Είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε αυτά τα πρότυπα με το προσωπικό σας και να διασφαλίσετε ότι τα ενσωματώνουν στην καθημερινή εργασία τους. Επιπλέον, η συνεχής αναθεώρηση και ενημέρωση αυτών των προτύπων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση μιας υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας σας.

2/. Εκπαιδεύστε και ενδυναμώστε το προσωπικό σας

Το δεύτερο βήμα αφορά στην εκπαίδευση και στην ενδυνάμωση του προσωπικού σας, με τις απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις, εργαλεία και πόρους για να χειριστούν διαφορετικά σενάρια, αιτήματα και σχόλια πελατών.

Σημαίνει επίσης να τους δοθεί η εξουσία και η ευελιξία να λαμβάνουν αποφάσεις και να επιλύουν προβλήματα επί τόπου, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν έγκριση από υψηλότερα επίπεδα.

Με την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση του προσωπικού σας, μπορείτε να αυξήσετε την εμπιστοσύνη, τα κίνητρα και την αφοσίωσή τους, καθώς και να βελτιώσετε την ικανοποίηση και τη διατήρηση των πελατών σας.

Η εκπαίδευση και η ενδυνάμωση του προσωπικού σας αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για την επίτευξη υψηλών προτύπων εξυπηρέτησης πελατών. Ακολουθούν ορισμένες συστάσεις για να εκπαιδεύσετε και να ενδυναμώσετε το προσωπικό σας:

Καθορίστε τις ανάγκες εκπαίδευσης: Αναγνωρίστε τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζεται το προσωπικό σας για να παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίσατε.

Παρέχετε συστηματική εκπαίδευση: Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που να καλύπτει τις ανάγκες του προσωπικού σας σε θέματα όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η επίλυση προβλημάτων και η επικοινωνία.

Χρησιμοποιήστε διαδραστικές μεθόδους εκπαίδευσης: Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή του προσωπικού σας σε πρακτικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλου και σενάρια για να ενισχύσετε την κατανόηση και την εφαρμογή της εκπαίδευσης.

Παρέχετε συνεχή εκπαίδευση: Η εκπαίδευση δεν πρέπει να αφορά σε μια μόνο διεξαγωγή ενός προγράμματος ή μιας ημερίδας. Οφείλετε να παρέχετε συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση ώστε να διατηρείτε το προσωπικό σας συνεχώς ενημερωμένο και επαρκώς εξειδικευμένο.

Ενθαρρύνετε την μάθηση: Είναι σημαντικό να παρέχετε πρόσβαση σε online προγράμματα εκπαίδευσης, πολλά εκ των οποίων είναι και χωρίς κόστος και να ενθαρρύνετε το προσωπικό σας να επεκτείνει ανεξάρτητα τις γνώσεις του.

Δημιουργία περιβάλλοντος ενθάρρυνσης και αναγνώρισης: Αναγνωρίστε την προσπάθεια και τη βελτίωση του προσωπικού σας με επιβράβευση, αναγνώριση και ευκαιρίες εξέλιξης.

Με την επένδυση στην εκπαίδευση και την ενδυνάμωση του προσωπικού σας, θα δημιουργήσετε ένα ισχυρό και αφοσιωμένο σύνολο ανθρώπινου δυναμικού, που θα είναι έτοιμο να διασφαλίσει τις υψηλότερες προδιαγραφές εξυπηρέτησης πελατών.

3/. Ενισχύστε τις σχέσεις με τους δικαιοδόχους σας

Το τρίτο βήμα είναι να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε τακτικά με τους δικαιοδόχους, τους διευθυντές και το προσωπικό σας σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας σας.

Αυτό σημαίνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, σχολίων, ιδεών και πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της εξυπηρέτησης πελατών σας και συμβάλλει στην δημιουργία μιας κουλτούρας ομαδικής εργασίας, εμπιστοσύνης και υπευθυνότητας, όπου όλοι αισθάνονται πολύτιμοι και υποστηριζόμενοι. Μέσω της τακτικής επικοινωνίας και συνεργασίας, μπορείτε να καλλιεργήσετε την αίσθηση του «ανήκειν» και της δέσμευσης μεταξύ του προσωπικού σας, καθώς και να εντοπίσετε και να αντιμετωπίσετε τυχόν ζητήματα ή κενά στην παροχή υπηρεσιών σας.

Η τακτική επικοινωνία και συνεργασία με τους δικαιοδόχους σας είναι ουσιώδους σημασίας για τη διατήρηση υψηλών επιπέδων εξυπηρέτησης πελατών. Ακολουθούν μερικές συστάσεις για να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε τακτικά:

Οργάνωση τακτικών συναντήσεων: Οργανώστε τακτικές συναντήσεις με τους δικαιοδόχους, τους διευθυντές και το προσωπικό σας για να ανταλλάσσετε ιδέες, πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές.

Κοινή Συνεργασία για Βέλτιστες Πρακτικές: Ανταλλάξτε βέλτιστες πρακτικές και ιδέες μεταξύ των δικαιοδόχων, των διευθυντών και του προσωπικού σας. Μοιραστείτε εμπειρίες και μάθετε από τα επιτυχημένα παραδείγματα άλλων καταστημάτων.

Χρήση των τεχνολογικών εργαλείων επικοινωνίας: Χρησιμοποιήστε τεχνολογικά εργαλεία όπως email, τηλεδιάσκεψη και άλλες εφαρμογές για να διατηρείτε συνέχεια την επικοινωνία.

Διαμόρφωση κουλτούρας ομάδας: Δημιουργήστε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ανοικτής επικοινωνίας όπου όλοι αισθάνονται άνετα να εκφράζουν τις απόψεις τους και συνεισφέρουν. Ενθαρρύνετε τη συνεργασία και τη συναισθηματική σύνδεση μεταξύ των μελών της ομάδας.

Ανάδειξη και ενθάρρυνση συνεισφοράς: Ενθαρρύνετε τους εργαζομένους να μοιράζονται ιδέες και προτάσεις για βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών και αναγνωρίστε τις συνεισφορές τους.

Επίλυση προβλημάτων και προώθηση αλλαγών: Συνεργαστείτε για την εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων και την προώθηση αλλαγών που θα βελτιώσουν την εξυπηρέτηση πελατών.

Αναγνώριση και Ανταμοιβή: Αναγνωρίστε την προσπάθεια και τη συμβολή των δικαιοδόχων. Η ανταμοιβή και η επιβράβευση ενισχύουν την αίσθηση της εκτίμησης και δέσμευσης.

Με την τακτική επικοινωνία και συνεργασία, θα διατηρήσετε ένα συνεπές επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων σας και θα ενισχύσετε την αίσθηση κοινότητας και συνοχής μεταξύ του προσωπικού σας.

4/. Αξιοποιείστε τα δεδομένα από τους πελάτες σας

Το τέταρτο βήμα αφορά στην συλλογή και ανάλυση δεδομένων πελατών από διάφορες πηγές, όπως έρευνες, κριτικές, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προγράμματα αφοσίωσης κ.ά.

Αυτό σημαίνει παρακολούθηση και μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών σας, της αφοσίωσης και της διατήρησής τους. Σημαίνει επίσης τον εντοπισμό και την κατανόηση των τμημάτων, των προτιμήσεων, των αναγκών και των σημείων πόνου των πελατών σας. Συλλέγοντας και αναλύοντας δεδομένα πελατών, αποκτάτε γνώσεις για τη συμπεριφορά και τις προσδοκίες των πελατών σας, καθώς και προσαρμόζετε ανάλογα τις στρατηγικές εξυπηρέτησης που ακολουθείτε.

Για να αξιοποιήσετε αποτελεσματικά τα δεδομένα από τους πελάτες σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Συλλογή Δεδομένων: Ξεκινήστε με τη συλλογή δεδομένων από διάφορες πηγές, όπως έρευνες ικανοποίησης πελατών, κριτικές στο διαδίκτυο, ανατροφοδότηση από προγράμματα αφοσίωσης πελατών και αλληλεπιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάλυση Δεδομένων: Χρησιμοποιήστε εργαλεία ανάλυσης για να εξάγετε σημαντικά συμπεράσματα από τα δεδομένα σας. Αναλύστε την τάση της ικανοποίησης πελατών, τις προτιμήσεις τους κ.λπ.

Προσαρμογή Στρατηγικών: Χρησιμοποιήστε τα αποτελέσματα της ανάλυσης για να προσαρμόσετε τις στρατηγικές σας. Αυτό μπορεί να σημαίνει την προσαρμογή των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας, τη βελτίωση της επικοινωνίας σας ή την αλλαγή στρατηγικών τιμολόγησης.

Δράση Βασισμένη στα Δεδομένα: Εφαρμόστε τις νέες στρατηγικές που προκύπτουν από την ανάλυση. Αξιοποιήστε τα δεδομένα για να λάβετε συγκεκριμένες δράσεις που θα βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών σας και θα αυξήσουν την ικανοποίησή τους.

Συνεχής Αξιολόγηση και Προσαρμογή: Η διαδικασία της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων πελατών πρέπει να είναι συνεχής. Συνεχώς να αξιολογείτε τα δεδομένα και να προσαρμόζετε τις στρατηγικές σας για να παραμένετε επιτυχημένοι και να ικανοποιείτε τις ανάγκες των πελατών σας.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα από τους πελάτες σας, θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε αποτελεσματικά τα δεδομένα από τους πελάτες σας για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την αύξηση της ικανοποίησής τους.

5/. Καινοτομήστε και διαφοροποιηθείτε

Το πέμπτο βήμα είναι να καινοτομήσετε και να διαφοροποιηθείτε από τους ανταγωνιστές σας. Αυτό σημαίνει να βρίσκετε τρόπους να προσθέτετε αξία, να ευχαριστείτε και να εκπλήσσετε τους πελάτες σας, όπως να προσφέρετε προνόμια, εξατομικευμένες προτάσεις, ανταμοιβές, εκπτώσεις κ.ο.κ. Σημαίνει επίσης να παραμένετε ενημερωμένοι για τις πιο πρόσφατες τάσεις, τεχνολογίες και ευκαιρίες που μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών σας, όπως ηλεκτρονικές παραγγελίες, πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου ή chatbot. Καινοτομώντας και διαφοροποιώντας το concept σας, δημιουργείτε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αυξάνετε την αφοσίωση των πελατών σας και να προσελκύετε νέους.

Η καινοτομία και η διαφοροποίηση διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο για να παραμείνει μια επιχείρηση ανταγωνιστική και ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών. Ακολουθούν μερικές ιδέες για καινοτομία και διαφοροποίηση:

Ανάπτυξη Πρωτοποριακών Προϊόντων ή Υπηρεσιών: Εξετάστε τις ανάγκες των πελατών σας και δημιουργήστε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες, προσφέροντας κάτι που δεν προσφέρουν οι ανταγωνιστές σας.

Βελτιώστε την Εμπειρία του Πελάτη: Εξετάστε πώς μπορείτε να κάνετε την εμπειρία του πελάτη σας πιο ευχάριστη και ευέλικτη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει απλοποίηση των διαδικασιών αγοράς, χρήση τεχνολογίας για πιο εύκολες αλληλεπιδράσεις, και προσφορά εξατομικευμένων λύσεων.

Κοινωνική Ευθύνη και Βιωσιμότητα: Ενσωματώστε την κοινωνική ευθύνη και τη βιωσιμότητα στην επιχειρηματική στρατηγική σας. Οι πελάτες εκτιμούν επιχειρήσεις που νοιάζονται για το περιβάλλον και την κοινωνία.

Τεχνολογικές Καινοτομίες: Εξερευνήστε νέες τεχνολογίες και πως μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να βελτιώσετε τις υπηρεσίες σας ή να δημιουργήσετε νέες.

Επεκταθείτε σε Νέες Αγορές ή Κοινότητες: Αναζητήστε ευκαιρίες επέκτασης σε νέες αγορές ή κοινότητες (target groups) που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρετε.

Δημιουργία Εντυπωσιακής Εικόνας: Δημιουργήστε μια εντυπωσιακή εταιρική  εικόνα που θα ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές σας και θα εντυπωσιάζει τους πελάτες.

Καινοτομώντας και διαφοροποιώντας το concept σας, δημιουργείτε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αυξάνετε την αφοσίωση των πελατών σας και προσελκύετε νέους. Η συνεχής παρακολούθηση της αγοράς και η προσαρμογή της επιχειρηματικής σας στρατηγικής σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών σας είναι κρίσιμη για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού σας πλεονεκτήματος.

6/. Αξιοποιείστε το feedback από τους πελάτες σας

Το έκτο βήμα είναι να ζητήσετε και να ενεργήσετε με βάση τα σχόλια των πελατών από διάφορα κανάλια, όπως google business, έρευνες, κριτικές, κοινωνικά μέσα ή τηλεφωνικές κλήσεις. Αυτό σημαίνει να ζητάτε από τους πελάτες σας τις απόψεις, τις προτάσεις και τα παράπονά τους, καθώς και να τους αναγνωρίζετε και να τους ευχαριστείτε για τη συμβολή τους. Σημαίνει επίσης να απαντήσετε και να επιλύσετε τυχόν προβλήματα ή ανησυχίες που μπορεί να έχουν οι πελάτες σας, καθώς και να εφαρμόσετε τυχόν αλλαγές ή βελτιώσεις που μπορεί να προτείνουν. Ζητώντας και ενεργώντας με βάση τα σχόλια των πελατών, μπορείτε να δείξετε στους πελάτες σας ότι ενδιαφέρεστε για την ικανοποίησή τους, καθώς και να μάθετε από τα λάθη και τις επιτυχίες σας.

Η αλληλεπίδραση με τους πελάτες και η αντίδραση στα σχόλιά τους αποτελεί ένα ουσιώδες βήμα για τη διατήρηση υψηλών επιπέδων εξυπηρέτησης και ικανοποίησης. Ακολουθούν μερικές συστάσεις για να ζητάτε και να ενεργείτε με βάση τα σχόλια των πελατών:

Δημιουργία μηχανισμών ανάδρασης: Δημιουργήστε διάφορους τρόπους μέσω των οποίων οι πελάτες μπορούν να μοιράζονται τις απόψεις τους, όπως η διανομή ερωτηματολογίων, η προσφορά επιλογών "αφήστε ένα σχόλιο" σε ιστοσελίδες ή εφαρμογές, και η διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης.

Ανάλυση των σχολίων: Κατανοήστε τα σχόλια των πελατών σας, και καταγράψτε τα προβλήματα, τις προτάσεις και τις επιθυμίες τους με προσοχή.

Αντίδραση με ευγένεια και ταχύτητα: Απαντήστε στα σχόλια των πελατών σας με ευγένεια και επιδεικνύοντας ότι τα λαμβάνετε σοβαρά. Προσφέρετε λύσεις ή αντικριστείτε τα θέματα που προκύπτουν ταχέως.

Εκτίμηση της συνεισφοράς: Αναγνωρίστε την προσπάθεια των πελατών σας να μοιραστούν τα σχόλιά τους και να βοηθήσουν στη βελτίωση των υπηρεσιών σας.

Εφαρμογή βελτιώσεων: Χρησιμοποιήστε τα σχόλια των πελατών σας για να προσαρμόσετε τις υπηρεσίες σας και να κάνετε βελτιώσεις στην εξυπηρέτηση πελατών.

Με τη συνεχή αλληλεπίδραση και αντίδραση στα σχόλια των πελατών, θα μπορέσετε να διατηρήσετε μια θετική σχέση με τους πελάτες σας και να βελτιώσετε συνεχώς τις υπηρεσίες σας για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Σίγουρα, η επιτυχία σας στο franchising απαιτεί στρατηγική σκέψη, συνεχή παρακολούθηση της αγοράς, λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και δέσμευση να προσφέρετε αξία στους πελάτες σας. Αν παραμένετε ενημερωμένοι και προσαρμόζεστε στις αλλαγές της αγοράς, τότε θα διατηρήσετε την επιτυχία σας και θα κατακτήστε ηγετική θέση.

Θέλω να ενημερωθώ αναλυτικά